Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΥ
Δεν υντής (1898-1913)
918-1950)
ΚΥΡΟΣΑΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
97-1997
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη Νοεμβρίου 2016
Αριθμ. φύλ. 405981 Τιμή 1,50 €
ΌνησιΦό
ρος, Ματρώ
ς 1, Τ.Κ.
635, Αθή
ής λεσβίας, Ν
όλεως
Αιγίνη
ό κέντρο
30170400, Φάξ:
017040
210 3220482, Συνδρομές
0170670
Σελήνη 10ήμ
Θεσσαλ
Ετος 1406
λή ήλιου 7.0
Η πιθανότης
«Εχθρευομενη
Εχασε το τραίνο
βιομηχανία
Γράφει ό Μελέτιος Τζαφέρης
για τέταρτο μνημόνιο
από τριά
ίζοντας ότι κά
ρνήσεως
ση της
να την λέξη
άθος. Δενέ
Δύο διαφορετικοί δρόμοι οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα
σε ύφ
γο με σχετική άρμ
συμβιβασμό μέτούsBiροκαlους,
διότη
ίτε σε τί
ά αφελές
με ότι ό
αγκυλώσεις
ηνίες
ρνήσεως
λθε οριστικώςdπό το
ας να
ά όριοθετή
ήσεως
επώς,έάν ή
σως διαφα
πληρως
δική τη
ρατηγική καν
λίξεως για την χώρα. Μέδ
μοιάζει όλο
μνημο
μού από τις
στό προσεχές διάστημα να
ση στην άνεργ
γωγή νέ
ματαγο
ο πιθανό
από την Λατινική
γωγής
Αμερική, με την δημ
αλε χθές
ωστόσ
νοδεύθ
με την ανά
μείωση του δημοσίου χρέους(PSI
όμολόγ
ΜΚΟ σέ ρυθμ
ης τή
ρίως, με τη
ατηση της «μετριότη
μνημόνιο, με το
Ελλάδος προέβλεψ
ος» έ
όμέσω εκδόσεως ομολόγων.
ός Μη
Τό διαφ
ταρτο μνημόνιο, ώς προραψε
(ESM),
τής «βιομηχ
λιτική
μενο γιά τήνέπιδι
θνείς
ή όψιμη
ανασχη
λιτική
ής ομάδος
τής ην
ις «κάθε iλλο παρά ανώδυνες»
Είτε με
ροφή της χώρας
δειλίαή
από το
ρόπο, το πολι
σύστημα
κά κόμμα
ρότης, ισχυρό τραπ
μό από τις αγορές. Αυτ
ιολογ
φάνιση ένός σημα
μως τη
μνημο
ξεως, όπως
από τό
ρας αξιολογήσεως άπό τούς όδη
ολοταχώς προς
Η Πορτ
ραπέζι
αποφάσ
άστοτεY
Ουδείς μπ
να προ
βλέψει τις πολι
χεια στην σελ. 8
ρατικό ομόλογο
νητικό σχήμα
ράσει τις
ες μιας τέτοιας εξελίξεως.
Πολλαπλές μεθοδεύσεις
Ευρώ! Το
Αντ λοιπόν δ κ.Τσlxρας νά σύρει το κόμμα
δαντέλα, έναν
κατα των Βορειοηπειρωτών
ίθυνση στην δxolα δέν
από σατέν
κόμμα Εκ τοΟ μηδενός, μένδώcoτο νά
Αρπαγές περιουσιών χαίαφαίρεας δικαιώματος ψήφου
στις ολογές τοΟΣεxτεμβρίου. Το dποτέλεσμα
της Βρετ
2015 εTχε πωληθεiaαστό
ένει απασχ
Οχάιο έναντι 7500 δ
φορές την επικαιρότηκή πλευρά προχωρ
αφελαπέκλειε
ους. Ενα πρόγραμμα
κές σχέσε
Πώς θά
όνηλότερο οσοστό.
βασιλική
εξωτερι
Δηλαδ
ως τούς
με το αεροπλάνο, πάαδρανεί, άφή
αετούς ομογ
γένεια. Τώρα όμως φαί
ήπειρό
στην Ελλάδ
οκτήτες τους διεκόπη γιά άδ
φίδι, Φρ
απεδέχθη
ου λόγους
οι επιβάΑυτό
ά τρόπ
τόν δεσμ
διοΤώρα ή
άνως ότι Αλβα
εξέδω
φαρμογή
ρί τους 1.2
όiλβανικό κράτος δεν θέλη
εταιρείας, όταν από
επιβεβα
ολοκληρο
ύς υπαλλήλους
με τη
φαρμογή και άλλες βά
ροφός
πού έδt
ιαφανεί.
εςλίευών β
ό έρπεθοδεύσεις γιά τή
χρονη Αμερ
ογραφ
ραιώσου
ις. Δ
έως τη
το αεροσκάώσεως καί τό φίδι
ό Χάρρ
βάρος
φαρμό
φθη». Τώρα έρειθυτάτη απ
λο «Σβή
2015, υπό το
ες από τους
πλό. To
ες σελ.
Κάθε χρόνο
Σημερα
Της ημέρας
βρίου στην Κfναέopτάαλλά γιά τήν ζωή
καί αυτό τό νηδωνο
άναφέ
ύτερη στον κόσ
βάζει σε
Επικουρικό
άγορώ
Τα να του Φεστιβάλ Αθηνών
εταιρεί
αναμένουν να
πράουν επωλήθη σε
καθημερινώς άνω
οπρασία στην Βρ
ακετών απο
3.500 την Παρασκευή καί μετά
Σέάνα ζήτηση
Η Εστία κάθε πρω
στην πόρτα σας
213 0170670
τηλεφώνημ
φανίζ
Τόπαράδeγμα
ZOLOTAS
λει να
Για κάθε ΝΕ