Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26669 ΕΤΟΣ 87
ΕΣΕΕ: Ανακόπηκε
Ερμαιο της διαπραγμάτευσης το
ύψος του κατώτατου μισθού
στο κλείσιμο
εμπορικών
Είναι πολύ υψηλός σύμφωνα με τους θεσμούς Με φόθητρο τις απο
Κατα στημάτων
λύσεις Ζητούν προσαρμογή του εργασιακού κόστους
Αναχόπη
ση στ
κλείσιμο εμποριχύ
το Γρ
σχόληση), δ
παρατηρήθηκε το προηγούμ
ρο της Αθή
με τη
δυσχέρ
xόνα τη
γραφής που πραγματο
πολογ
ρμογής. Η μ
η Ελληνική Σ
δία Ε
ρρύθμιση
μβάλλει, σύμ
Επιχειρημ
υς θεσμούς, στην ευελιξία τω
Ε) σε 2εντρικές εμπορι*ές αγ
ρες τη
φωνα μ
ής, της
της ΙΙ
χειρη
λης. Ο
μβριο 2016
ος, με
όχι με
ν απολ
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕΕ,
οστό των κλΕιστών
σεις γχά
καταστημάτων στο έντρο της Αθή
πάρχει δυ
ρουσίασε μία οριακή αύξηση μισή
ότητα προσφυγής τόσο τω
Ελλάδα
ργαζομ
επανέρχεται στα ε
χάθε περπτωση, χατά τη διαδικασία τη
ν χυμάνθη
ς, θα λαμβ
διαιτη
υπόψη
2015, αναχό
μ ατο
ρατηρήθη
ριτηρ
η τάση
χείρηση, αλλά αι τη γ
ότερη
κλάδο
Συνολικά, η ΕΣΕΕ δια%ρέν
άσταση
συμμετέχουν στη διαδ
χειρη
ρρύθμ
χασία διαιτησίας. Η δυνατότητα μονοι
με βελ
χειρή
η δημιουργί
σης γ
ροσφυγής,
συμφωνα
ά εργασίας, κοινωνική
zινήτρων για προσλήψεις, η διευθέτηση
ς εργ
Εγγραφο «φωτιά
ς διάλογος, δημ
ος μισθός στην Ελλάδα ή
O not
σιος τομέας
συνοχή
μισθολογ
διμερ
διαπραγμά
σης μ
πολέμησης της αδήλωτης απασχόλησης
στην τριμηνιαία
Εφεξή
ταξύ των 2οινωνιχG ετα
Ντάiσελμπλουμ
Γραφείου Πρ
λογισμ
οφασίζεται από
ράτος χαt,
Βουλής, η έκθεση
χόλησης
ρος τη
Ζητά ευρύ φάσμα
ρώτη αξιολόγηση
βέρνηση, μ
γορα ερ
φορας, χωρ
μέτρων στο πεδίο
ρρύθμιση της αγορ
για τη μ
τας, μ
περιλαμβάνε
επιδό
ωρίμανσης. Ο
αναφέρ
στα εξής ητήμι
σχολησιμότη
Οι θεσμ
στηρίζουν τη
της Κ01vώνΙΚnς
μεταξύ άλλ
ην τριμη
θεση τ
λιος-Σεπτέμβριος 2016
χει η
συμβάλει στην
ασφάλισης και την
έτσι ώστε
Εντάθηκε ύφεση στον μεταποinτικό
Εκθεση της ΓΣΕΕ
αγορα εργασιας
τομέα τον Οκτώβριο, σύμφωνα
Χαρακτηρ1Ζε1
με τη Markit
αβέβαιο και
μεταρρύθμιση της αγοράς εργ
ασταθές το
ρο της δεύτερης
Εντάθη
η διάρ
τον Ο
ς δείκτη
έχει σχεδια
ξιολόγησης
προγραμμ
όδοση της μετα
μετρά τη
ΟΙΚΟνομΙΚΟ
ύφεσης
θιερωμ
ς επισημ
ην Ελλάδα
ταποιητικού τομ
θε Eurogroup
έγγραφο πρ
περιβάλλον με
49,2 μ
μβρίου
προς την ολλανδική B
ταγραφή
ταθέτ
μονάδ
Oxτώβρ
αταγράφοντα
υψηλά ποσοστά
ραγγελ
χαμηλ
Η πρόσφατη τιμή
ν περαιτέρω σημαντική υποχώρηση
ι πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν
δειξε ελαφρ
ανεργίας
περαίι των εργασιών, ο
ελμπλουμ
ύ τομέα στην Ελλάδα, ωλούθη
μεταποιη
με την Ελλάδ
ρειες
Αναφορ
η υφεση
στην ατζέντα
Eurog
προσωπ
θές μακρο
ραγωγή
λμπλουμ
7ης Νοεμβρίου, ο
εσΕις ΕΣτι
ριβάλλον με υψηλά
απαγωγών αγαθ
μειώθηχα
για δεύ
αυξήθηχα
ραιτέρω, ωστό
χει ξεχινή
υς (1 στους 2
εργίας στους
Οκτώβριο. Παρ
γαθών εξα%ολούθησ
χη μη
ξιολόγηση
λληνιχού προγράμμ
ραγωγ
ες περιγράφεται στην Ενδιάμεση
ρυθμό
χύνθη
η ολλανδική χυβέρνηση θεωρεί ση
Εκθεση τ
ΝΕ/ΓΣΕΕ για την Ελληνική
αταγραφεί από το
ρότι μ
ό ρυθμό
λοκλήρωση της. Επ
ή την ταχ
την Απασχόληση
χαμηλ
με έρ
της Mark
αρεμε
σης, σημειώνεται ότι η δεύτερη αξιολόγη
Στην Εκθεση αναλ
Η εξασθενημένη ζήτηση ήταν έ
ριλαμβ
ρμοσμ
ρύ φάσμα με
μενης
ό τον
αράγοντες που οδήγη
θύνων Προμηθειών της Markit γ
θεσμοί θ
ημερώσου
ομιzές επ
ς μαxp00
ησης στην Ελλάδα (P
ση τη
αραγωγή
ον τομ
υπουργού
λικός όγ
ς της χώρας, τη
ΣΕΛΙΔΑ
της Ευρω!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα