Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πάνε ταμείο 30.000 συνταξιούχοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10501

www.ethnos.gr

ΟΙ «ΣΟΦΟΙ» ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Ζητούν και για τη... Γερμανία μνημόνιο αλά ελληνικά

» 4-5

ΔΗΜΟΣΙΟ ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΕΦΑΠΑΞ

ΣΥΡΙΖΑ

Ο ανασχηματισμός
ξεκίνησε
από το κόμμα
» 6-7

ΠΑΝΕ
ΤΑΜΕΙΟ
30.000 συνταξιούχοι
Με καθυστέρηση 35 μηνών πληρώνονται σε δύο
δόσεις τα αναδρομικά του Μετοχικού Ταμείου. Πώς
υπολογίζονται τα ποσά για κάθε δικαιούχο. Ποιοι
θα εισπράξουν το εφάπαξ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
3 νοεΜΒΡΙοΥ

2016

Τα όρια για
60.000 ανδρ τη συνταξιοδότηση
ών από το Δ
ημόσιο
Κ
της κατεΡ
Ινας κοκκα
λΙαΡη

λιμακωτά
όρια ηλικία
ς
ισχύο υν
για 60.00
0
άντρες που
θέλουν να
συνταξιοδοτ
ηθούν από
τον δημόσιο
τομέα. Μεγάλ
οι κερδισμένοι είναι
όσοι
καίωμα τη διετία θεμελίωσαν δι2011-2
012,
υπάρχουν
ευνοϊκές προϋπ καθώς
εξόδου. Στον
οθέσεις
αντίποδα αυστηρ
ναι το πλαίσι
ό είο για όσους
σμένους θεμελί
ασφαλιωσαν δικαίω
την 1η Ιανουα
μα από
ρίου 2013
και μετά,
καθώς η έξοδος
με πλήρη σύνταξ
γίνεται στα
η
67 ή εναλλα
κτικά στα
62 αλλά με
40 συνολικά
έτη ασφάλισης. Για όσους
σουν την πολυπ πρόλαβαν να πιάόθητη 25ετία
μέχρι

» 15-16, 25-26

ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΟΚ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ » 13

▶Ποια είναι τα

σημεία-κλειδ
ιά
που πρέπει να
έχουν υπόψη
τους
όσοι σκοπεύου
ν
να ανοίξουν
την
πόρτα της εξόδ
ου
Μεγάλοι κερδισ
μένοι

είναι όσοι θεμελί
ωσαν

τις 31 Δεκεμ
δικαίωμα τη
βρίου 2012
διετία 2011-2
δύο είναι
οι βασικές
012, καθώς υπάρχ
διατάξεις. Σε
ένα «έξτρα
ουν ευνοϊκές
» εξάμηνο
περίπτωση
που το όριο
(δηλαδή έως
προϋποθέσει
ότου γίνουν
συμπληρώθη
ς εξόδου
και το 2011
65 ετών και
κε μέχρι
τις 18 Αυγού
αποχωρούν
6 μηνών)
για πλήρη
στου 2015
δεν υπάρχει
σύνταξ
στα 58 αν
έπιασαν το
καμία αλλαγ
συγκεκριμένο
9 μηνών αν
 Ασφαλισμένο η.
ή και διατηρ
γίνονται 52
όριο μέχρι
τις 18 Αυγού
είται το παλαιό καθεσ
φέτος. Εφόσον ο χρόνο
στου 2015.
τώς συνταξ
εφόσον συμπλ ι με 25ετία το 2011
λισμένος επιβαρ
Εφόσον γίιοδότησης.
ς ασφάλισης
νονται φέτος
ήρωσαν το
Ωστόσο εφόσο
ρώθηκε το
συμπλη58 ετών θα
όριο ηλικίας μέχρι
ύνεται με ποσοσ
ν η ηλικία
2012 η έξοδος
μείωσης 10%
βγουν στα
18 Αυγούστου
59. Προσοχή,
μπληρώνεται
τό
συμέχρι να συμπλ
στα
καθώς
γίνεται το
νοίγου
2015 αμετά τη συγκεκ
55 αν είχαν
εάν η θεμελί
ν την πόρτα
ηρώσει
ση έγινε το
νέο
το όριο μέχρι
ημερομηνία,
ριμένη
ω- γούστο
εξόδου στα
2011, στο ενδιάμ
με μειωμένη
18 Αυ- ξης, όριο ηλικίας πλήρους
υπάρχει σταδια
υ 2015 ή όποτε
56 πει να
σύνταεσο πρέή στα 61 με
οπότε και αυτό
ξηση του ορίου
κή αύέχουν
πιάσου
58ο έτος αν
πλήρη. Αν
συμπλ
συμπληρώσο
απαλείφεται.
ν το τους
έως ότου κλείσο
γίνονται 55
 Ασφαλισμένο ηρωθεί 36 έτη.
υν φέτος το
οι πόρτες
ασφαλισμένο
Για
υν
φέτος.
πρόωρ
δικαιούνται
56ο έτος
Δύο ταχύτη
ι με 35ετία
υς που μέχρι
18η Αυγού
αποχωρούν
τες
σύνταξη σε
το 2012
λυτικά οι βασικέ ης εξόδου. Ανατη
στου 2015
φορά στο πέναλ ισχύουν όσον αστα 59 αν
ηλικία 58
ετών και 9
είχαν συμπλ
συμπλήρωρώσει το όριο
μηνών, ενώ
σαν το όριο
διατάξεις στον ς συνταξιοδοτικές
ηαν κλείνουν
μέχρι τις 18
πρόωρης συνταξ τι στις περιπτώσεις
ηλικίας για
τα 61 μπορο
δημόσιο τομέα
Αυγού
πρόωρ
τη
2015.
ύν
λήψη
ιοδότη
ναι οι ακόλο
να
στου
ης
Εφόσον γίνοντ
είσύνταξης
σης. Ετσι για
τους ασφαλ
ηλικία 62 ετών αποχωρήσουν σε
υθες:
(θεμελιωμένο
αι φέτος 59
ισμένους που
δικαίωμα),
ποχωρούν
 Ασφαλισμέν
α- μελιωμ
δεν επιβάλ
σε ηλικία 59
είχαν θε Ασφαλισμένοκαι 6 μηνών.
οι με 25ετία
ένο δικαίω
λεται έξτρα
πέναλτι.
ετών και 9
μηνών. Για
το τέλος του
μα μέχρι 31
ι με 25ετία
μέχρι
κεμβρίου 2010
την
αν έπιασαν
2010 εφόσο
το 2012
Δετο όριο μέχρι
συμπλήρωση έξοδο απαιτείται η
Να σημειω
ν έπιασαν
το ποσοστό
το όριο ηλικία
θεί
υπολογίζετα
μείωσης
18 Αυγούσυνολικά 37
στου 2015
ς μέχρι τις 18
τομέα τα πλασμ πως στον δημόσιο
ι στο 0,37%
αποχω
ετών.
στου 2015
Οι δημόσιοι
Αυγούγια κάθε
μήνα (4,5%
ατικά έτη για
58 ή με πλήρη ρούν πρόωρα στα
δικαιούνται
υπάλληλοι,
για κάθε έτος)
διά αναγνωρίζον
πιασαν
τα παιμειωμένη
που
σύνταξη στα
σύνταξη στα
πριν από
ασφαλισμένο
ται έξτρα, με
60
63. Οι 2012, 25ετία τη διετία 2011 έ- το νέο όριο χορήγ
τέλεσμα να
ι που «πιάνο
αποΕφόσον συμπλ και πλήρη στα 65.
ησης
και νταξης
και είχαν ανήλικ
μπορούν να
υν» το 58ο
έτος φέτος
ηρώνουν φέτος
. Για τους ασφαλ πλήρους σύ- στούν
αναγνωριο τέκνο μπομπορούν να
ρούν να αποχω
60ό έτος αποχω
έως δώδεκ
ισμένους που
το
θεμελι
αποχω
σουν
ρήσου
α
πλασμ
ώνουν δικαίω
σε ηλικία 60
ρή- ευνοϊκ
ν με ιδιαίτε
ατικά. Οι
υποψήφιοι
ετών και 9 μηνώνρούν σε ηλικία 61
ετών και 3 μηνών
ρα Ιανουα
μα από την
ό καθεστώς.
συνταξιούχοι
ενώ αν γίνοντ
1η γνωρίζ
ρίου 2011
, ενώ αν κλείνο
Συγκεκριμέν
, αν συμπλ
αι 63 δικαιο
τα 65 πρέπει
και έπειτα,
ουν πως ο πλασμ πρέπει να
α σοστό
υν
ηρώθη
ύνται πλήρη σύνταξη
το πο- νος
να κάνουν
μείωσης
ατικός χρόλισης το 2011 κε ο χρόνος ασφάστα
υπομονή
των τέκνων
0,5% για κάθε υπολογίζεται στο
για να εξαγορ
 Ασφαλισμένο64.
η έξοδος γίνετα
απαιτούνται
52 αν είχαν
μήνα (6% για
αστεί
ι
ι με 35ετία
στα
15
το όριο μέχρι
τος) πριν από
κάθε έ- ρεσίας
έτη δημόσ
μέχρι στου
ιας υπη18 Αυγούτο νέο όριο
. Για την αναγν
2015 ή σε
σης πλήρο
ηλικία 56 ετών
ώριση των
υς σύνταξης. χορήγη- πόλοιπων
υκαι
πλασμ
Και στις δύο
να έχουν συμπλ ατικών ετών πρέπει
περιπτώσεις
ο ασφαηρώσει τουλάχ
12 έτη ασφάλ
ιστον
ισης.

ΛΑΒΡΟΦ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Εστειλε μήνυμα
στον «σουλτάνο»
της Αγκυρας
»3

ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ
Η ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
& ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
» 11

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Σκηνικό
πετρο...
πολέμου

τα Προσφυγικά

15ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΑΡΙ

Κάλπη-κα παιχνίδια
από το FBI
» 31

Σήκωσε πανιά
αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες

» 28

Σε πεδίο μάχης έχουν
μετατραπεί οι προσφυγικές
κατοικίες, με αφορμή τη δίκη
της Χρυσής Αυγής.

» 14, 27