Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διωovντis(1898-1913)
Α ΚΥΡΟΥ
8-1959
8-1974)
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
974-199)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αριθμ. φύλ. 40592 Τιμή 1,50 €
Τετάρτη 2Νοεμβοίου 2016
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ:
6 35, Αθή
Ο άνεμοι
μεταβ
Τηλεφ
ρο: 2
70400, Φάξ 213017040
Καταχωρ
03220482 Σ
70670
3 ημερ
Ετος 123
Με θράσος
Η Νέα Δημοκρατία
χιλίων πάθη ων
Ο Εντι Ράμα
χαί Δούσμανης
έχει ηττηθεί
Γράφει ό Ελευθέριος
ό πάθημ
Μητσοτάκη στόνΠρόeδρoτήςΔημοκρατίαςshK>
σμόνη
μάλιστ
Αναγνωρίζει την «ανωτερότητα» της Αριστεράς
Αλβανό», τόν χ
γιο Δ
δέν ή
αλλά πρ
Νέα Δημοκρατία
ρε φιλότιμα τις
Φθινόπωρο το 2019.
πήρχε κα
Η ΝΕΑ Δ
'Εντούτοις μέήντροπή τοό
λάβει τά
δω- ζει ή ΝΔ
νος έξόφθαλ
φανώς
νωση «με αφορμή νταξ
θα υλοχώς
καλύτερο Θέfrταννάμή δεσμεύεται δΠραβυπουρό Κεφάλι Π
ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δ
να αποδ
Οικονoλευθέρωση
ς στη
εβδομάδες! ΠάντοςτόδπόΣριζαφθάνει σμερα
πλεον τα
ις σε φιλοδωρή
των ελλη
δαφών.
νάκατηγορctτήvΝέα Δημοκρατία τώάντιδημοκρατική συμπεριφορά επειδή ητct τήν διενέργεια
Αν άνοιγε έ
ηθικής! Με το
ύτό, βάζ
γκυκλ
ό λεξικό, ό κ. P
νήςwκτός»
σφραγί
ληροφορίες για
λωσε πρό μηνόςEτεροςβουλευτή
ία πού καλλιεργ
της ΝΔ, ό
ογλου,
μεταξύ Αρτης
διάδας της Λαμ
συμπεριφορά τον κυβερνώντων μετά
χθη τόσυγκ
ό γένος
ως προς την ή
δέν έδρά εται φυσικά
θενα,
μάνη, έ
μο με το όποιο στή
γνώστ
ύς "φιλοδώρη
Βορίδ
Παράλληλα,
μμα της
αντιλαμβά
λογημέ
Αντιπολ
ως μπορεί να
λευτές
ελέχη της
ροβάδισμ
πατάξεως
ός), δ
ό πλη
κό πλ
τημα»
ΣΥΡΙΖΑ
ας παραδ
Ότι ή
χορούς». Το
ράπη σε
μιο μ
Δούσμανης), όπως
σμανη
της ΝΔ, μέάφορμή
ντάδες άλλ
μα στήν χώρα μας
εδίο τη
ση περίάνα0έσεως έργων
δηλαδή ή
Δούσμανη, μέχ
δυνατότητα woαταφύγειστόνΡυθμιστήτοδ Πολιχεια στή
Η απελευθέρωσις ωραρίου
τές μετέτ
απέτυχε στην Γερμανία
Τό ηλεκτρονικό εμπόριο νταγωνίζεται τά καταστήματα
άπό άτοόπου γαλ
γουμένως είχ
όρια σχεδιΔιευθυ
με το
«αλλά βεβαίως
ργαζόασμένα να
ΗDE,Στέφ
ήσει ό Αρ
θα πρέμονάδες, δ κ.Τσlπρας έπεστέφθη τόνκ. Παπούλια
ροκάλ
αντιδράάγχος». Ο
οι οπο
όπως είπε σε τηλ
σeαςμkτiνέΦαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτι4
αυτό ά
όάνή άπελ
αί άλλες έκρη
ολόκλ
λόγου χάρη
θα ότος dre-ή8ημοκρατική ομαλότητα. Τοντο
οφιλία δεν είναι
σθεί με
Διαφο
χρό- ας
απελε
κά είναι άμ
η, ώστ
ανέφερε
και έκπέμπουν ένα υπερυ
ση να κάν
ώθηση
λογισμό
τερα προβε σε αυτή
τής Νέας Δημοκρατίας έπειδή
μεγάλ.
ρα τόν πρό
αλλά την
απάντησε, πρός κπλη
να το
Λέμε γιά τόν
τζίρου που
οτικά, και, σε
ελ Μπουλ
σε πασάτο κόκκοραΣημερα
Της ημέρας
Τριάντα Μέτρων ετοιμάτό χειρότερο
γιά ένα
ό πελάτη
Ο Αη-Γιάννης χαί χολοχύθες
ρότερο από τό
κό τηλεσκόπι
θηκε στον λαιμό άνααπεφασίσθη να
γκάσθηκε να χειρουρ
ώρα το δικαστηρι
στον σερ άποΧαβάη, αλλά άντε.
iθαγενεis, άν λαρίων!
at στό
Τρούλι
δη 13
at ώς έναλ
στην Καραiβ
ποθεσίαhτελέγη τό νησί κή
ά Παλμ
αναpίω
άκριβ
Ποιά σχlση μκοoΤ τώρα να
ξε τις
Η Τουρκία,
ζει τη
πρός wν δικτατορία
ξαν» γιά τήν θάλ
Θα έλεγε
Δεν είχαν άλλο μέρος να
βγήκε από
τό φτιάξουν
Διαβάστε το άρθρο
Πανευρώπης" κατάληξις