Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Σας 591,13
μονάδες
Ανοδος 0,42%
Σελ 5
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9075 ΕΤΟΣ 32
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000
ΠτBΚΑΜΠΑΝΑΚΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΥΦΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Στη «σκιά
του φόβου ζε
η Ιταλία
Σελ 6
ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
TITΟΥΤΟΥ
ΠΕΛTHΣ
«Πρέπει πάντα να είμαστε
έτοιμοι για ένα μεγάλο
ΣeΑ. 3
σεισμό στην Ελλάδα»
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΡ
Σελ 2
ΕΥΔΑΠ
Το ΕΣΡ, το κεφαλαιο
Μύρη εργασία
Για το έτος 2015, Ελλάδα κατέχει
την πρώτη θέση σε εργασίες με υψn
λέs απαπαίσεις αλλά με ταυτόχρονη
Πολύδωρας και το νέο αδιέξοδο
έλλειψη
ρων που έχουν να κάνουν
με την εκπαίδευση και κατάρτσn.
μnλής ειδίκευσης εργαzόνέοι, οι χα
μενοι και οι μα
Κροχρονια άνεργο
Σελ. 3
απουσιάζουν τη χειρότερη επίδοση
στους δείκτες που αφορούν στην
omτα εργασιας
Μάλιστα οι νέοι ανuμετωπίzow
μεγαλύτερο πρόβλημα διότι καθυστε
Εως τέλος του έτους
ρουν να μπουν στην αγορά εργασίας
προθεσμία ρύθμισης
βάζοντας σε κίνδυνο την εργασιακή
τους πορεία και τις προοπτικές εισοτων οφειλών
δήματός τους. Οι υπόλοιπες δύο κα
Σελ 8
τηγορίες εφόσον δεν υπάρχει zimση, χάνουν την ελπίδα τ
και οδηΚORΙOPOLIS
γούνται σε οικονομικό αλλά και κο
νωνικό αποκλεισμό
Η μη εύρεση απασχόλησης συμ
βάλλει στην αύξηση της αδmωτnς
εργασίας, που ανέρχεται στο 25%
αι τείνει να διαμο
ρφώσει από μόνη
της μια δεύτερη αγορά εργασίας. Οι
επιχειρήσεις που δεν κάνουν χρήση
συμβάσεων μερ
ή εκ περιτροπής
απασχόλησης, επιλέγουν την αδήλωτη απασχόληση (πολλές μικρές επι
χειρήσεις χρησιμοποιούν συμβonθούντα μέλη) προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Το Γραφείο Προολογισμού της Βουλής έχει επισηΔιεκόπη για πς Νοεμβρίου
μάνει ότι απαιτείται μια
στρατηγική με ισχυρούς ελεγκτικούς
η δίκη για τα στημένα
καταπολέμηση της αδήλωτης
παιχνίδια
απασχόλησης
Σελ 7
Ο λογικός