Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΑΝΑΒΙΩΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ποιο μπορεί να είναι το αποΤην εκτίμηση ότι η οραματική ανα
Το ζητούμενο για τη χώρα δεν
τύπωμα που πρόκειται να
βίωση του «Δρόμου του Μεταξ
είναι μια επανεκκίνηση τερματ
αφήσει η εκλογή του Donald
ζοντας την ύφεση, αλλά η έξο
ού» αποκτά πολύ γρήγορα σάρκα
Trump στις διεθνείς σχέσεις
και οστά εξέφρασε ο υπουργός
δος από αυτήν, είπε ο υπουργός
Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρου.
και στους γεωπολιτικούς συ
Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημπλής
μητρίου
σχεTIσμους
Σελ.5
Σελ. 2
Σελ. 4
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 Αριθμός φύλλου 832 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑrΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Διαφωνούν γι
πλεονάσματα-μέτρα
Τ θα γινει με
Πώς θα φθ σουμε
το μεσοπρόθεσμο
Σελ. 3
00 mbps
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
Τη βεβαιότητα ότι πολύ σύντομα οι
Μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά ανα
Ελληνες καταναλωτές θα μπορούν
μένει ο διευθύνων σύμβουλος της
να έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες
Ελληνικά Πετρέλαια Γρηγόρης Στερέως και 100 mbps μέσω της τεχνογιο ύλης, επισημαίνοντας πως οι υur
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
λογίας του vectoring εξέφρασε ο
λές λειτουργικές επιδόσεις σε όλες
Με εκ νέου απώλειες
πρόεδρος του Ομίλου ΟΤΕ Μιχα
τις επιχειρηματικές μονάδες γεwούν
λης Τσαμάζ
ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση
προσδοκίες και καθήκοντα για ακόμα
καλύτερες επιδόσεις
Σελ. 8
Σελ. 9
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Για το ίδρυμα Coeurs Pour Tous
Σε συμφωνία συνεργασίας με την
Hellas και το φιλανθρωπικό του έρ
Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρό
γο για άπορα παιδιά με συγγενείς ή
τησης και Ανάπτυξης (EBRD) κα
επίκτητες καρδιοπάθειες χτυπού
την Τράπεζα Πειραιώς για την έκ
καρδιές της συλλογής
δοση ομολογιακού δανείου ύψους
Heart4Heart της Folli Follie, με τη
60 εκατ. ευρώ κατέληξε η Τέρνα
αντιπρόεδρο του ομίλου Καίτη Κου
Ενεργειακή, με τον πρόεδρο του
τσολlουτσου
ομίλου Γιώργο Περιστέρη
Σελ. 10
Σελ. 7
στον ιστότοπο www.vradini.gr