Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ. 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26673 ΕΤΟΣ 87ον
FAZ: Αυξάνει n
Ο ανασχηματισμός έφερε
Π 1εσn του
Europgroup στον
άνοδο στις τιμές των
Σόιμπλε για
ελάφρυνση του
ελληνικών ομολόγων
ελληνικού χρέους
Μεγάλη πιθανότητα να ενταχθούν κατά το πρώτο τρίμnνο στο πρόγραμμα
ψηλόβαθμος αξιωματούχος τ
QE τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου
Νομισμ
ΔNT) δή
ότι γι
Ταμείο
μμα βοή
gγοί Ο
μιχών τη
μολόγ
ύν την
χαμηλό επίπεδο-ρ
συγκε tριμένα βήμα
την ελάφ
ποχώρη
ό τη λήξη
b. Η απόδοση
πριν τη ολοκλή
Αυτό θα ήταν σκόπιμ
της ποσοστιαίας μονάδας) στο
σης (0
γύρου της αξιολόmσης από τους
7.625%
χαμηλότερο
όμως ο Σόιμπλε απορρίτ
σμούς,
μα της F
g(FAZ
δόν 40 μονάδες βάσης.
ροςYUρος τη
Το δη
ότι οπο
ος δή
μία τη
με τη
ύλιο ό
ερη αξιολόγηση
γίζει στις
ξεκινή
ΔΝΤ θέλ
άλωση
ία όμως δ
ζητήσεις γ
την ελάφρυνση
διαφορ
Ταμείου, ότι το ελληνικό δημόσιο
φερε ότ
πρόθεσμα μ
μια QE (αγορ
ρωζώνη
ρες τη
μολόγων της ΕΚΤ
τρίμηνο
έτους. Αυτό μπορ
άταση της
πληρωμής
φοδότησ
μές σημε
λεστική επιτρ
λιτής της ING
πρόγρα!
Σε χύχλο
Σόιμπλ
Σήμερ
ορτογαλι
οδόσεις
δυτικό λιμ
ρνητικό
μολόγων κατά 9 μονάδες βάσης
μεριά επιμένει στη συμμετοχή
ό την
ώση σημε
σήμερ
μύτης ΙΙαo
ις δηλώσεις
ροtπολογισμού της πορτογαλικής
αλλη θέλ
Ψήφιση
όφαση σχ
ά με τη
Αλέξη Τ
ολιστική
ρνησης
φρυνση
γερμα
λεγράφημα
ύ δημοσί
Ευρωπαίος διπλωμάτη
άλλο»
Αλλαγές σε πέντε τομείς της οικονομίας μετά τις
κλογών, η γερμα
συστάσεις του ΟΟΣΑ
ΕΛΣΤΑΤ. Μείωση
12,1% στο
α αναπτυξιακό μα αφή
ρικό εμπ
άπτυξη
της χώρας προς τη
λληνική
ΟΟΣΑ, ό
ίς τη
έλλειμμα του
την εxδή
φερθη
στη σημα
ας αλλά
ίδευση
μείς όπως η
ράδοση
λωση τελετή
της αγορά στη διαμόρφωση
λέμηση της διαφθοράς. «Η νομ
εμπορικού
λληνική
ηση της Ε
ης Αξιολόγηση
έλεσμα
μην υπάρχ
αφορά
Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελ
οηθήσει στη
ότερη ανάπτυξη
ροηγου
Το κόστος
ργου ή
ίδιος
«η χώρα πέρα
ό την Ε
Επιτρomi
Σεπτέμβριο
00Ο αναπληρωτής γ
ός γραμμα
ή της Ελλά
ΣΑΡιντάρο Ταμά
τή τη χρη
της χρίση
κόμη οραχωρίς τη
ότηση. Ο
την εκδήλωση
Γιώργος Σ
υργός Ε
Μείωση 12,1% σημεί
Εκρηκτική αύξηση των εξαγωγών τον
λλειμμ
η τρίτη εργαλειοθήκη
Σεπτέμ
υγίου της χώρ
μία από
Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον ΠΣΕ
ως η αύξηση τη
του τετραπλάσια της αύξησης της
με τις δύο προηγούμενες
ης ΕΑ
φορούν μεγαλ
τρος νομοθεσίας
ΣΤΑΤ. Σ
λλειμμα ση
μηνο,
Για τις 356
άσεις
συνεργάστηx
ης χώ
βρίot
Οπως σημ
άνοδο 7,1%
λήθος
μό μάλ
αλύtp
ξηση τη
λική αξ
με 34 φορείς,
μεγάλο μ
η ενίσχυση
Σεπτέμ
άντε τομείς τη
μίας, αξιολογηθή
από όλους σχ
3.568,
BEτήματα, βρέθηκαν 577 εμπόδι
μου Ε
δόν τους κλάδους τη
μίας καθώς η αξία
ξηση 4,2% (χωρ
παρουσια
άσεις. «Χρειάζ
Εξαγωγικών Ερευνών
ρελαιοειδή αυξήθη
αγωνων χωρ
δή, παρ
iξηση
ροσωρινώ
ευρώ ή κατά 12%
σχέση με
ρώ 13,4%
εντός των προβλεπόμενων
ης ΕΛΣΤΑΤ
ρυσινό μή
λική αξί
στην έξοδο της ελλη
αγωγών
ΠΣΕ χαρακτηρίζε
Η μεγάλη αύξηση
ις από την κρίση" σημείωσε
ήη άνοδος
τέλεσμα
2.022
ΣΕΛΙΔΑ
ή αΕί
orγράφ
βριο πέρυσι, ρουσιάζοντας α
όπως το ηλεκτρονικό
μεταρρύθμιση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα