Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
Δεν υντής (1898-1913)
ΑΧlΛΛΕΥΣΑ ΚΥΡΟΥ
918-1959
ΚΥΡΟΣΑΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
97-199)
ΑΣΤΑΤΟΣΚΑΙΡΟΣ: Νεφ
φαινομέ
ράδυ. Ανεμοι βόρε
άπελάγη
Αδιστα%τοι
διαστρεβλωτές
Σriv Ελλάδα τόκράτοςEx
ρwoι κυβερνήτες μας προσκαθοδν
το διασ τρe
Olscερισσότεροι συνταξιούχοι Εχουν έnοστct
χρηματοδοτdσέσυνδυασμόμέτό dδιέξοδο στό
λεσμα να δημιουργούνται διαρelςlλλείμματα καi
κρατιστές. Δένδιστάζουν εκφράζουν
στις διαπραγματεύσεις τους μέ Κυβέρνηση
προσπάθεια cεριcoκης τον
Η ιδια ή Κυβέρνησις sτoό lξαxέλ
λαιο των δανειστών. Δηλαδή οι αiτουργol το
οικονομικού ξηλήματος
διαστρεβλωτές
Σήμερα
Μέτρα γάτόχρέος
Τάφος
Η Κλίντον
ίου της Χίλλαρ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣ IΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ρα 31 Οκτωβρ
Αριθμ. Φύλ. 405901 Τιμή 1,50 €
Στάχυος, Απελλού κ.λπ. εκ των 70
ς 1, Τ.Κ. 116 35, Αθ
[email protected]
Επιμάχ
ρος. Ν
Τηλεφωνικό κέντρ
30170400, ΦάE: 213017040
ς: 210 3220482, Συνδρομ
213 0170670
Σελήνη 1 ημέρας
Ετος 123
6.50-Δ
Η γραμμη αμυνης
Ο Μ. Αλέξανδρος
χαί οι Νανοι
του Καστελλορίζου
Γράφει ό Νικόλαος Μέρτζος
ότι από τα σχολ
ο Βασιλ
Μακεδο
αφαιρ
ό υιό
Μέγας Αλέξανδρος. Σωο! Οι Ν
Συστήματος δ
Ενα άγνωστο συμβάν τουρχιχής επιθετικότητος
ψηλά ά
λοφορ
σήμερ
όλες τις
ριες γλώσσες
ΧΑΜΗΛΟΥΣ
ρα από χιλ.
λία άναφερόμ
ον Αλέ.
μπλέγματος
ξανδρ
διαρκώς πρ
κλιμακώ
ς. Επιπλέ
όλη τη
ων πληροφ
μός των σχ
φερε ότι αυτές θά
σε όλες τις σοβ
γκUKλ
δειες
διατί
ος στόχος τήςA
δόσεως
ο Διαδ
ΚTUΟ, στο ΟΠΟΙΟ, σημ
ά νησιά
αναγνωρί
διοχετε
αποκλί
ς εως
λλόριζ
δροειδώςπρ
απόψεις
ΑΟΖ. Μάλ
επί 2.300
Εξάλλ
χή χρό
ημερών της Μουσουλμανική
όσμουσε A
λή και Δύση
η μεταξύ Ρόδου
Αδελφότη
αστελλορίζ
προσέλαβαν
έξακολ
ακόμη να προρθώσεινά υπογρά
λαμβά
άλι χ
Med S
δρος όχι μό
ά βιβλία, αλλά
ά δημοσ
στά μνημ
ς, τή
ρώθηκε από το
ες στη
ά δημοφιλ
ρα αναγνώσματα
κηφόροςΦωκάο, χωρίς μως αυτό
μέάγγελ
ρόεδρο της Αiγύπτ
στα μεγάλ
ητικά
ς έτη, δηλ
(NAVWARN)
δή στην δια τηνζωή τους. Δεν χρειάζεται ό Αλέ
αθώς το
d Survey
από τις 21Οκτωβρίου
Παρ' όλα
ξανδρος
μιά διδασκαλ
τόρθωσε τελικός
ποθαρρύ
ής. Οι Ελληνες τόν χρειά
τις ερευ
λνοντας
την φρεγά
ιδιωκ
άλλε την παρουoΠολ
ό Σύστημα χρ
Geliboglu», πού, oi
ιοχή. Αυτό έτρα
αζότανά
χρειάζεται πολύ περ
της στη
λλορίζ
ό πλοίο να προ
τώρα. Ομως, για την Ελλά
νή Ελλάδα, πρ
ρο σήμερ
δράσεις
μένη και
ως σημαντική
άποκλ
ύποχώρησις.Ού
άνώς διπλο
δα, διαρκώς εμπόλεμα μεταξ
ς, με
πίπεδο, μ
α όπο
εκμεταλλεύσεως τη
ός έλyμός. Η γρα
Συνέχ
λλόριζο
Συλλογική ή ευθύνη
ΠΕΝΝΕΣ
Νέα μόδα στήν Τουράμος σε σταθμ
συγκροτήσεως του ΕΣΡ
ού έφθασε σε
ολη, εκείνη με το
νυφικό
Η πρότασις γιά Πολύδωρα χαί ή άρνησις της ΝΔ
τήν θαναυτήν τη
όλο το... σόι, καί Τελ
την Βασίλ
γής. Ηταν ό
άσεως
άθος τη
ματος-γ
Συντάγμ
ράμμα
άσημες άμαζ
ή πιό διάση- ρασκευή
ατόν λόγο αυτό προβλ
ματα γιά
να επι
4/5 της Δ
ψηφίας
λουθη
90 ετών. Όμως αυτό δεν
ετές σε σταθμ
ρων τή
P. Moρω
Μέχρι την σημ
βαστές
ζει να fππεύε
θα ακολουΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην πρό
ημών ή
θήσουν πολλοί κόμ
Μέτόν τρόπο αυτό ήσυζή
ναληψεως
Προέδ
στο Κ.
βούΨις
της άλ
αγαπη
από τον πρώ
αντιδράσεις εντός
ις θά
κ. Πολύ
την αCa
Μία 19χ
δωρας θα είχε
λαίμαχ
IZA θά είχαν κλ
φθεί, ή ΝΔ
όχθες του
λλήλως, και iλλαόν
ής ΝΔ κ. Β. Πολύδωρα
ορ. Και μάλ
ΗΠΑ, όδη
φειας»
ομένως,όκ.Μορώνηςή
τά.. ποτηράκια τη
άλλος θα εί%
αμάτησε σε
μο άΕίωμα
αναφέρ
ένα φανάρι, έστε
φειλ.
όρων, δεν θέλει να
ρειες σελ
χαλάει τα
ό άyόρ
Τής ημέρας
Τώρα άνέλαβ
ήρθη ήμfyυμνη
ά το περ
2000 δολλάρι
Σε μελέτη
γιά τις φωτογραφ
Ποιός κλείσει την πόρτα
οδικό «Scie
αναφέρ
άνοδο
νά μή
ό γράψουμε: Ο Πρόεέως τελ
ά εδάρίγκο Ντοντέ
εσο- δήλ
ό Θεός
γειο θα μετατραπ
λησε» και
Λισσαβώ
ή Σε- βρίζ
βλλη θα βρεθούν στο μέ- cΜού
ότι, άνtaΈ, στή
ναβρίσω, το αεροπλάνο
λες για τι
ύποσχέ ηκε νά
πού bow στον τά
Η Εστια
zάθε πρω
πορτα σας
ΕΣΤΙΑ