Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26671 ΕΤΟΣ 87ον
Προσδιορισμός των
Ν. Παππάς: «Και
άδειες θα δοθούν
μεσοπρόθεσμων μέτρων τώρα
και τίμημα θα
υπάρξει
Για να μειωθούν φόροι και ασφαλιστικές εισφορές το 2019
τή η πλειοψηφ
αναγκαία n Παράμετροποinση των μέτρων
μένη. Κ
δειες θα δοθ
ρξει» δήλ
ο υπουργός Επικρα2019
τείας, Ν
Παππάς, μιλώντας στην
άλληλ
λομέλ
Χώρος
νη της πρ
ξιόπιστη
Δευτέρας να συγκροτηθεί το ΕΣΡ
χούς δέσμευση
Νομιζ
ου προ%ύ
ό μία μείω
tήτημ
υτή τη
διαγραφ
ση πρ
ται μια πορεία σύγκλισης των
βατή με τη
όφαση
Eurogroup, θα οδηγήσουν σε
λλά 20μμ
θέλουν να α
φάνηχε ό
μικής δρ
ση τη
ριθούν στη συνταγμα
στηριότη
χρέωση
στη σιγxpoτηση
την ελληνική οικονομία
ν ΕΣΡ
όφελο
σήμερα δ
της Ελλάδ
όχι μ
Η πρώτη αφορά τη μ
της Ευρώπη
ΕΣΡ στη ΓΓΕΕ θυμιζ
διοτήτω
IT RAL B
2A μετέφερε για τη
νη φορα της εφαρμογή
μου τη
ΕΣΡ στη ΓΓΕΕ, πληρ
μοδιότητα από
Χουλιαράχης- b
ή πλειοψηφ
φορουμ
στε οτι
φιβολία ότι η απομ
αντισυνταγματι??
υπουργός Επικρα
ροσδιορισμ
ξόδου της χ
ρισιμ
%otto στην πορεία
Η χυβέρνηση φέρ
ροβλέ
ρογράμμ
μων μετρ
τώρα επιδ
η ελλη
ό την χρίση
λογία σημερα αλλά οφείλ
ν Eurogroup. η παραμετρο.
βέρνηση
αρελθόν δεν ή
μείωση
υτή η πρακτική
Υπήρχ
χωρίς άδ
βουλευτική υπ
Αναφερόμεν
στους τέ
μιμοτη
ργός Ο
ληρωτή
ληρωτής
χρέος
ροπή γ
ροσδιορίζουν τη
βητηθεί Ερχόμ
ση της ελλ
ής πλ
πουργός Οικονομικών, Γ
Χουλια
ράς είναι, σε χρονιχό ορίζοντα δύ
υτό προέβλ
φορά της αρμοδιό
λληλος δημ
Ευρωραβική
Χουλιαράκη
ς ανέδειξε ως
τητας για μία χαι μόνη φοφορολογ
χώρος γ
σημαντικό παράγ
για την πορ
ρά. ων αντί σύνοδος: Κάλεσμα
Είναι προφανές ότι οντελεστέ
χειρή
δου της χώρ
ριση, τη
ΤτΕ: Περαιτέρω
Τσίπρα να
Αλ. λισης. Εξήγη
σημασία της μεγέθυνσης της φορολογική
ού λόγου της ένταξης τη
ου σημ
τεθούν από κοινού
ση της δημ
μείωση επιτοK1ών
ρογραμ
για τη
καταθέσεων και
στόχου αυτού
οι βάσεις για τις
λάρωση
ός λόγ
μη ση
α δώσουμ
ρα το σήμα
λύ μεγάλη σημ
Χορηγήσεων το
στην ιδ
ρόθεσμα μέτρα δεν υ
Σεπτέμβριο
ελληνο αραβικές
Κατά 21,37% πάνω από το στόχο
και ευρω αραβικές
Μειώθη
περαιτέρω τα επιτ
σχέσεις
χορηγη
το Σεπτέμ
τα καθαρά έσοδα του Οκτωβρίου
τέλεσμ
ρωριστεί τ
βριο, μ
Κάλεσμα για ένα
γμα της ψαλίδας μεταξύ τους
ραμα γ
της Τραπέζη
ραβιχές
ρωαραβ
έα σημαντική υπέρβαση
των εσο
της Ελλάδ
ριθωρ
βριο ξεπερ
ς, ένα νέο συνολικό όραμα, που σήμε
4,32 εχατο
ου μειώθη%
όχο του προυπολογισμού
γραφη
ραίτητ
δες, έ
4,54 μονάδ
ίπεδο 10μηνου
δεκάμη
νουάριος
ροηγουμι
βριο 2016, μ
οτέλεσμ
ποτέ για το μέλλ
ρωαραβ
ριος Οκτώβριος 2016
Οχτώβρ
δα ξεπερ
σχέσε
στους τομείς του εμπορίου, τ
2 δισ
λογισμ
ρβαση
2,326
ργειας
Συγχεzριμένα
αι 2.326
στόχο του προυπολογισμού, ό
ηύθυνε ο Αλέξης Τ
ρας, μ
μειώθη
δες βάση
λογισμού γ
α προσωρινά στοιχεία
ρ%τήρια ομιλία του στην πρώτη
σχέση με τον προηγούμενο μήν
της ΓΓΔΕ
Ευρω-Αραβική Σύνοδ
ροι γ
μορφώθηχε
0,38%
δο Οκτωβρίου τα χαθαρά
Ειδιχότερ
ροσωρινά
ήθηκε σή
Ειδιχότερ
21,37%
μερα (σ.σ. Πέμπτη
αι στο Μέγαρ
ου προϋπολογισμού
θαρά έσοδα γ
μήνα ο
μφωνημένη
ής Αθην

Τελευταία νέα από την εφημερίδα