Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 12-ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Τnλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ,
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26677 ΕΤΟΣ 87
Αύξηση της
Β. Ντομπρόβσκiς: «Σε τροχιά
μισθωτής
απασχόλησης στον
ανάκαμψης Ελλάδα το
ιδιωτικό τομέα το
δεκάμηνο
τελευταίο τρίμηνο»
σοζύγ
Απολύτως επιτεύξιμος ο στόχος πλεονάσματος 1,75% για το 2017
μισθωτής
απασχόληση
ον ιδιωτικό τομέα, σύμφ
του έτους
α με τα στοιχεία του πληροφορια%ού
ΕΡΓΑΝΗ
φορές για ισχυρή
ην υψηλότερη επίδοση πρώτων δέαμη
νάπτυξη στην Ελλάδα το 2017
2001 μέχρι σήμερα.
υξη των στόχων για το έλλειμμα
Αθροιστ
για την
ο πρωτογενές πλεόνασμα,
Oxτωβρίου 2016, οι αναγγελίες προ
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρ
ν ανήλθαν στις 1.830.453 θέσεις
μόδιος για τ
ρα, Βάλντις Ντο
οχωρήσεις εφτ
μπροβ
απαντώντας σ
1.667.658, ε% των οποίων οι 930.927 ήταν
σεις του Αντιπροέδρου του Ευρωπ
ταγγελιών συμβ
αποτέλεσμ
Κοινοβουλίου (ΕΚ), Δημήτρη
συμβάσεων ορ
δημούλη, στ
σμένου χρόνου χαι οι 736.731 οικειοθ
ζήτησης που έγινε στην Επιτροπή
λείς αποχωρή
Νομισματικής ΙΙ
λιτική
ναzοίνωση του υπουργείου Εργασία
Για το χρέος, ο Ντομπρόβσχι
σoyύγιο
σθωτής απασχόληση
συζητή
ρώτον δεχάμήν
ους 2016
της δεύτερης αξιολόγησης
ναι θετικό aαι διαμορφ
διαβεβ
δρομή της Κ
για τη
162.795 νέες
ργασίας
στε να υπάρξει συμφωνία
μισιον
Σχετικά με την
Απευθυνόμεν
ρος τον
ανομή
χρονο.
ν προσλήψεων ανά είδ
μβαση
μπρόβσxις στο πλαίσιο των εργασιών
για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά το πρωτογ
τον επόμ
της Επιτροπής του ΕΚ,ο% Παπαδημούλη
πλεόνασμα».
Θα ήθελα να μας π
01/01/2016 έως 31/10/2016
ργασίας
Εχω υπόψη μου μια δήλωσή
μέρους της Κομισιόν, για το
οι προβλέψ
μήσεις
σας για το
45,78% είναι
σχόλησης, το
ό δυο ημέρες, στο Eurog
ξης της ο
2017 x
νομίας της
την πραγμ
ψος της α
39,82% μερική
και το 14,40% εχ περ
καθώς για
Ελλάδα
πιτυχία στην επ
γενες
2αι για
τροπής.
2 ξη τον φετινών δημ
πλεόνασμα
Σε μια δ
ρη ερώτηση, ο Παπαδη
ν στόχο
ς στόχος γ
Οσον αφορά τον Ο
μούλη
αλέστηχε δηλ
βιο, σύμφωνα με τις
όπου,
Δ. Τzανακόπουλος
«Καμία πρόθεση για νέα
f αναγκαία και εφικτή μ
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
δημοσιονομικά μέτρα»
ς, καθ
προγράμ
μια συμφωνία για το χρέ
υ 2016 με τη συμμ
ου ΔΝΤ και με απόφαση γ
ης ελλη
τηγοQημα
λέον τη
βραχυπρόθεσμα μέτρα ελά
ρόθεση
ένα θέμα για τη λήψη
γεγονό
μιας ε
η χώρα
μόνωση
φουνσης του χρ
μψης, αλλά έχ
τε στο δημ
σιάσει η ΝΔ για τη χώρα,
την κατηγολήρη
γνωση
ρησε ότι προσπαθεί να
νης ομεύσει τη
Σταδιακή λήφn
επίσχεψης ο
συμπολίτες μας
διαθρ
μετωπίζον
μεταρρυθμίσ
σημασία τη
ότι ο στόχος της χυβέρνησης
έχουμε μπροστά μας
του έργο
μέτρων για το
την έξοδ
ην απαλξη του ο
ναι βάσμι
για τη
σήμανε τη ση
αισιόδοξη, όπ
ροχύπτει από τη
λαγή από το καθεστώς επιτρ
Χρέος Προτείνει, το
Μπαράκ Ομπά
ο υπουργός Επικρατείας
ου ελλη
μα, ο οποίος, όπως σημείωσε, έχοντα
αιη ολοκλήρωση
βερνη
ς, Δημήτρης Τ
νιχού προγράμ
ανειλημμένα την ανάγχη για
να κόπουλος, χατά την ενημέρωση των
της β' αξιολόγησης χαιηλήψηβραχυπρό
ξεπέρασμα της
λιτότητας, θ
διευκρινίζοντ
θεσμω
ολιτιz
χρέος
ρυφή της ατζέ
Τα μετρα για την ελάφρυνση του Δη
5ης Δ
λληνικά χρέος. Μια δήλωση
dimoprasion
ς της Ελλάδος μπορ
Προέδρου Ομπάμα δεν είναι
λή δή
συνδεδεμένα
την αίρεση
ρόθεσμω
ηση των μ
λωση, αλλά μια πολιτική πίεση για να
(conditionality) της επίτευξη
συγκεHQιμαχροπρόθεσμων μέτρ
πιλυθ
ο ζήτημα του χρέους. Επισήμανε
και δεν χρειάζ
1996 o INTERNET
ου θα χατα
το Χgέος
τη σημασία
φαρμοστούν εχ των προτέρων, πρ
ργο ο
το Διεθνές Νομισμα
Εξαπέλν
να συμμετάσχει σ
ελλην
το ΝΔ.
o εάν προβληματίζει τη
γραμμα
αλλαγή τη
μφωνα
ηση το χύπημα στη γαλλική πρεσβεία
Αυτό ανέφερε ο ε%πρόσωπος τύπου
ρτο μνημόνιο. Σημ
νόψει και της
σχε pης Ομπάμα,
ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, μιλώντας σ
Email
ότι αυτή είναι μια ατζέντα ε
η αντιτρ
σιο της ταχτUλης ενημέρωση
νδυνη για τη χώρα
210 3215817
η Κυβέρνηση δεν θα τη
ότι δεν
γραμμ
ρίνισε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα