Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
δρντη
Ιδιοκτη
Εγκαίνια του χώρου του
Ποια είναι
Λύσσελης: Η εξόρυξη μαρμάρου
Ράμα.
Συλλόγου ΑμεΑ Ξηροποτάμου
συμβάλει στην τοπική οικονομία
Μεγάλη και καθοριστική η ζωή που αξίζει Αύξηση αιτημάτων
1939: ΗΕνωση
για τη λειτουργία
να ζήσεις
lεωργικών
για ερευνητικές
της στέγης
Συνεταιρισμών
γεωτρήσεις μαρμάρου
ης Φλα
η προσφορά
οι προμήSaές της
στο Δ. Προσοτσάνης
Ψυχολόγος Happiness C
των εθελοντών
ελ. 3
σελ 8
σελ 4
σελ.5
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Στα τελευταία στάδια η διαδικασία για τους προσωρινούς πίνακες
το διήμερο 22
και 23 Νοεμβρίου
Χωριστής στη μεγάλη γιορτή
Πάνω από 2.500-3.000 αιτήσεις
Προληπτικός έλεγχος
του Ιδρύματος Μποδοσάκη
οι και ενημέρωση για την
οστεοπόρωση στη Δράμα
για 371 θέσεις στο Δήμο Δράμας
Με αφ
την ολοκλήρω
λοι Πολίτες
Εκδήλωση
οληπτικού ελέγχο
υμα Μποδ
ργανώνει μια
νό με ελε
Το 70% εργασίες Καθαριότητας Πρασίνου
νημέρ
σε και πόρωση
ρτη για τη
Τμήμα Προ
είσοδο
κδηλώσ
της Δημόσιας Υγείας
θα περιλαμβάνει
ραστικά
rkshops.
Πολυμέν
ία με
Δράμας
ιλίες.
άσεις, προ
ΑΝΕΤΑ
Σύλλογο Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα
δρώμενα
νθουσιάσ
όμα η ολοκλήρωση
οίησης ότι
κό σωματεί
πίσημα
μεγάλ
πρόσληψης
αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ιδρυμα
Νοεμβρίου 2016, Τεχνόπολις
ματικά
νωθούν
προσωρι
θα επιλεγούν προκειμέληφθούν
μιλώντας
της Κοινωφελο
Εργασίας
μόδιος αντιδήμαρχος οι
μικών
Δήμου
με κάποιες πληρο
φορίες
όμως δεν είναι
Δράμας
Αγγελος Σολά
μέσα επιβεβαιωμένες
Δήμος αυτή τη
μή περιμ
μέσω δύο
Σωματείο Χωριστής
ύς θα
ληφθούν
Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων
άτομα
προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας. Οι
επιλεγέντες φορείς ανά
Όπως εί
γνωστό
διαδικασία τη
θεσης
ύς θα εργ
άμηνο
σμια Οργάνωση Υγείας WHO
ολοκληρωθεί
ιλογή γι
μισοί το δεύτερο οκτάμη
ατρικού Συλλόγου Δράμας
μέσω ΟΑΕΔ ανάλογα
κριτήρι
ότι η μεγάλη πλειοψηφία
ΜΚΟ "Ei
όλοι πολίτες.
ος για
καθενός. Α
τη στιγμή
προσληφθέντων θα εργ
τομέα καθαριότητας
Η εκδήλωση
δρόμο της αναμονής για την
οίνωση
προσωρ
23 Νοεμβρίου, με
ηση ενός Κ
ού φροντιστη
θέμα: «Σύγχρονες αντιλήψ
για τη διάΔημ
Διαμέρισμα Χωριστής
γνώση
και την μετώπιση της οστεοργασία με
ίδρυμα Μποδοσάκη
σης".
Στο 14ο Δημοτικό Σχολείο
ργο χρηματοδοτήθηκε
στόχος της εκδήλωσης, είν
Προγράμμ
Είμαστε όλοι
ενημέρωση
Στα θρανία την προσεχή Δευτέρα
ωρητριες Χώρες.
κόσμου από εξειδ
μένους επιστημοσχετικά με την οστεοπόρωση, την
22 προσφυγόπουλα στη Δράμα
μετώπιση τη
Διαχειριστής Επιχορήγηση
άτομα
Προγράμματος
κάθε ηλικίας
Προγράμματος ήτ
σάκη. Στόχο
Αντιδράσεις από γονείς και έντονες συζητήσεις
Bapό θέμα υγείας
υνάμωση της
πολιτώ
ενίσχυση τη
Θετικός κατ' αρχην ο Σύλλογος Γονέων κα
στη χώρα μας
της εκδήλωσης
δημοκρατίας
Κηδεμόνων Αναμένεται έκδοση ψηφίσματος τη Δευτέρα
Το πρώ
άπτυξης
ος ήτ
εάν μέρος περιλα
θητές
σχολικών
άδων τη
ότητας
ς Υγείας
νότητας Χ
στής Δράμ
έριμνας
όγραμμα "Είμ
όλοι Π
Παιδείας,
ραζάνη
θυνος της
λίτες, δόθη
φιλανθρω
Σχολικής Επιτροπη
Δράμας, την
Δήμαρχε
Σωματεί
«Αγιο
ωάννη
μοτικό Σχολείο. Εκείνο
Τρίτη
Ελεήμων»
δημιουργήσει
θα φιλοξενήσει 22 προ
προσφύ
νικό Φροντιστή
μια μικρή επαρχ
έως τις
μεσημέρι,
την Τ
Γεωργιάδ
της Μ
με πολύ υψηλό
ποσοστό
23 του μηνός, από
πς830 έως 12:30
6, προκειμέ
ζηγεω
εσημέρ.
στην ενδυνάμωση της κονωνίας
ύτερο μέρος της
ήλωση
ολέμηση της
Συλλόγου Γ
σικά μαθή
νημερωτική ομιλί
εριλαμβά
αγγλική
ροχή οδηγιών, από εξει
Σε δηλω
της η πρόεδρο
"Πρωμαθηματικά
ικού Σωματ
«Αγιος Ιωάννης
ία θα πραγματ
Ελεήμωνο Χωριστής
Μαρία Τσα
θεί την Τετάρτη
μηνός, στη
γυμναστική
σδοκίες
μεταξύ άλλων
άδυ της Τετάρτης 9
νημερώθη
μέρι, στην
υπήρξε
Δημαρχείου Δράμας.
ντηση προς ενημέρωση
Η μέτρηση
άνδρες
Συλλο
Γονέων
τη Δευτέρα
ικές όλων
ηλικιών, ενώ
βητητα μεί
προσφυγόπ
μπορούν
κλείσουν ραφορέας
ντηση
οστηριξε 100
μαθητες
εβού στο τηλεφωνο: 2521021906
ας Εκπαίδ
οδικη
της Δ/
ρωτοβάθμι
μένη της Δ/νσης Δη- κολη
Δράμας
μεση πρόσβαση,
αίδευσης,
9 μήνες δωρεάν μαθήματα όλων
Αυτο συνετέλε
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
στις επιδόσει
στις πανελλή
ΕΣΠΑ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
νιες εξετ
σήχθη
σχολή της επιλογής
ύο μαθητές
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
στις πανελλήνιες εξετάσεις 20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
σήχθησ
σχολή της επιλογής
μαθητές τη
parpetg
ON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 325210 55545
τυχίας 62.5%
46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα