Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Προσέφυγε στο ΣτΕ για το
αoφαλιοτιχό η ΟΤΟΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -TO:1.00Ε Α.Φ. 4801 Πiμπτη 27.10.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
εγάλο
A cαδημία
ενδιαφέρον για
Στις 4 Νοεμβρίου η αξιολόγηση
Πάνε για... μετεzaταίδευoη
τις δημοπρασίες
των «έξυπνων μετρητών
οι εφοριακοί
ΟλοκληρώθηzΕ σήμερα η
πούτη δημοπρασία ηλεxp
ρεύματος ππου NOME.
ΛATHE, στη
δημοπρ
«κλειδί» για έξοδο στις αγορές
zαλύφθηκε όλη η δ
μενη ποσότητα, θηλώή 460
μές μεταξύ 37.37
MWh, μ
37.45
Από τη
νολική
διετέθη
μεγαλύτερες
οποίες δεν
ε πολύ απλά επuτεδα
08, 105
97 MWh
Στα 8 δισ. ευρώ τα
ΔΕΣΦΑ,
δημοπρασίες φέσια του Δημοσίου!
Περισσότερα απ' γνωρίζο- τους, οι οφευές έqπαντr
γιο συζήτησαν
αφορούσαν: χρέη
δημοσίου προς αγορά. Αυτό
η έκθεση συμμόρφ- φές φόρου
θεσμών αναφορι>ιά, με
eπιστgοφeς φόρου
την εκκαθάριση
των ληξιπρόθe. έχουν
θεσμοί
σμων οφειλών.
Οπως προκύ
δεν έχουν
σχετικό
τέλη Ιουνίου
Χωρίς εκπλήξεις, όπω
λου αναμενόταν αφού
Ο επ κεφαλής του ESM σημειώνει6αχαλό θα ήτιιν η Ελλά
ξελίχθη
Ο Ν. Παππάς δεν μπορεί να δα να βγει για δανεισμό στις διεθνείς αγορές πριν δε λήξη
του προγράμματος,
δηλαδή εντός
2017. Θεωρεί άντηση
Περιβάλλοντος
Ενέργ
ως Πά
Σουρλέτη με
διαχειριστεί ούτε την ΕΡΤ
στόχος αυτός είναι τραγματοστomσιμος
θεσμών.
στη διάρ
συζητήθηxε η πρόοδος μιας
«Ο uπουργός-xαναλάοχης
qui τις
IΙοuwτάς,
διευθυντή ειδήσεων της ΕΡΤ.
θεμάτω
Αν εφαρμοστεί με αποφασι- σύμβουλος του Ευρωπαϊκού
ραδιοτηλεοπτι86
«Οι καταγγελίες
μέχρι χθες με τη δεύτερη
στικότητα το μεταρρυθμι- Μwανισμού Σταθερότητας
χρησιμοποιώντας κάθε μέσον δueνθu
Ειδήσεων για "δου
αξιολόγηση
στικό πρόγραμμα, η εμπι- (ESM) Κλάους Ρέγκλινγχ σε
ιβάλε
λειες" στην ΕΡΤ
άλλη μία
πgoxeιμένου
στοσύνη των επενδυτών στην αποκλειστι%έςδηλάσεις του
γματικό νομοθέτημα απόδειξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε
Οπως σημειώνουν, αναφορ
του, αποδeιxνό
ότι δεν μπο- την επο
του υποτιθέμενου Ελλάδα θα
ανα οετηθεί επι
Κτηματολόγιο
κτήματος
Exτενής ενημέρωση για
παρέχει δημόσιο
ραδιοτηλεοπτικό
στάδιο της ηθwiς απαξίωσης
χνική βοήθ
φορέα τήν εποπτεία του οποίου του
Τράπεζα.
υποστηρίξει ΝΔ με αφο-