Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 12- ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
www.dimoprasion.gr
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26677 ΕΤΟΣ 87ον
Αύξηση της
Β. Ντομπρόβσκiς: «Σε τροχιά
μισθωτής
ανάκαμψης Ελλάδα το
απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα το
δεκάμηνο
τελευταίο τρίμηνο»
ξύγιο τ
Απολύτως επιτεύξιμος ο στόχος πλεονάσματος 1,75% για το 2017
μισθωτής
χόλησης, το δ
του έτους
μέα, σύμφ
ληροφορ
με τα στοι%
ΕΡΓΑΝΗ
ήματος
φορές,
τηνwηλότερη επίδοση πρώτων δέχα μη
πτυξη στην Ελλάδα το 2017
το 2001 μέχρι σήμερ
για το έλλειμμ
γιατη
ο πρωτογενές πλεόνασμα,
αναγγελ
ου Οχτωβρίου 2016
ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
εων ανήλθαν στις 1.830.453 θέσε
μόδιος γ
ρα, Βάλντις Ν
αποχωρή
μπροβ
απαντώντας
667.65
930.927 ή
σεις του Αντιπροέδρου του Ευρωπ
έλεσμ
αγγελ
ΕΚ), Δημήτρη
ή λήξ
ριστον
Παπαδημούλη, στ
σμένου χρόνου χα
736.731
ζήτησης που έγ
ην Επιτροπή
Νομισμ
ής ΙΙ
μιχης
αφέρετα
λιτική
οίνωση του υπουργείου Εργασ
Για το χρέος, ο Ντομπρόβσ
μισθωτή
σχόληση
ειπε οτι αποτε
ρώτον δεχάμήν
της δεύτερης αξιολόγησης
ό χαι διαμορφ
διαβεβ
δρομή της Κ
62.795
ρξει συμφ
Σχετικά με τη
θυνόμ
έων προσλήψεων
μπρόβσχις, στο πλαίσ
για την Ελλάδα σε ό
μβαση
ργασιών
ρωτογ
της Επιτροπής του ΕΚ
ο Ν. Παπαδή
λεόνασμα». Κ
Θα ήθελ
01/01/2016
31/10/2016
μια δήλωσή
της Κομ
ροβλέψ
45,78%
απασχόληση
Eurog
ριν από δυο ημέρες,
ξης τη
39,82% μερική
14,40% ε%
χια στη
τροπής.
2 ξη τον φετινών δημ
Σε μια δεύτερη ερώτηση, οι. Παπαδη
ν στόχο
υπάρχ
στόχος γ
μούλη
λέστηχε δηλώσ
βια σύμφωνα με τις
Δ. Τzανακόπουλος: «Καμία πρόθεση για νέα
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγηση
δημοσιονομικά μέτρα»
ρογραμμ
μια συμφωνία για το χρέ
τη συμμ
ου ΔΝΤ χαι με απόφαση γ
ης ελλη
τηγορημ
λέον τη
ρέψει. Απέχρoυ
βραχυπρόθεσμα μέτρ
κανένα θέμα για τη λήψη
πρόθεση
γεγονό
η χώρ
μόνωση
φρυνση
μπαίνει σε φαση
μψης, αλλά έχ
σιάσει η ΝΔ για τη χώρα,
την κατηγομε πλήρη επίγνωση των δ
επίπεδο, είτε στο επίπεδο των
ροσπαθεί να υπονομ
Σταδιακή λήψn
διαθρωτ
μεταρρυθμίσει
μετωπίζου
συμπολίτες μας
χος της κυβέρνηση
ν έχουμε μπροστά μας γι
μέτρων για το
την έξοδ
βάσμι
για τη
Ο χ. Τζαναχό
σήμανε τη ση
αισιόδοξη, ό
ό τη δια
ροχύπτε
Χρέος Προτείνει το
Μπαράκ Ο
ο υπουργός Επικρατείας
μα, ο
η ολοκλήρωση
ύ προγράμ
βερνη
ς, Δημήτρης Τ
ιλημμέ
της αξιολόγηση
ηλήψη βραχυπρό
όπουλος, κατά την ενημέρωση τ
ξεπέρασμα της λιτότη
ρυφή της ατζέντα
τη λύ
συζητή
Τα μέτρα γ
ην ελάφρυνση
p της 5ης Δ
Μια δήλωση
dimoprasion
της Ελλάδος μπορ
η συγ
Προέδρου Ομπάμα δ
λή δή
αι συνδεδεμένα
υπό τη
ρόθεσμ
λωση, αλλά μια πολιτική πίεση για να
ty) της
τευξη
μαχροπρόθ
Επισή
δεν χρειάζετ
INTERNET
1996 στο ου θα
τα στήσου
σης τη ση
φαρμοστούν εκ των προτέρων, προκειμέσυνοδεύε τα
υργό Ο
το Διεθνές Νομισμ
Εξαπέλ
Τζαχ Λιου
να συμμε
χει στο ελλην
ΝΔ, ότι μό
η επιδιώ
ροβληματίζει τη
γραμμα
αλλαγή τη
χτυπημα στη γαλλική πρεσβεία
έταρτο μνημ
ψης Ομπάμ
ΔΝΤ, περι P
dimonews01imoprasion.gr
μια ατζέντα
ότι αυτή
η υπηρ
χει α
σιο της τα
κής ενημέρωση
δυνη γ
τη χορ
2103215877
η κυβέρνηση δεν θα τη
γραμμ
διευχρ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα