Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
το Σώματος Επιθεώρησης Εργαoίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -1ο:1.00Ε ΑΘ. 4811 Tτάρτη 09.11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
ΕΛΠΕ: Ιογυρ
νέο ΕΣΠΑ
Μοσχοβισί:
κέρδη στο 03
Ανατροπές στη λίστα με τις μεγάλες
θέλουμε συνολική συμ pωνία
προβλεπ
επενδύσεις του ΕΣΠΑ
η IBG
για την Ελλάδα εντός 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
αfξηση 82%, αναμ
Ελληνιxών Πετρελαίων
γ' τρμηνο, σύμφωνα με τις
οι ιονομολόγοι για Ελλάδα
προβλέψεις της Επevόντικής
έκθεση στη
ία διατηρεί
τη σύσταση "buy
τιμή-στόχο
53 ευρώ γ
την εισηγμένη
Οπως προβλέπει η IBG
EBITDA
ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ
--0.74%
ξημένα κατά 69%
ingroup
Ευρωπαbai Πίστη
θετικό σημάδι για τους
Keith Morris
εκτελεστικό
δανειστές ο ανασηματιιμός
μέλος του ΔΣ
ανασηματισμός της
εργασιακά θα
βέρνησης μπορεί να θeωt είναι δύσHολο να συμφωνηθεί
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
η0εί ως ένα 0ετxό, επονο- εντός του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ
δομη σημάδι από τους
και για από τον λόγο
δανειστές, τονtgu η Citigroup νουμε
wasττιoοί για το αν η
σε σχεwa report.
λίγες εβδομάδε
Η Ευρ
ή Πίστη
Η περαιτέρω φιλελευθεροΣυμβουλίου της 6ης Οκτω
Μικρότερη η ύφεση nαι οι επιπτώσεις των capital controls
μόφωνα ότι η εκλογή
Συγκροτήθηκε σε σώμα
για την ελληνική οικονομία σε σχέση με τις αρχικές
ρίου Keith Morris, ως
Μέλος
σεις. Αναγκαίο ένα επενόντικό σοκ. Τι δήλε
για την
Συμβούλου της Εταιρίας,
το Διοικητικό Συμβούλιο
οικονομία Ηλίας Λεwaς, Μιχάλης Μασουgάχης Πλά
εντος 19Al5/2016
Πρόεδρος Δ.Σ
utthνων Συγxeorτημένη αισιοδοξία Business Finance 2016, που
ότι κατά τη συνεδρίαση
Σίμβoιλος Exτελτοτικό Μέλος. 2.
από 2305/2016 αποφάσεως
μβουλion, της 4ης Νοεμβρίου 2016
σurge ΣΤίρος Αναστασίου Βενέτης, Μελος
εξέφρασαν αναφορικά με διοργάνωσε το περιοδικό
Δ.Σ.- Exτeλeous Moος. Quμίiς τις ς της ελληνικής CFO Agenda η Boussias
ΑΣ. της
Αριστοτέλους Σωξέπουλος
Μελος
μίας οι ατά
στις 26
μήριο
egeλεm διndμeι της 4ης Νοεμκορυφαίοι chief economists Oxτωβρίου στο Αμφιθέατρο
στικό Μέλος,
βρίου 2016 Έκτακτης Γwwής Συνέ- Χρήστος Ειhημίου Μάρης, Μaος
Keith Morris
νεξάρτητο Μη Ε:τελεστικό της χώρας, στο πλα
Reginald Wil
Μέλος. Λάμπρος Βασιλείου
συνεδρίου
Hands-On
μεν 23-05-2016, με
Δ.Σ. ως Exτελεσwών
λε- Φύτογλου, Μέλος Δ.Σ.-A
mην ιδιότητα
Μη Εxτε
στι ιού. Μέλος
fam- 1. ούτως Γεωργίου Μπόμπολας,
κού Συμβουλίου.