Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
email dimonewsα dim Oprasion.g
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26675 ΕΤΟΣ 87ον
Σε αναμονή ο πλανήτης για την πολιτική
του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντ. Τραμπ 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
Ο εχλεγμ
ρόεδρ
εκλεγμένος πρόεδρος τ
ΗΠΑ, Μάικ Πέ
υθυνόμενο
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμ
ου Ρεπουμπλιχα
στους ψηφοφόρο
στη διάρ
α της ομιλίας του μ
την εκλογή τ
ρική νύχτα. Τόνισε
αι για μια
δρος όλ
πό μια ιδιαίτερα δριμ
λογική
εxστρατεία ε
Ντόναλντ Τραμπ θα ξ
Χίλαρι Κλ
μεγάλη την Αμερική. Ολοχλη
λαβα ένα τηλεφώνημα
ρώνοντας ομιλία τ
ργό Εξωτερ
την υ
ζει με τα
λαρι Κλ
Μας συνεχάρη», δή
ρόσθεσ
με τη
Ο Ομπάμα συνεχάρη τ
ιταλό
για τη
κλεγέντα πρόεδρο
σκληρή μαρ που έδω
York, N
ρόεδρ
ρόεδρ
ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα,τηλεφώνη
ΠΑσημι
ότι η πρώη
Ντόναλ
Εξωτερ
ργαστη
Τραμπ, γ
''χαρεί για τη
βοηθήσ
χειρήσεις γ
ρονι2ο διάστημ
ρο άλεσ
κλογική
Ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρο
Αμερική της οφείλει μεγάλη ευγνωμ
στον Λευχό την Πέμπτη
για να συ
φαλίζοντας 279
ρόεδρο των Η
ρες, ξεπερυπηρ
μετάβαση της εξουσίας, α
ΠΑ, οι ξεχασμένοι άνδρ
ους 270 που
χαι γυνα
αι το
αραιτη
Ο Τραμ
ρθει η ώρ
λέον ξεχασμ
ΗΠΑ δεν θ
άληpη τη
ροεδρ
ριο για τη
ύν οι διχ
να αναχα
Η διασφάλιση μ
μαλής μετάβαση
Η Δημοκρατική αντίπαλό
ρόσθεσε ότι θα α
ως έθνος.
της εξ
ν Χίλαρι Κλ
χέντρ
ν πόλεων
ητόδρ
ό την
Παράλληλα, δεσμεύθη
ν καθόρισε ο πρόεδρο
ραιότη
λευρά τη
218 εκλ
ρόεδρος για όλ
ότι θα
ο ο Τραμπ
ά ότι θα δοθεί δουλειά
Μ. Πενς: «Ε
Εξάλλ
στήριξ
Συγκρατημένη ανάπτυξη για την
χέρι για να
ν καθοδηγή
Η Κομισιόν
επιθυμεί συνολική
ευρωζώνη «βλέπει»
Ο Τραμπ χαρακτήρισε την προεaλογ
συμφωνία για την
Ευρωπαική Επιτροπή
ημα, η δουλ
ξεκινά μόλ
ν τελε
Ελλάδα μέσα στο
ροεκλογική εχστρατεία, και υπογράμμι
οικονομική ανάπτυξη στην Ευρ
μέτρα δημ
μικής πολ
την εμ
διαρθρ
ρρυθμί
η αναμένεται να συνεχιστεί α
λλά μ
Διευκολύνσεις για
α κράτη-μέλη
ρυθμό. Α
συγxpατημ
ν μψη της ελληνικής
ργία στη ζώνη
πό τις φθ
συμπέρασμ
ου συνάγ
τους δανειολήπτες
θεί σχ
ά γρήγορα, απ
2016, αλλά και τη στα
νο ές οικονομικές προβλέψεις
2016 σε 9,7%
επόμενο έτο
θεροποίηση της
πτυξης
τος του
τη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Ε
2018. Η ίδ
2017, επισημ
η έκθεση της Ευρωπ
πιτροπή
το Ταμείο
κής Ε
λο της ΕΕ, με μ
ροπής
ρα, η Επιτροπή
από 8,6%
ρέχον έ
ην Ελλάδα που δόθη
βλέψεις της γ
ση τη
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρ
Παρακαταθηκών
τη δημ
2016, 1,5% το 2017
2018. Για τη ζώνη του
και Δανείων
μψη στηρίξ
ροβλέψ
την εγ
από το 2009
χώρια ζήτηση
εξαγωγές» έχ
2017: 1,8%). Η αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ,
Οι ρυθμίσεις αφορούν το
λο η έκθεση της Επιτροπής γιατην Ελλ
Ο πληθωρισμός στη ζώνη
λο, θα πρ
ατά την Επιτροπή
48% των δανείων του
α αυξηθεί από 0,3%
δα, η
ία αναφέρει ότι μ
ό μια ή
άλογη
λουθή
2017 όσ
ν πραγμ
σε 1,8% εφ
Στην ΕΕ
ληθωρισμ
Στο 48% τ
2015, η
μική δραστη
του Ταμείου
2017 χα
το 2018
αυξηθεί από 0,3% το τρέχον έτο
ριότητα αναμ
α ενισχυθεί σταδια
2016: 1,8%, 2017: 1,9%
ροβλέψ
χά το δεύτερο μισό του 2016 χαινα
Η απασχόληση στη ζώνη τ
ην μεγαλ
χυνθεί σημ
017. Σύμφ
στην ΕΕ αναμ
α αυξηθ
γκη, θα υπάρξει μεσοσταθμι
νολικό δημόσιο έλλειμμα όσο χα
την Επιτροπή, η
ν ΑΕΠ
σχυση
2.3% και στο 1/3 1
φέρει η Επιτρ
τά ΑΕΠ
δείκτη
2017 θα
βελτιωμ
ίζοντας ότι η δη
ργία θ
της ζώνη
θα συνεχ
πάγωμα μέρους του κεφαλαίου, σύμφωνα
α ευνο
ρώτης αξιοκλήρωση τη
την ανάπτυξη μέσω της εγχώριας ζήτηση
η του Ταμ
ρίοδο 2017
λόγηση
λληνιχο
τη συγκρατημένη αύξηση
ότερα,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα