Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26674 ΕΤΟΣ 87ον
«Κλειστά» κρατά χαρτιά Στο 62,7%
τα του ο
αυξήθηκε n
Γ. Ντάiσελμπλουμ για συzήτηση
στο Χρηματιστήριο
μετοxn επενδυτών
ξένων σύμ το χρέος
Στο Eurogroup του Δεκεμβρίου μεταθέτει τη Αθηνών τον
οπος Οι
μίας, Πιερ Μ
Οκτώβριο
φερε ό
στην Α
ιστρέψ
μενη εβδομάδα, προκειμέ
ραγμα
Eurogroup
ολόmσης, η
ριλαμβάνει μεταρρυθμίσεις όπως
ολογίζ
Eurcgroupe
ΤXΣ- ανήλθ
60,4%
οράς προϊόντω
μα τη
Τρονισμός της δημόσι
%ησης.
ηση συγκρι
έλος Σ
πίσης,
ίδιος
59.5%
μορφωθ
στην Αθην
έλη Ν
ίου 2016, ενώ
διαμορφώθη
62,7% εν
φρασε τη
ότητα ότι Ελλά
61,8%. Τ
ίδιο μή
προηγούμ
μπορο
χρονικό διάστημα
συμφωνί
ν δυτών ήταν 5
για την ολοκλήρωσητη
ολογίζ
μμετοχή
λόγήσης.
56,8% χωρ
μμετοχή
στημένες
αποφάσεις γι
Οι Ελλη
της κεφαλ
ην Ελλάδ
ργος Ο
μικών της Γαλλ
μετοχών
Μισέλ
μετά τη
Τον ο
Eurogroup, ότι η
λό τους εμφά
ώνη οφειλε
tjημα της ελλην
Οι Ελλη
ητές,
αμβάν
φαλαίων ύψους 2995
ριο 20
φορά τις ρυθμί
λληνικό δη8,8%
αλλαγ
σχέση
θα λη
ότητας γ
Γάλλο υπουργό η Ελλάδ
μόσιο χρέος
μενο μη
ίς» γ
φθούν γι
φετέρ
ωθήσει σε μό
τις μεταggυ
χρέος
χει πρ
φαρμόσει η Ελλάδα, πρ
ωζώνη
αλλαγ
λυτη σαφή
ρόθεσμα
δεσμεύθη
υπάρχ
φείλει από
Η Αξία Σ
λλαγών
πλευρά τη
θα εφαρμ
γεθος
σχέση
χρέος.
ρω, σημ
αθώς «βρισκό
αι η θέση της Γαλλίας από την αρχή
αλλακτική δραστηριότη
από τη
ελμπλουμ
Γάλλος
25,86
λιtίσ
Ο ίδιος
Eurogroup
γός. Ερωτη
τέλος
φερε πως
σχέση με
πρόσφατος
σχήμα
ΔΝΤ γ
ος της ελληνική
λαγών ή
ηκε άνοδος
αλτική
ευρώ, ση
ρνηση
όθεσμοι στόχοι πρωτογ
άλλες χώρες τη
Ταμείου για
άσματος
Γάλλος
Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλ
ποφασίσ
μετοχή
προγρ
τέλος
016 ή
Ειδικότερο
ξημένη
φερε πως
σχέση με την
προηγο
Για πρώτη φορά ο Σόιμπλε
υξημένητη
άλύση τη
ό χρειά
ό Μηχ
δέχθηκε να ανοίξει nσυznτnσn
Ο αριθμό
Μέχρι και στο 9% του
για το χρέος στις
5 Δεκέμβρη
Στόχος n
ΑΕΠ φοροδιαφυγή
συμφωνία σε
στην Ελλάδα, σύμφωνα
επίπεδο θεσμών
ραγιά
χρέος, η
με ανάλυση της ΕΥ
Προέδρου, Μπαράκ Ομπάμα,
ηςTξα
λος, μ
ην ενημέρωση
έως τις 28
άσταση
ογράμμ
τη δέσμευση όλων
λη,για την
διάστημ
Νοεμβρίου
ότιςσυλλογuε
οφάσεις.
νητικός εκπρόέταρτο μνημόνιο,
ούλιο.
φτάνει η
ση της φοροδιαφυγή
η ατζέ
φερε ότι
η στρατηγική
ριμένα, ανέφερε πως πρώτη π
ην Ελλάδα, σύμφ
άλωση της ΕΥ («Ερ.
η δεύτερη
της ΝΔ
θέλει να αποτι
μφωνί
τυχει η
τητα η τάχιστη ολοκλήρωση της δ
ης αξιολογή
μελέτη
λόγηση
Νοεμβρίο
μο τη
η της συ ήτη
σης. Δ
για λογ
μό της ΔιαNEο
λόmσης. Θέλ
ροσπά
προσδιορισμό
σης γ
μή, η
όμενη
ρει τη
λληνικού χρ
Τρίτη
ρων Υ
την ρώμιση
λόγος
σκληρό
πρόγραμμα λιτότη
δυτική
5ης Δεκεμβρί
όσο η ελληνική πλ
σχυση τη
35,9% από 34,4%
αία αύ
φερε τη
χρέους. «Αυτή
δραστηριότητας στην εληνική
ρά, σύμφ
με πηγή
λιτική στρατηγική της ΝΔ
νημέρ
ις Βρυξέλλε
της η
Τέλος,
ως τέταρτη
σημειώθη*ε μείωση
την ίδια πηγή, η
προτεραιότητα τη διαρκή ενασχόληση
ραπάνω
γραμμ
ραδιοτηλε
εξήΥΤΑναφορικά με
σμό τη
ργηση
αυτού του στόχου θα σηματοδοτήσε
Φορολογικού Τμή
Τον Σεπτέ
Γενάρη
ρινότη
ης ΕΥ Ελλά
80 Tax F
μένης συ
μιας όλαό
ή από
Απαντώντας σε ερωτήσει
όπουλος
αλονίκη το Ελλη
ιοργά
στημα της διαπλοκής. Αυτή
για την ελάφρυνση τ
όμμα τη
Εμπορικό Επιμελητή
ποία θα συμβάλει στη δημιουργ
μευση αυτής της
τευσηςYια τη στρατηγική του όσον αφορά
Η στnολxή ση της φορ
φυγής στη
της,όσο
και στον ελληνικό λαό
για την Ελ
τη στάση
θαρού διαδρόμου εξόδ
ΑΕΠ. Α
ρα μα
ποχωρήσουμε παρά
ξοότη.
υλίου Ρ
τηλεόρασης, αλλά
λάδα. Αυτός
διαδρομ
ότερα,
Η ΝΔ, από την αρχή
μάζει η ελλη
ότηφοροδιαφuηri
μάθε προστάθ
ρύθμιση
ά άλλων ,ητημά
όπως η δ
λευρά, θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα