Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 5
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26672 ΕΤΟΣ 87ον
Μικρότερο ρυθμό
Ανάκαμψη για το 2017 και
ανάπτυξης για το
2017 «βλέπει» n
το 2018 προβλέπει
Τράπεζα της Ελλάδος
Ο νομός
πτυξης της ελληνική
οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του 2016
ποτέλεσμ
των λαθ
εκτιμάμε έκθεσή της η Ευρ
ική Τρά
έο πρόγραμμα
γxpoτηση
συμφωνηθή
(Regional Economic Prospects in EBRD
2015 β
of Operatio
ο 2017, η
EU-Arab wo
EBRD προβλεπ
ρυθμός αύξηση
ρο γραμ
ΑΕΠ (Αχαθάρ
δηλ. τη διόρθωση
ριου Προϊόντος) θα φθ
το 2%
Η ελλ
ξωτερ
0,7% σε ετήσια βάση
ξάμήν
χαι τη βελτίωση τη
ου 2016, εν μέρει λόγω των α
λεσμά
ότητας σε όρους 20γων
την αύξηση τη
ής δαπάνη
ξάμηνο
ραιοτη
2015» αναφέρει η
ρυθμίσε
ή ένδειξη φ
ητής της ΤτΕ
θετική
στήριξ
διαχή
χεφαλαίου στην ανάπτυξη, ενώ άλλες συ
ομική ανάκαμψη
λογαριασμ
η ιδιωτική χατανάλωση, η δημόσια
άλωση
οι καθαρές εξ
EU-Arab World Summit
δραστηριότη
νομική
η βιομηχ
ληνική
ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό
Σκα Κέλερ:
ρμογή
μεταξύ άλλων
γραμμ
ξαγωγ
ητής της Τράπεζ
της Ελλάδ
διαρθρωτικές βελτ
που επιτεύχθη
«Αναγκαία n
Γιάννης Σ
στην Ευ
ροβλέψ
ρέχουσε
ραβική Σ
δο «Ε
την Α
ελάφρυνση του
την Ελλάδ
φιλική πρ
της Τράπεζας της Ελλάδ
χουν δημιουργή
πιχειρ
δεύτερο εξάμηνο
άχαμιpη από
Χρεο υς»
δυτικές
ρίες, ειδ
θα συνεχι
η πρόοδος στη διορ
την ελ
«Μία ελάφρυνση του χρέους
Η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας περνά μέσα
α τη δ
θα περίμε
παραίτητη
μα» δήλ
ραγματ
από τη μείωση των «κόκκινων» δανείων
ΑΠΕ-ΜΠΕ, η
μ πρόεδρος τη
ομάδας τ
Ευρωπαίων Πρασίνων στ
Κέλερ, η
υπάρξει απομ
πραγμ
Qιήμερη
ημη ε
Εφικτή n
zόχxινων δανείων σ
το πλ
σκεψη στην Ελλάδα
της π
χειρήσεων
Η Ελλάδα έχ
ολοκλήρωση της χώρας προς τη
της σημείωσε πουργός Ο
ροωθή
αξιολόγηση εντός
γος Σταθάκης, εγ
φορα στη
γραμμ
ζοντας τ
ρυθμί
Αυτή η πρ
ουργός ανέφερε ότι θα έχει αρμοδιότη
ης Ειδ
του 2016
κής Γραμματείας Ιδιωτιχού χρέους, επ
στο των
ότερα
με τη διαχείριση
της Λεωφόρ
Θηβών 196-198
θα πρ
μία ελά
σύμφωνα με
αι πρό%
αι για ένα θεσμό πο
Κεράνη
χρέου
θα έλθ
φρυνση, η
ροσφενγ
Ευρωπαίο
ργός ανέφερε ότιη νομοθ
Γερμανίδ
ρωβουλευτή
ια έχει ψηφ
αξιωματούχο
λη τη χώρ
στε να υπάρχει νομική βοή
λό τη
μορφωση
διαμορφωθ
δικα δεοντολογίας γ
έλη, με τον
γεία Παιδείας
μικών, διασ
λάβησης για
λής διαμ
θέματα υπερράπεζες, διαμορφώθηχε η δ
λλά βήμ
έχουν
ρογενη
πό το τέλος Νοεμβρίου πρέπ
χρέωσης ιδιαίτερα για
ο ευαίσθη
ροώθηση μι
αγορά
λοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση
ο λαθρ
οληπτώ
την πάταξη της φοροδιαφυγή
Επίσης, η γ
ρξουν τελιxές αποφ
διαμορφώθη
η γραμ
ιο, οσο χαι σε σχεση με τη
ρόσβαση
ύτε ο κ. Σταθάχης, θα ασχολε
Χρέου
ην Ελλάδ
δευση
ρύ φάσμα δραστηριοτή
της 5ης Δεκεμβρίου
Τράπεζας της Ελλάδος για να
φύγων
άτι για το
ωτερο
θα έχει έν
οχυρό συμβου
ς αξιωματούχος
φείλο
ροYενη
λευτικό ρόλο, αλλά θα μ
ις Βρυξέλλες
αγορά Τελευτα
ατι γ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα