Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3382O • ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Τα βήµατα που ακολούθησε η δηµοτική αρχή Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
για να νοικοκυρέψει το ταµείο του ∆ήµου

Με κάθε
επισηµότητα
Το πρόγραµµα των
εκδηλώσεων των ∆ήµων
Μεταµόρφωσης,
Ηρακλείου και Νέας Ιωνίας
για την 28η Οκτωβρίου
ΣΕΛ.3-8-11

«Πάµε µε χίλια»
...για 1.000
65η Εθελοντική
Αιµοδοσία Συνδέσµου
Μεταµόρφωσης
«Κωστάκης Μεσογίτης»
ΣΕΛ. 3

Αρκάδες,
Μεσσήνιοι και
Ρουµελιώτες
ένωσαν
δυνάµεις
Ανακοίνωση του Συλλόγου
Ρουµελιωτών Ηρακλείου
Αττικής «Ο Καρα σκάκης».
ΣΕΛ.13

Το ΟΑΚΑ
ανοίγει για
τους Πολίτες
Θα ξεκινήσει την Κυριακή
το 1o Olympic Stadium Run.
ΣΕΛ.14

Οικονοµική
εξυγίανση
Τ

ους (απλούς) λόγους που ο δήµος
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος κατάφερε να νοικοκυρέψει τα οικονοµικά του και να έχει πλέον τη δυνατότητα
να επιστρέψει σε έργα, υπηρεσίες και
υποδοµές, τα χρήµατα των δηµοτών εξηγεί µε ανάρτησή του στην προσωπική του
σελίδα σε µέσο κοινωνικής δικτύωσης ο
δήµαρχος, κ. Άρης Βασιλόπουλος.
Παράλληλα, ο δήµαρχος αφήνει αιχµές
για τον τοπικό τύπο που δεν κρίνει σκόπιµο να αναφερθεί στην οικονοµική εξυ-

γίανση που πέτυχε η «∆ύναµη Πολιτών».
Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Βασιλόπουλου
είναι η εξής: «∆ύο χρόνια µετά, και εν µέσω
της τροµακτικής κατάστασης που έχει δηµιουργήσει και στους ∆ήµους η µνηµονιακή πολιτική µε µείωση της επιχορήγησης,
αύξηση της φορολογίας και ελλείψεις προσωπικού, ο ∆ήµος διαθέτει πλέον πάνω από
3 εκ ταµειακά διαθέσιµα (ανειδίκευτα) προκειµένου να τα επιστρέψει σε έργα, υπηρεσίες και υποδοµές για το λαό της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας.»

ΣΕΛI∆Α 7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα