Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ηλεκτρονικές οι ρυθμίσεις κόκκινων χρεών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10499

www.ethnos.gr

+

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 980

» 15-16, 25-26
Προσλήψεις
εποχικών
για τις
γιορτές
σε πολυΚαταστήματα
» 15-16, 25-26

με συμΒασεισ διαρκε
ιασ απο δυο εΩσ δΩδεκ

Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων

Ανοίγουν 633 θέσεις σε
Αυτοδιοίκηση και φορείς

e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

σ

ευκ αιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 1
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

α μήνεσ

Αιτήσεις για 366 προσλή
ψε
σε δήμους και περιφέρειε ις
ς

Η πλειονότητα των θέσεων που θα καλυφθούν
αφορά γυμναστές, βρεφονηπιοκόμους, οδηγού
ς,
εργάτες και χειριστές
μηχανημάτων
ΤΗΣ κατερινασ κυριτση

Σ

ε 366 ανέρχονται οι νέες
θέσεις εποχικής απασχόλησης σε
δήμους, Νομικά
Πρόσωπα και περιφέρειες
σε όλη τη
χώρα. Θα προσληφθεί
προσωπικό ορισμένου
χρόνου και σύμβασης
έργου με συμβάσεις
διάρκειας από δύο έως
δώδεκα μήνες, οι οποίοι θα επιλεγούν, μεταξύ
άλλων,
κότητες: Γυμναστές, Προσωπικό από τις ειδιΚαθαριότητας, εργάτες Πρασίνου,
Οδηγοί,
οικητικοί, Χειριστές ΜηχανημάτωΧημικοί, Διν, Βρεφονηπιοκόμοι, Υδραυλικοί,
Μάγειρες και Νοσηλευτές. Τις περισσότερε
ς θέσεις -115 στην
πλειονότητά τους- θα
καλύψει η Διεύθυνση
Πρασίνου και Περιβάλλον
τος του Δήμου Αθηναίων. Θα προσληφθο
ύν 110 εργάτες Πρασίνου Υε και πέντε Οδηγοί
Δε με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου Δε,
οι οποίοι θα αναλάβουν την κάλυψη κατεπειγουσ
ών αναγκών
της υπηρεσίας για δύο
μήνες.
εξάλλου, το υπουργείο
εσωτερικών προχώρησε στην έγκριση 112
θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις
οκτάμηνης διάρκειας σε τρεις φορείς των
ΟΤΑ. Συγκεκριμένα,
60 θέσεις κατανέμοντ
αι στον Περιφερειακό
Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας,
49 στον Δήμο Χανίων
και τρεις στον Δήμο
Αγίων ΑναργύρωνΗ Διεύθυνση Πρασίνου
Καματερού. Το επόμενο
και Περιβάλλοντος του
βήμα γίνεται από τις
Δήμου Αθηναίων
115 εργάτες Πρασίνου

ΥΕ και οδηγούς για χρονικό

θα προσλάβει
διάστημα δύο μηνών

παραπάνω υπηρεσίες,
οι οποίες πρέπει έως
το τέλος του έτους να
έχουν ήδη ολοκληρώσει την επιλογή του νέου
προσωπικού.
Στο μεταξύ, 28 προσλήψεις
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα πραγματοπο
ιήσει ο Δήμος
Θέρμης, ενώ από τις έντεκα
θέσεις στον Δήμο Βριλησσίων, τέσσερις
αφορούν Υδραυλικούς και τέσσερις Κηπουρούς,
ενώ δύο θέσεις
αντιστοιχούν στην ειδικότητα
εργατών Κήπων
και μία σε Διοικητικό.

21 εποχικοί στη Λιβαδειά

Ο Δήμος Λεβαδέων προκήρυξε
21 θέσεις, εκ
των οποίων από τέσσερις
αφορούν τις ειδικότητες Κοινωνικών Λειτουργών
, επιστατών και
Διερμηνέων και δύο την
ειδικότητα Συνοδών.
Από μία θέση αντιστοιχεί
στις ειδικότητες: Συντονιστή, Οικονομικού
Διευθυντή, Διευθυντή
Προσωπικού/Διοίκησης,
Παροχών και Προμηθειών, Λογιστή και
Βοηθού δράσεων ενημέρωσης. Στις 3 Νοεμβρίου
λήγει η προθεσμία
για 15 προσλήψεις
Χημικών Μηχανικών
,
Υδραυλικών, Διοικητικών
, Χειριστών, Καταμετρητών και εργατών
στη ΔεΥΑ Τριφυλίας.
εως τις 9 Νοεμβρίου θα
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις στον Δήμο Κρωπίας
για δέκα θέσεις
Υδραυλικών, Ξυλουργών
και Ηλεκτρολόγων,
ενώ στους Δήμους Μεταμόρφω
σης για οκτώ
θέσεις και Πεντέλης για
επτά, η προθεσμία
εκπνέει στις 4 Νοεμβρίου.
Από μία έως πέντε θέσεις
προκήρυξαν οι Δήμοι Βλάστης, Καλυμνίων
, ελληνικούΑργυρούπολης, Φιλιατών,
Ιου, Ικαρίας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης,
Γαλατσίου, Αμφίπολης,
Χερσονήσου, Νεάπολης-Σ
υκεών, Ιεράπετρας,
Ζαγοράς-Μουρεσίου και
Πύλης
προθεσμίες για την υποβολή Τρικάλων. Οι
αιτήσεων έχουν
ήδη καθοριστεί, ενώ οι
καταληκτικές ημερομηνίες τοποθετούνται
ανάμεσα στις 3 και 9
Νοεμβρίου.

