Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

8oC, 12.00

14oC, 6.00 μ.μ.

9oC - Υγρασία 52%-78% - Άνεμοι: B 2-1 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:07 - Δύση ηλίου: 17:12

€0.60

Ôá ðïëõâüëá óùðÜóáí, ïé ðüëåéò áäåéÜóáí êáé êëåßóáí*

T

ι πιστεύαμε εμείς οι τώρα κάπως σιτεμένοι, τότε στη δεκαετία του ‘70; Με παρακαταθήκη τους
πολιτικούς θρύλους των ‘60 και “λίπασμα” από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η Ελλάδα της
μεταπολίτευσης έκανε restart! Ο διεθνής περίγυρος ήταν για κατανάλωση και συζήτηση, εμείς
φτιάναμε τη Δημοκρατία, το κίνημα, το κόμμα. Είχαν συμπυκνωθεί όλοι οι θρύλοι στους στίχους των
ποιητών. Τη μελοποίηση είχαν αναλάβει τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής. Οι πολιτικές λεπτομέρειες ήταν... λεπτομέρειες, η συμπύκνωση ήταν φοβερή, λες και οι Νεοέλληνες προσπαθούσαν,
κάνοντας πολιτικές υπερωρίες, να ξανακερδίσουν τα επτάμισι χαμένα χρόνια της δικτατορίας. 3 >>

Roterdam
08.00 17.00
1.668 åðéâÜôåò
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4295

ΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ;

Ìïõ ôçí ðÞñáíå ëÝåé ï ÄÞìïò êáé êÜíåé ÅÄÅ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Να προχωρήσει σε
Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προσανατολίζεται ο δήμαρχος Κ. Νικολούζος για να διαπιστωθεί κατά πόσον η μελέτη του
Δήμου για το κυκλοφοριακό διέρρευσε και παρουσιάστηκε στον
Τύπο ως πρόταση παράταξης
που μετέχει στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ).

Karate kids από τσου Κορφούς 16 >>

Ç áðÜíôçóç ôçò ÄÇÊÅÌ
óôçí êáôáããåëßá ôïõ äçìÜñ÷ïõ
... Ο Δήμαρχος έκανε το σοβαρό ατόπημα να εμπλακεί στις εκλογές
του ΤΕΕ πράξη που κανένας μέχρι
σήμερα παράγοντας της Τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει κάνει. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι ιδέες των συντακτών των προτάσεων δεν αποτελούν «ιδιοκτησία» πνευματική ή υλική κανενός άλλου πλην των ιδίων. Ακόμα και αν οι εισηγήσεις τους υιοθετηθούν ή απορριφθούν από το κυρίαρχο όργανο στο οποίο απευθύνονται, πηγάζουν από την ιδιότητα του
κατοίκου και του ειδικού επιστήμονα
και οφείλουν να αποτυπώνουν τις ανάγκες και τελικά να εξυπηρετούν
και να ωφελούν τον κερκυραϊκό λαό.
Δεν είναι παραγγελία κανενός ιδιώτη
αλλά ούτε και του Δημάρχου και δεν
μπορούν να «οικειοποιηθούν» από
κανέναν. Οι ίδιοι άνθρωποι που τις
συντάσσουν ως μηχανικοί (ενεργοί
και συνδικαλιστικά) αλλά και ως υπάλληλοι, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να έχουν τις
ίδιες απόψεις και όχι άλλα να φρονούν υπηρεσιακά και άλλα να κηρύσσουν προεκλογικά. Εξάλλου τα κυκλοφοριακά προβλήματα της Κέρκυρας είναι τόσο συγκεκριμένα που δεν
χωρούν πολλές πρωτοτυπίες και φαεινές εμπνεύσεις.

Σελίδα 3>>

Ôï Ýíá ìåôÜ ôï Üëëï
ôá íçóéÜ ôïõ Éïíßïõ
óå êáèåóôþò
Ýêôáêôçò áíÜãêçò
ãéá ôá óêïõðßäéá
ëüãù åíôõðùóéáêÞò
êáé äéá÷ñïíéêÞò
áíéêáíüôçôáò êáé
ðïëéôéêáíôéóìïý! 5 >>

Ολόκληρη η απάντηση στο enimerosi.com

Τοπικά

Αθλητισμός

Ðïéïé ðÝñáóáí
Áð´ôçí áñ÷Þ
óôçí åðüìåíç öÜóç
ï öÜêåëïò
ôïõ Áîïíéêïý êáé ôïõ êõðÝëëïõ ÅÐÓÊ
ôïõ ÌáóôïãñÜöïõ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην διαδικασία προμήθειας απαραίτητου ιατρομηχανολογικού εξπλισμού, μπαίνει σύντομα η Διοίκηση του
7 >>
Νοσοκομείου Κέρκυρας.

16 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα