Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ιδιωτικοί υπάλληλοι θέλου
να γίνουν οι φοιτητές στα ελληνιχά πανεπιστήμια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4817 Τετάρτη 16.11.201
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
εφεύγει
Παπαδημητρίου
Morgan Stanley
από τον
Το τρbτύχο του νέου
έλεγχο
Αφήνει πίσω της
αναπτυξιακού προτύπου
η ατάσταση
την ύφεση η Αθήνα
στο προσφυγικό
Ισμή ανάπτυξη 1,5%
κής Πολιτκής της Νέας Δημοxοατίας, βουλευτής Α' Αθηνών,
στη Βουλή eράπηση αφος
Πολιτικής, σχ
χουμε
pots της χώρας.
θέμα αυτό,
ακόλουθη δήλωση
του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο
ρη συνεχόμενη φορά
Νοεμβρίου, τuλym
ις φλόγες
Σούδας Χίου
λώντας την
Εισοδίων μεταξύ
για άλλη μια φορά, τη
στάσεις
ρος τη
θημερινής τους διαβίωση
Βορείου
Αιγαίου,
Τα στοιχεία
για το ΑΕΠ υπερβαίνουν
χειρισμοί του
ΥΠΕΒ στα ελληνοτις προσδοκίες
αλβανικά
γράφει η μήνου
2016.
ΕΛΣΤΑΤ στην έκθεση των
Η Συντονίστgι
Εθνική
ηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών
Η ελrytοeή οuaονομία δεν έχ
τη θετική πορεία της
γνωρίσει
ντίστοιχο ρυθμό μεγέθυΑμυνας
ελληνικής
μίας», τονte
Νέας Δημοκρατίας, βουλευ
Δημήτρης Τtινοπάτουλος
τής Α' Αθηνών ?κυρία Ντόgα
αισιόδοξες εκτιμήσεις
Το ΑΕΙΙ καταγράφει μεγέουνση rτιβεβομώντιτηστα0τρή στροφή της
νος Τομέα Εξωτερικών, β
5% για
το Τρίμηνο
του 2016
ελληνικής οι αwoμιας,ήδη πόσήμελευτής Ρεθύμνη
αντίστοιχου διαστήματος
eα,προς την
Κεφαλογιάννης, κατέθε
05% έναντι
στη Βουλή ερώτηση προς τον
Με οριακά θετικό
πρόσημο η ελληνική
owονομία τα τρία
ργό Εξωτερικών
Κοτζιά, σχετικά με την
πρώτα τρumνα, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της
πρόσφατη Exθεση της Ευρ.
ΕΛΣΤΑΤ. Την nαλύτερη επίδοση από το α' τρίμηνο του 2008
Νέα πρωτοβουλία για
ωποικής Επιτροπής για την
παρουσίασε η ελληνική owονομία το τρίτο τρίμηνο
Αλβανία
Οι πρώτες
μήσεις της
θέμα από
ΕΛΣΤΑΤ
ανcxpogueά με την σχέση με
κόλουθη δήλωση
πορεία
ΑΕΠ το
τρίτο δ
Το Ελληνικό
Μστιτούτο σχετική αναxofνωση
2016, ήταν
σχέση με
δεύτερο
τριμηνο
ικώς ατυχείς χειρ
Marketing της ΕΕΔΕ εγ
Μέσα από τις δράσεις και τις
σημαντικά καλύτερες από τρίμηνο
του έτους, κάνοντας
σμοί της ητσίας
Marketing Life, μια
exθηλάσεις της πgωτοβουλίας
στις πgoτοβουλια που φιλοδοξεί να αυτής, το Ινστιτούτο θέλει να σηματοδοτούν την βαίωση των προβλέμεων
γείου
Εξωτεριxών
Hαλύτερη επίδοση από τις συγκοάτηση της φεσης
ληνοαλβανικές σχέσεις
θεσμός, μe στόχ
θέματα
2008. καταγράφ- φέτος
03% ή
βεβαιώθηp2
ισχύσει "χώμα περισσότερο
νώνουν τους
επέκταση της Ελληνικής καλύτερο.
χειρότερο δυ
marketing αλλά συχνά δεν
οικονομίας ?κατά 1,5% το
την Ελλάδα στην
τους δeσμοίς μεταξύ
πρόσφατη Exθεση της Εugνές προκλήσεις τιxά, χαθώς τα βάζουν σε δεύτεEmτgοπής για
Αλβανία
gώπινο επίπεδο, σύμφωνα