Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
nςAxaiaς
ΙΔΡΥΤΗΣ Γ. ΣΠΑθΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201
7265-ΤΙΜΗ Ι€
ΕΤΟΣ 30%ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
Το δικό μας ΟΧΙ
Αγαπητοί αναγνώστ
δίπλα
μπορους
νανθρ
ς μας
Φίλες και φίλοι συμπολίτες συ
που δεν είχαν την τύχη να είνα
νου μας αγώ
μπαρασ
τες του
με την πλευρά των ισχυρών, αλλά
για μια καλύτερη ζ
θnμερ
λεύθερ
ς αξίες, οράμ
φραση γνώμης, χωρίς δεσμε
σεις εξαρτήσεις, αστερίσκους
σεις, διαπλοκές κα
υποonμε
Πιστοί στο δρόμο που χάραξε ο
δους συμφέρ
δημιουργός και ενσαρκωστής αυ
ς προσπάθ
κρατάτε σήμερα στα χέρια σας το
λυαγαπnμ
ς εκδότης
αποδεικτικό στοιχείο ενός πολύ
και διευθυντής Γιώργος Σπαθαρά
χρονου, πολύμοxθου αγώνα, ενός
κης, δώσαμε
ε υπομονή, επ
υμβολ
τιμής που υπογραφ
θάρρος
με μας
ς για μ
τιτάνια υπερ
λος. Μ
αγώνα μας μεx
προσπάθεια
την πρ
σπιση της ελευθερίας του λόγου
πολυφωνία και τη δημοκρατία
την κατοχύρωση της δικής σας
Από παλ
φωνής, του απλού
Δώσαμε βήμα σε επώνυμους κα
διαφορ
λογούμ
φιλοξεν
32 ολό
ολίτη, ο aλήστ
στη δ
ολη συγκυρία
ψαμε ούτε μια στιγμή
μnς νόμος Ρουσόπουλου που κυ
που βίωναν όσοι αγωνίζονταν για
κληρα χρόνια να υπηρετούμε κα
ευαμε
να εκφράζουμε
ριολεκτικά κατέπνιξε τις αποκα
την αλήθεια, τον πλουραλισμό κα
έναν καλόπιστο διάλογο επέρχε
φημερίδες μ
δημοκρ
αλός δημ
ς «μικρές
ται σύνθεση, που οδηγεί σε α
γράφος δ
Με παρρησία, ήθο
ς υπέρ του Κ
τη σθεναρή δημ
γλύφε
την εκάστοτε εξουσ
στο 6
ση, το κυρος
Uνόλου
ας καθήκον στα
σιογραφία, παλέψαμε και αντέξα
αλλά αυτός που διεισδύει αποκα
οσιογραφικο
με ελπίζοντας ότι κάτι τελικά θ
λύπτει και ενημερώνει σφαιρικά
θήκαμε πάντα στην πρώτη γραμ
Σήμερα που κάνουμε τον απολο
αλλάξει και n φραγή
μn, αφουγκραoτήκαμε την Κοινω
επισημαίνοντας τα κακώς κείμενα
TτοUε
γισμό μας, θέλουμε να ευχαρ
τις δ
ς δημ
παλέψαμε γ
ς ζωής
επιβληθεί μ
στήσουμε όλους όσους πίστεψαν
λλοι θ
νους π
μας. Μας
μπολίτες και συνανθρώπους ενός γανισμών του δημοσίου, επιτέλους
Σ' ένα κόσμο με κυβιστήσεις, δια
λα, μας
ατώτερου θεού και πολίτες δεύ
θα αρθε
πλοκές, συνωμοσιολογίες και βρώ
τους κα
μας αντάμειψαν
μικα αλιοβερ
τερης κατηγορίας
συνδρομή τους ως αναγνώστες
ραπέζι, θεωρούμ
ς με πικρία δ
και αγγελιοδότες
τι, τα δεν άλλαξε, nκρ
θέση γι' αυτό έχ
με βήμ
ουμε κα.
Θέλουμε
γαλέα αδικία δε
με την τόλμη και τη δύναμη να
αποκαταστάθn
φορετικές απόψεις, να καταγρα
ς, μας διάβα
κε και οι βαρύγδουπες κατά κα
φούν και να εκφραστούν αντιρρή
υψώσουμε το ανάστημα
μας και να
ν κατ' ανάγκη
ρούς εξαγγελίες, παρέμειναν σχε
πούμε φτάνει πιά, δεν ανεxόμα
σεις, να διατυπωθούν ενστάσεις
μαζί μας. Θέλουμε επίσης να ευ
διασμ
Χάρτου
xαριστήσουμε όσους μας άσκη
ελπίδες
θηκαν φρούδες
Πήγαμ
μας προβλημ
ρεάσει δυστυχώς και τον ευαισθη
αποφύγαμε την Έκτοτε τα «ΓΕΓΟΝΟΤΑ»
όντας
το τομέα της ενημέρωσης
ρους. Μα πάνω απ' όλους θέλου
άθε μορφής εξουσίας
αποκλεισμένα και απ
την κρατ
να ευχαριστήσουμε τους φ
κή αποκαλούμενη διαφήμιση, α
Αρνούμαστε να ακολουθήσουμε
λους συναδέλφους δημοσιογρά
ια ΟΛα, αυτά είμαστε υπερnφα
φους, τεχνικούς και διοικητικ
λο δρόμο, ένα δρόμ
να σφυρίζο
αδιάφορα
με πρ
πορεία ηρωική
όταν γύρω μας καταστρέφοντα
κεφάλι ψηλ
σωρινά
μας κα
ενίσχυσαν κατά καιρούς
ανθρώπινες ζωές και ξεπουλιού
τη συλλογική μας προσπάθεια
μιά βοήθ
Από σήμερα τα «ΓΕΓΟΝΟΤΑ» σας χωρίς
ς γολγοθ
τι αναστέλλουν
ενημερώνουν
Για πολλούς
των «ΓΕ
Koοσn τους, για λόγους
πραγματικότητα που κυριολεκ
ΓΟΝΟΤΏΝ
δεν ήθελαν να πιστέψουν καθώς τη
n θέλ
ξάρτη
φυσικα απο
Πάντα στη ζωή, πρέπει να
αποφα
oίζεις. Με ποιους θα πας και πο
on των ανθρώπων που τα πηρέ
θεωρούσαν εικονική
τα σε αρκετούς νέους δημ
ους θα αφήσεις. Και προπαντός να
τησαν πιστά όλα αυτά τα χρόνια
γράφους να καταξιωθούν αργότε
φορείς που πολλα- μnν
παρασύρεσαι απο επιπ
αι ρα στο χώρο θέτοντας ένα κα
λως ε
ς αντίξοες
xnθεί σε αξιώματα της τοπικής
ποσχέσεις και σημαίες ευκαιρίας
διαμορφώθ
αλλά και γενικότερα της πολιτικής
περιφερειακά ΜΜΕ, τα τελευτα
Τα «ΓΕΓΟΝΟΤΑ» από την πρώτη
α χρόνια με αιχμή του δόρατος το ζωής, έμειναν έξω από τα τεκτα
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ν εφημερίδα
βραχνά που επέβαλε στον πλου
μέρα της έκδοσής τους
θηκαν