144 πτυχιουχοι σε πανεπ
ιστήμιακα ιδρυματα,
δεή, δεδδήε και εΛΓο
«δήμήτρα»

Πώς θα γίνει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για επαγγελματίες & επιχειρήσεις
Με 144 συΜβασιουχουσ
θα ενισχυθούν τέσσερα πανεπιστημια
κά
ιδρύματα, η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ
και ο
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
(ΕΛΓΟ) «Δήμητρα». Εξήντα
οκτώ
προσλήψεις θα πραγματοποι
ήσει το
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Οι θέσεις
αφορούν πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων, Δημοτικής
Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφικής
και Θετικών

επιστημών ή Κοινωνικών
και Ανθρω- Νοεμβρίου.
Εως τις 9 Νοεμβρίου θα
πιστικών σπουδών, οι οποίοι
θα απα- γίνονται δεκτές
οι αιτήσεις για 12
σχοληθούν στο πλαίσιο
του προθέσεις στο ΤΕΙ Ηπείρου,
γράμματος «Ενταξη και
το οποίο θα
Εκπαίδευση
απασχολήσει δέκα πτυχιούχους
Μουσουλμανοπαίδων»,
Λοως εκπαιγοθεραπείας και δύο πτυχιούχους
δευτικό, συντονιστικό και
διοικητικό
ΑΕΙ Διοικητικής ή Οικονομικής
προσωπικό. Στο πλαίσιο
επιτου ιδίου
στήμης. Οι επτά θέσεις
προγράμματος, το Αριστοτέλειο
στο ΤΕΙ ΚρήΠατης αφορούν Χημικούς
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκη
Μηχανικούς
ς προκήρυή Περιβαλλοντολόγους,
ξε 37 θέσεις. Αιτήσεις έως
πτυχιού3 και 11
χους Θετικών επιστημών,
πτυχιούχο

Ηλεκτρονικές
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Μαρτυρία-σοκ
για τις
‘εργολαβίες’ της
Χρυσής Αυγής
» 4-5

Αύριο στα ΑΤΜ
οι νέες μειωμένες
επικουρικές

Πληροφορικής και Γεωπόνο.
Αιτήοικητικούς ΠΕ και ΤΕ για
σεις έως 9 Νοεμβρίου. Στο
τη
μεταξύ,
Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών
στις 3 Νοεμβρίου λήγει
και
η προθεσμία Μεταφορών
και τρεις Φύλακες καγια Γεωπόνους, Επιστήμονες
Τροφίτηγορίας ΔΕ για τις ανάγκες
μων, Στατιστικολόγους,
της ΔιΒιολόγους,
εύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης
Χημικούς, Κτηνιάτρους,
οι
πτυχιούαιτήσεις θα υποβάλλοντα
χους ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής,
ι έως τις 10
αλλά
και 11 Νοεμβρίου, αντιστοίχως.
και Οδηγούς στον ΕΛΓΟ
Ο
«ΔήμηΔΕΔΔΗΕ
θα προσλάβει δύο Μηχατρα». Στη ΔΕΗ, η οποία
θα προσλάνοτεχνίτες. Αιτήσεις θα
βει Μηχανολόγους, Χημικούς
υποβάλλοκαι Δι- νται έως τις 7
Νοεμβρίου.

οι ρυθμίσεις κόκκινων χρεών
Οι αιτήσεις των οφειλετών θα γίνονται σε ψηφιακή πλατφόρμα και θα ειδοποιούνται
αμέσως Δημόσιο και τράπεζες. Αυτόματη προστασία από τους πιστωτές για διάστημα 2 έως 6 μήνες. Ποια είναι τα κριτήρια για την υπαγωγή στον μηχανισμό » 13
ετοιμα τα προεδρικα διαταγματα

Τα υπουργεία αλλάζουν,
ο ανασχηματισμός αργεί

» 6-7

Παραδείγματα για όλα
τα Ταμεία » 28-29
για το εσρ

μαχη
τακτικησ

και παραθυρο
συμβιβασμου
Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης

Πρεμιέρα για
το νέο στολίδι
της Αθήνας
» 34

111 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΦΥΓΑΝ ΓΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ » 14, 27

‘Δεν ξεχναμε την αλληλεγγύη των Ελλήνων’

Σε κινήσεις τακτικής
εξαντλήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση για τη
συγκρότηση του ΕΣΡ,
αλλά άνοιξε παράθυρο
συμβιβασμού. » 12