Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 11.11.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5623
Ταμείο ΠαOι%ιταθηχάγ: Αιτές είναι οι νθμίοεις στα στεγαστι%ά
Για τη διενέργεια της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδιχασίας
ΔUιφεσχεια από το ΣΕΦ γα προκήρυξη της ΡΑΕ
Ο ΣΕΦ τονίζει στην αναχοίνωσή του πως η προ
Πρόβλημα για
κήρυξη της ΡΑΕ δεν έλαβε υπόψη της τα σχόλια τράπεζες οι χυβετων συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση
ρνητικές παρε
Σοβαρό πρόβλημα η εμμονή
στον "κανόνα του βάσεις, λέει η
40%", υπογραμμίζει
Δημοκρατική
Συμπαράταξη
ρμόδιοι.
βέρνηση
Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταiών (ΣΕΦ)
oεσμιaοί φορείς
να ανα
εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το
τις ευθύνες τους ώστε οι τ
ράΠηγές ΥΠΟΙΚ: «φιλόδοξα»
εζες να λε
τελικό κείμενο της προκήρυξης της
ΡΑΕ για τη
Μαι με βάση τις
ρχές τη
διενέργεια της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδι
βέρνηση
τα βραχνπρόθεσμα μέτρα
κασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊxές δήλ
Γιάννη
εγκαταστάσεις, σύμφωνα ύχος, Υ
θυνος οικονομε σχετική αναxοίνω
μικών της Κ.Ο. της Δημοκo
στο Χρέος
τικής Συμπαρά
τσού%ος:
Ελληνικό
Σύστημα δοχιμίζεται
Παππάς: Η ΝΔ να ανταπο
συνεχιζόμενη EXxρεμότητα
Τραπεζών
ις Διοικήσεις
χριθεί στο συνταγματιnό
Πειραιώς,
Ειχαμε προβλέψει
της χαθήχον για το ΕΣΡ
χρέος θ
στην Βουλή τις
φιλόδοξα» από ό
ναμενόταν, τόν
θα υπάρξουν μ
ην άτακτη
Υπ. Οwονousών. Στόχος τεχνιxή συμφωνία ως τις 28
Κυβερνητική
υποχώρηση
Νοεμβρίου. Ο οδικός χάρτη
θα αφορούν τα με
Να ανταποκριθεί στο πτιxές άδειες. Διχαιολογeς
πρόθεσμα μέτρα.
ησε τις διατάξεις ενός απα
της 22αθή
ΕΣΡ :άλεσε τη ΝΔ
του Νόμου
την επιλογή
Να υπάρξ
μιpωνία για τη δεύτερη
Ν. Παππάς. Τόνισε ότι κοίνωση
πτεδο θεσμών (Staff Level Agre
ως τις 28
δικαιολογίες
Νοεμβρίου, οπότε θα πραγμα
Working
Ενος Νόμου
ροβλή
Group
θα προετοιμάσει
Eurogroup της 5ης
κριθεί στο συνταγματιaό της
δημιουργε.
Δε εμβρίου, θέ
ως στόχο η ελληνική πλευρά, σiμφω
των τελευταίων καθήκον όπως έχουν 2άνeι
με τηrή
εξελίξεω
τη διαφωνο. ήδη Κυβέρνηση
κόμματα
στις ΒρυξέMeς
Δυστυχώς όμως
ΣτΕ η
μενη απόφαση
Νόμου
Βουλή μετέφερ
ΕΣΡ γράμμuξει ο Υπουργός ψηφαφεμβά
όλες τις αρμοδιότητες
ής Πολιτικής, ΤηλΕπux
της Κυβέρνησης
τη διεξαγωγή
Ενημέρωση
Toαπεςών δημιοδιαγωνισμού για τις τηλεοφyούν πρόσθετα προβλήματ
καθυστερή