Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
AWση στρατηγικής από το ΣΕΔΥΚΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ. 4810 Τρίτη 08.11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Κορίδης:
Δραγασάκης
Αγόρασε ίδιες
Ο ανασχηματισμός δεν έχει καμία
Μέχρι το τέλος του έτους
μετοχές αξίας
αξία για τους πολίτες
477 χιλ. ευρώ
τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος
Τράτεtες: Ταχτιχή
Η ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ
0.61%
της από
20.04.2015
όφασης της
Ετήσιας Τ
ής Γενικής
Συνέλευση
Μετόχ
εταιρείας
Κι από τη... μύγα
ξίγΗ»
ότι, προέβη 04.11.2016
μέλου
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
αrogά 58.012 ιδίων μετοχών
λιxής αξίας 477.855,76
ρώ με μέση τιμή κτήσης
8.237188
ρώ ανά μετοχή
Μέσω της Πeguώς ΑΕΠΕΥ
58.012
μετοχές την Παρ
Νοεμβρίου
Σε απλό μήνα
Αυξάνεται η πίεση σε Σόιμπλε
για το ελνηwwό χρέος
τα τουρwwά
CDS μετά τις
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος από τη
λήξη του (πgογgάμμα
Διεθνούς Νομισματιxού
2018.Αυτό θα ηταν πασυλλήψεις
Ταμείου (ΔΝΤ) δήλωσε ότι γ
πριν την ολοκλήρδεύτερου γύρου τη
πρόγραμμα ωση
αξιολόγισης από τους θεσμούς
βοήθειας
Ταμeίο, θα πρέπe
ίο όμως
αποδεχτούν την
γμής, σύμφδημοσίευμα
Frankfurter Allg
gιμένα βήματα για την ελάφου.
Zeitung
ελληνικού χρέους ποι
(FAZ)
ς σε Σχουρλέτή
σφάλισης
Εντείνονται οι οινήσεις τερwoπον δαπανών σε όλα τα μέτο
από τις τραπεζες. «Επινοήσεις» για τη μείωση
υς των καταθέσεων. Οι εξελίξεις σχε
με τα δίκτυα των
«Σου δίνουμε
ύλληψη
ηγετών
καταστημάτων αλλά και τον αριθμό τον εργαζομένων
βουλευτών
Καλή προίχα
5ετή CDS
τά 5 μονάδες βάση
Ο γεwwός διευθυντής του μετώπιση
των μη εξυπηρε
269 μ.β., σύμφων
Ευρωπαίοιού Μηχανισμού τούμενων δανείων τη
Markit. Πρό
«Σου δίνουμε,
tφηλότερ
Κλάους βελτίωση της κερδοφορίας
Σταθερότητας
μφωνα με το ΑΠΕ, ειδι6 τις 29 Σ
στιχάzι, ΕύτΕ ο Παναγιώτη
ή αναφορά στην προσπάθεια
του Ρέγελινγκ, στο πλαίσιο της τον τραπεζών, μέσω μείωμεταξύ
Κουgovμπλής, παqαδ6οντας το υπουργείου Εσωτερικών
%ou τη ομιλίας του στο συνέδριο
σης του αριθμού των %ατα
χρηματιστήριο τη
gγείο Εσωτερικών
eίχε με
στη Λ
στημάτων».
νούπολη, μ
Πάνο Σμουgλέτη.
σημάgχων της χώgως
ζήτησε
την «επιθετική αντιxό δείκτη
Ο απερχόμενος υπουργος αναφ- προσθεσε πως εξασφαλιστιreαν
περισσότερα 300 εκατομμύρ.
ληξιπρόθεσμα
χαμηλό έν
τη σταδιακή δημοσιονομική
δήμων.
ις 3,14 λίο
κατάσταση της Τ