Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
www.dimoprasion.gr
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26667 ΕΤΟΣ 87
Γ. Κατρούγκαλος:
Από Δευτέρα κατάθεση νέου
Δεν ξανανοίγουν
ασφαλιστικό
σχεδίου νόμου για τις
φορολογικό»
τηλεοπτικές άδειες
ο φορολογικό
λιστικό μπορ
για τ
πλό λόγ
θέματα της πρώτη
Ν. Παππάς: «Το ίδιο το ΣτΕ εixε αποφανθεί ότι το καθεστώς μn
ργός Εργ
ξιολόγησης», δήλ
αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών δεν ήταν συνταγματικό
σίας, Κ
Ασφάλισης και Κο
ής Αλληλεγγύης, Γιώργος Κατρούγκ
λος, μιλ
ραδιοφ
σταθμ
%υβέρνηση πρ
την αξιωμ
Μαχεδ
ού Πρακτορ
του Αθη
104,9 FM
ν της Ανεξάρτητης Αρης
ργός Εργ
Παράλληλ
τη διαβεβαίωση ότι στη σημερινή
φτιάξουμ
Πέμπτη
συνάντηση με
σημείωνε χυβερνητική πηγή, σε συ
θεσμών δ
θηκε θέμ
μιλία μ
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Και b
άξεων εδω
Γιώργος Κατρούγχαλ
την ολοκλή
πλειοψηφία θα πιέσει την αν
ρωσή της. Ο
ση. Η
ροφη τη
μεταξύ άλλων
ντηση συζητήθη
σης χρημ
ρις ν
θέμα τη
ρθεματιστές άγετα
ής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), από τη
ου 2017. 0%. Κατρούγχα
η Ιανουαρ
ση στη
λος δήλ
της κυβέρνησης
χημα τηλ
ΕΦΚΑ από
γμή, που, ό
απ τη
ό βερνητική θεώρηση, εδώ υπάρ
λάβει πλήρ
ρότητα τη
χουν ευθύν
ες πρέ
ασφαλ
ρρύθμιση
Ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ό
Ευχή της κυβερνητικής πλευρ
μενη τηλ
ρίοδο, μ
ση στην
η κυβέρνηση
γρήγορα η εκκρεμότητα μ
να τελ
σχεδίου νόμου
ατάθεση
μπτωση
προχωρά στις επόμενες
για τ
γχροτηθ
η είδηση τη
ές. Για θέμ
μιμότητας,
τηλεοπτ
ρά του ν
βερνητικής αντίδραση
ό την
ροχωρή
με τη
που ορίζει η απόφαση του Συμβουλίου
ν λεγόροβασίλη-, ευθύς μόλις έγινε γ
σε διαγ
τη βάσ
ωστή η α
ριμένου
της Ε
ατείας. Σ
γιός πολιτικό
μον Π
ΣτΕ έχρ
δικαστηρ
Ενώ η
πεδίο, το κυβερνητ
πεδο επιχ
Επικυρώθηκε ο
γματικό όχι
θεση: όχι μ
λλάμό
άρθρο 24, για τη δ
υ προέδρου της Βουλής, Νίχου Βούτση
Οδικός Χάρτης
τας στ
τημα τη
Συμβουλ
γxpoτηση
ρες εκλογές, αλλ
για πρ
μός που θα ήτα
χής έργον να φέρ
Ραδιοτηλεόρασης.
για την
ς τις ευθ
χει η
Στο θέμα αυτό όμως
θα πρ
χρήματα που
Καταπολέμηση της
Νέα Δημοκρ
όπως υπ
ηρίξει τ
διαγωνισμός απέφερε,
Μέγαρο Μαξίμ
Αδήλωτης
Από Δ
Μικρή μείωση στις καταθέσεις
αλαμβά
δράση για τη μετάβα
Εργασίας
και τα δάνεια το Σεπτέμβριο
Σχεδόν βέβαιο ότι
θα συνεχιστούν οι
ριμερές
Χάρτης Κ
πολέμησης της Α
χειρη
ση εμφ
αγορές ομολόγων
2016, ή
δήλωσης Εργ
πτέμβρ
ρώ, ένα
αρνητικής αθαρής ροής 602
ο υπουργείο Εργασίας
ποχωρώντας στα 123,5
επιχειρήσεων
Και μετά τον
ίδα της Διε
ροηγουμ
2ους εταιρ
υπο τη
θνούς Οργ
ης Εργασίας.
23,9 δ
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθη
Μάρτιο
φορά στις χορηγήσεις, σύμ
στο -0,5%
μεταβλη
σε σχέση με το
Ο Οδικός Χάρτης έχ
ριετή διάρ
με τα στοιχεία της Τραπέζης τη
η λογική
ροηγουμ
Ελλάδος
ς ρυθμός μεταβολή
Η Ευρ
ή Κεντρική Τράπεζ
μεταβολής της χρημ
δότηση
άρχει μ
της συνολικής χρηματοδότησης τ
σχεδόν βέβ
ων μη χρηματοπιστωτι%ώ
χειρήσεω
λοχληρωμένη στρατηγική χα
ΕΚΤ) ε
τιΘα συνεχ
ν ιδιωτικού τομέα μειώθηκε
διαμορφώθη
μησης της αδήλωτης εργ
γοράξει ομόλογα χαι μετά τη λή
θαρή ροή της
1,7%, ενώ η μηνι
α καθαρή
ροηγουμ
τρέχοντος προγραμματ
δότησης προς τ
λικής χρημ
εγχώ2017, χαι θα χαλαρ
ροή της χρηματοδότησής τους ή
ργείου Εργ
απολέμησητη
μβαδίζει με τη
αδήλωτη
περιορισμούς στις αγορές τους
θαρής ροής 534
ση της γ
ρης ροής 897 εκατ. ευρώ
ροηγουμε
διαθέσιμοι τίτλοι, δήλ
γούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβοτητας στην αγορά εργασίας, χαθ
στο πρακτο
δότηση
ν φορολογ
χαι ασφ
ία καθαρή ροή της χρημ
ασφαλ
ΣΕΛΙΔΑ
γές της ΕΚΤ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα