Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
«Αερομαχία» τριών αεροπορικών για τις άγονες γραμμές
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email [email protected]
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 04
/2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΤΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -ΤΦ
ς: 24
Αρ Φύλλ
Ανακοίνωσε ο υπ. Εργασίας
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Στον Προκρούστη μπαίνουν τα κοινωνικά επιδόματα
Βορείου Ελλάδος
Δεν τίθεται ζήτημα για αναπηρικά
επίδομα θέρμανσης
δημιουργώντας μια απόκλιση ύψους 211 εκατ. ευρώ
πέραν του 10%
Εκτός στόχων 25 φορείς
Προβληματισμός ην TOU
Δημοσίου στο εξάμηνο
Τα συνολικά αποτελέσματα των 48 νομικών προσώπωνφορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω
των 10 εκατ. ευρώ παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση
με τον στόχο του d εξαμήνου, κατά 211 εκατ. ευρώ
Περίπου
Συγοκό 25 από τους 48 φορείς
ενικής Κυβέρνηση
Αναστασόπουλος: Οι ΗΠΑ είναι ο πλέον
εκτός στόχων με απόκλιση πέραν
του 10% το πρώτο εξμηνο του
αξιόπιστος σύμμαχος της Ελλάδας
έτους δημιουργώντος μιο απόκλιση
ύψους 211 εκατ. ευρώ.
αποτελούν τον πλέον αξιόπιστο σύμμαχο της
Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπο
ΑναλυπΚό, το συνολικό αποτελέ
ρικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπου. Ελλάδας και τον σταθερότερο υποστηρικτή
σματα ταν σαράντα οκτώ (48)
ν ελληνκων θέσεων για την ανάγκη περιο
λος εν όψει της επισκευής του απερχόμενου
νομικών προσώπων ορέων
λιτότητας διευθέτ.
ΗΠΑ στην χώρα μας, Barack
ρισμού
Κυβέρνησης με προυπολογομ
Obama δήλωσε: "Η επίσκεψη του Προέδρο
ησης του χρέους και έξοδο από την κρίση. Η
10 εκατ. ευρώ ποpomΟμπάμ
ην Ελλάδα
υ Προγράμματος
γνώριση
UΙοθεσ
ζονται με εμένα σε σχέση
των ελληνικών προσπαθεών και τεράστια κυβερνητκή φωνή θα στείλουν σοβαρό μήν
ΤηMεlσημOVlΚtΝ στόχο του εξαμήνου, κατό 211 ευκαιρία προβολής τ
θέσεων μας σε οικο
υμα προσήλωσης στις μεταρρυθμίσεις, θα
εκατ. ευρω περίπου
νομικά, γεωπολιτικά και μεταναστευτκά ενισχύσουν την αμερικανική υποστήριξη και
θέματα οι ΗΠΑ με την διαχρονική στάση
ην επιστροφή στις αγορές
θα διευκολύνου
τους στα εθνικά και οικονομικά μας θέματα
και την βιώσιμη ανάπτυξη
περίπου παρόμοιες πλοίο ο aνεργεών
Γενικό Γραμματέα και άλλες επιστοTO
Υπουργείο
λες, ώστε να γίνε
95% έχε καταλήEp υργεlο να ελέγξει η πρώτη επ
πολύτως σοφές
δεύτερη και σημανκή φάση της δι
ης στους εργοδότες
μ μορφ
σης πράγματι
α σχετ- ηθέντα στην
ρ- κές συναντήσει
συμφιλ
μεταξύ
των δύο κες δεσμεύσεις εία
αντή σε
Ευρωπαϊκοί
γινονται για βρεΜάρδας
μεταξύ εργαζομέ
έχουν υλοποιηθεί ή ΒωETες Α.Ε.» όσον θούν λύ0ες κα να
μερών.
Πρόταση
εργοεφαρμοστο
Αυτές λοιπόν τις υπάρχει για την στέρηση υπογρααυτές άμεσα, καταγια συνδιοργάνωση
ήςΣΣΕ, όπως είχε λγε η ανακοίνωση
περιπτώσες, όπου εφαρμογή τους,
Οπως αναφέρει σε
μέρη έχουν
υπουργείου
σχετικη
ση, από τις 350
απεστάλη από
κολουθήσουν