Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
NEO COLLECTIVE
Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώ
Το τελικό θετικό αποτέλεσμα για
Υλοποιούμε το σχεδιασμό μας
λησης για το Hilton στο επενδυτην πώληση του Αστέρα Βουλιαy
αναπτύσσοντας με εππιχία όλο
τικό σχήμα ΤΕΜΕΣ με τον πρόε
ς είναι μία επενδυτή συμφωτους επιχειρηματικούς κλάδου
δρο Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο
να, ανέφερε ο πρόεδρος του
επε ο πρόεδρος του FF Group
και τον τουρκικό όμιλο Dogu
ΤΑΠΕΔ Στέργιος Πποιόρλας.
Δημήτρης Κουτσολούτσος.
Σελ. 6
Σελ 5
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 Αριθμός φύλλου 830 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σελ. 3
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΟΛmΣΠΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με
Στηρίζει ενεργά και συμμετέχει ως
αναδόχους τις JP Morgan και Cit
Χρυσός Χορηγός Φιλοξενίας την
η ομολογιακή έκδοση που πραγ
Πάφο, σε μια χρονιά-ορόσημο, κα
θώς το 2017 θα είναι η Πολιτιστική
ματοποίησε μέσω της μητρικής της
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Crystal Almond Sar η Wind Hellas
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ηZeus
Ολοκλήρωσε ανοδικά η
με τον πρόεδρο Νάσο Ζαρκαλή.
nternational, με το διευθύνοντα
τελευταία συνεδρίαση του μήνα
σύμβουλο χάρη Σyανό.
Σελ. 9
Σελ. 7
ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Οταν μιλάμε για επενδύσεις σε πραγ
Με δύοβραβεtα για τις πρακτικές που
ματικά δίκτυα
γενιάς, μιλάμε ε
ακολουθεί στους τομείς της προώκαθαρα για τεχνολογίες FTTH και όχ
θησης τηςυπεύθυνης κατανάλωσης
για ενδιάμεσες που σύντομα θα ξε
αλκοόλ καθώς καιτης ασφάλειας και
περαστούν, όπως το VDSL επισημαυγείας στο εργασιακό περιβάλλον
νε ο Strategy and Business
βραβεύτηκε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία,
Development Director της Forthnet
με το Διευθυντή Επικοινωνίας Μηνά
Γρηγόρης Τσουγκριάνης.
Μαυρικάκη
Σελ. 10
Σελ. 10
(CO Τώρα μπορείτε αμας www.vradini.gr
καθημερινά
στον ιστότοπο