Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ToEnοςτου '40-'41.ToΕΑΜ. Πανηγυρίζει IN του ΚΕΕΜ
ΑΕ Σπάρτη: Στη διάθεση
Εορτασμός Παμμεγίστων
Geo-Ergon Paideia
των Δ. Ευρώτα σελ. 8
στο του κοινού τα εισιτήρια
Η πείνα τ
με Απόλλωνα σελ. 15
του Περικλή Χρ. Βέργοδου σελ 5 Ταξιαρχών σελ.7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ή 4 Νοεμβρίου 2016 Ετος 21 ΙΑριθμός 5024 ή φύλλου 0,50CIThλε 2731031253 Fa
2731031250 e-mail infoοakonikos.growww.lakonikos.gr
Πρόγραμμα του
Αρνητική πρωτιά της Πελ/σου
ΟΑΕΔ για 23.000
ανέργους
στις παράνομες χωματερές
Συνεχίζονται τα πρόστιμα από την ΕΕ
Μέσα στο Νοέμβριο προ
γραμματίζει το Υπουργείο Ερ
γασίας να θέσει σε λειτουργία
το πρόγραμμα που αναμένεται
να ωφελήσει έως 23.000
ανέργους μέσω της χρήσης
επιταγών
κατάρτισης
voucher)
Τα ποσά που θα λάβουν όσοι
συμμετάσχουν
γραμμα είναι 2.600 ευρώ ως
εκπαιδευτικό επίδομα, ενώ
επιταγή κατάρτισης θα κυμαν
θεί από
55 έως 1355
Το πλαίσιο δράσης του προγράμματος έχει ως εξής:
Πρόγραμμα θεωρητικής
τάρτισης 120 ωρών σε διάφο
κλάδους
ειδικότητες. 2) Συμβουλευ
τική υποστήριξη, 3)Πιστοnd
των γνώσεων
δεξιοτήτων που θα αποκτη
θούν στο πλαίσιο των προ
Περί τα 51 εκατ. ευρώ έχε
Παρελθόν αναμένεται να αποΑπό το 2014 έως σήμερα, η ρισσότερων χωματερών κα
την περιβαλλοντική αποκατά- γραμμάτων κα
άρτισης 4]
μέχρι στιγμής καταβάλει
τελέσουν στα μέσα του 2017
Ελλάδα έχει πληρώσει τμήμα
ρακτική άσκηση σε επιχ
χώρα μας σε ευρω-πρόστιμα
ανεξέλεγκτο
σκουπιδότοπο.
τικά χρηματική ποινή συνολ
σταση τους απομένουν δύο
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα
για τις χωματερές και
που όχι μόνο επιβαρύνο
κού ύψους 51.8 εκατ. ευρώ για δόσεις του προστίμου, εκτιμά ο
υν το
υνολικής
απουσία βιολογικών καθαρ
περιβάλλον κα
δημόσια
παράβαση της ευρωπαικής γενικός γραμματέας Συντον
της οικονομίας
νομοθεσίας, σχετικά με τη λει- σμού Διαχείρισης Αποβλήτων διάρκειας 500 ωρών, η οποία
σμών σε μεγάλες πόλεις. Το υγεία αλλά και προκαλούν ο
δεν θα υπερβαίνει τους πέντε
μεγαλύτερο μερίδιο αυτών θε
κονομική αιμορραγία στη
τουργία χώρων ανεξέλεγκτης του υπουργείου Εσωτερικών
χώρα μας, εξαιτίας των προ
διάθεσης
μήνες Αποκλειστικά και μόνο
βαια αντιστοιχεί στην Πελο
απορριμμάτων και Διοικητικής Αν
Ποχρεώνεται να (ΧΑΔΑ). Χάρη στην πρόοδο σης Ευάγγελος Καπετάνιος μ
για τα προγράμματα κατά
πόννησο, όπου εξακολουθούν στίμων που υ
να λειτουργούν ι 13 από τις 37 καταβάλει στην Ευρωπαική που έχει επιτελεστεί
έως λύντος στο Πρακτορείο-ΟΤΑ.
σης σε ειδικότητες του Αγρο
χωματερές της χώρας.
Επιτροπή
τώρα, με το κλείσιμο των πε
σελ. 9
τικού Τομέα πρακτική
συνέχεια
άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις
Αυξημένος ο δάκος στη Λακωνία
του ευρύτερου δημόσιου
μέα. Η συνολική διάρκεια
της κατάρτισης για κάθε
Στις ελιές Καλαμών
ημέρα δενμπορεί να ξεπερν
τις 8 ώρες, Ηnμερήσιο διάρ
Αυξημένη ποσότητα δάκου
φεται αυξημένη ποσότητα δα
κεια υλοποίησης κάθε προ
παρατηρείται στον ελαιόκαρπο
ελαιόκαρπων
Κόπληκτων
γράμματος για το θεωρητικό
της Λακωνίας, σύμφωνα με
νωπό προϊόν) της επιτραπέ
ζας ποικιλίας ελιάς "Καλα
μέρος είναι κατά μέγιστο 6
την Πανελλήνια Ενωση Μετα
Tunοnoinτών
μάτα". Συνιστούμε
ώρες.Η διάρκεια του Πρακτι
ποιητών
Εξαγωγέων Επιτραπέζιων
ελαιοπαραγωγούς της ποικ
κού μέρους δεν μπορεί να
Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ). Για αυτό το
λας "Καλαμάτα" του Νομού
υπερβαίνει τις 6ώρεςnμερn
λόγο, Ενωση κ
Λακωνίας, όπως προβαίνουν
τους παραγωγούς ελιάς ποικιλίας
διαχωρισμό των ποσοτήτων
ΚαλαμάταD της Λακωνίας, να
του νωπού ελαιόκαρπου που
προβαίνουν σε διαχωρισμό
εμφανίζει δάκο σε αναλογία
Ο μικροαστός
των ποσοτήτων του νωπού από 5%.
ρες της συγκομιδής της ελα
μεγαλύτερη από 5%. Σε αντ
του Παναγιώτη Τζουνάκου
ελαιοκάρπου που εμφανίζε
Αναλυτικά, ΠΕΜΤΕ τονίζε
οκομικής περιόδου 2016/17 θετη περίπτωση ο ελαιόκα
δάκο. σε αναλογία μεγαλύτερη τα ε
«Από τις πρώτες ημέ- στον Νομό Λακωνίας καταγρά- πος θα απορρίπτεται
σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα