Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26670 ΕΤΟΣ 87ον
Ελληνο-ρωσική συνεργασία γiα ειρήνη και
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο
Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας
αναφέρθηκε στη
Προέδρου, Βλά
ε μια 2ρίσιμη
μιο Π
στην Ελλ
στιγμή για τη σταθερότητα
δύο συναντή
ρύτερη
παρον
ς σημ
φθεί τη
διατηρή
Ρωσία χαι προσέθεσ
ς πολη, στ
στεύω ό
χέσεις
την τη
την Ελλάδα και τη Ρ
ρα στον
δία, αλλ
στην Ευρώπη
θέλουμ
ργασίας
αυτήν
ροωθή
με τη
αθερό
έτη πρέ
πρωθυπουρ
αι έτη πολύ
τητας» τ
ης συνερ
γός, Αλέξης Τ
ουργό Εξωτε
χώρες μ
της Ρ
ΟμοσπονΣτην αντιφώνησή του
Λαβρόφ, στ
δίας, Σεργ
ργός Εξωτερ
Μέγαρο Μαξίμου
μεγάλου ζητή
διαβίβασε
ιρήνη στη
φλεγόμενη περιοχή της Μέση
αλύτερ
την κρίση ασφάλ
βιώσιμη λύση δε
αι με τη συνέχιση
ρα στην Συρ
Προέδρου Βλ. Π
να αναζητήσουμε από
νώ αναφέρθη%
ραμονή
σχολεί ιδ
ρες μ
παzετο εγγραφ
δυνατότητα εξεύρεσης μιας βιώσιμης
ονται μόνο με
γραφή
ό προβλημ
νομιλ
ό διάλογ
λύτερ
βρισχόμ
στη μέση
Ο πρωθ
Die Welt:
Εφαρμογή
ράλλη
ροχλή
ζουμε
αντιμ
οικοδομητικό το έτος Ελλάδ
φορά τη
Ντράγκι, έσωσε το
μεταρρυθμίσεων
ευρώ από την 1 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ και
στην ευρωzώνn για
διατήρηση της
Κατα ρρεύσn
έναρξη λειτουργίας επιχείρησης
Ομως ποιό είναι το τίμημα
ανάκαμψης Ζητούν
και ποιος θα το καταβάλε
μέσω Κ1vnτού
Γερμανοί ειδικοί
διερωτάται γερμανική εφn
μερίδα
παραδοσιακής βιομηχανίας
ηση του ολοκλη
μού της ης θ
θέτηση χ
χώρες τη
οτομι
ρωμένου Πληροφορ
ήματος Α
Κακό γ
μιευτές, χαλ
διαρθρωτικές μεταρρυθ
Ελέγχ
σκησης Δραστηριοτή
ους οφειλετε
βαση της πως η χρήση ψηφιαχώ
διατηρηθεί η
ΟΠΣ ΑΔΕ) π
ν προωθεί ηzulέρντση,
λεί σημ
παράγοντα για
θέμα δεν απασχο
τα χαμηλ
μψη που είνα
ποτέλεσμα της επε
ς θα μπορεί μ
ΧειQημ
ρθρο της η γερμ
xτατικής πολιτικής της Ευρωπ
σχυση
μιας απλής εφαρμογής του τηλεφ
υπογράμ
ή Die We
χειρή
ρικής Τράπεζας, η
ς πως υι τη λ
της επιχ
ς για την πολ
λαίσιο μιας
δυόμενη
περιοριστεί αθώς απειλεί τη χρηματο τ
ρησης
χρήματος είναι ο πρόεδρος της Ευρ
ή ψηφ
η ταχύτατη
θερότητ
ην εxδήλωση του F
book με
κής Κεντρικής Τρά
δυση των Τεχνολογιών Πληροφορ
με Γερμα
τλο «Β
r Business», η υφυπουρ.
ΤΠΕ) δη
ριών προηγουμέ
Βιομηχ
γος, αρμόδια για θέμ
φαλής της ΕΚΤ δεν την έχει σημ
Θεοδώρα Τζάκρη, υπογραμμίζοντας
απολογ
μεγέθυνση
δένει τό
Μάριο Ντράγ
ητα της
σχόληση
χής πολιτικής της χυβέρνησης -η ο
Προς αυτή τη
ύθυνση
η Die W
η ίδια,
συνέχι
όλα τα
την νομισματική ένωση απότην χατάρρευ
ην αξ
ηση τ
χρηματοδ
ση, αλλ
ντε φά
ατηργη
ΣΠΑ 2014-2020
η πλήρης αξ
aΠΟ ΤΟ
φαλής της Ευρ
ουν σχεδιαστεί
τεχνολογ
ποίηση τω
για την υ
διαθέσιμα, ό
ρικής Τρά
παϊκής Κ
στο Ιντερνετ
ήριξη του ψηφ
μετασχημα
ΣΕΛΙΔΑ
tας η νομισμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα