Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26665 ΕΤΟΣ 87
Σχεδόν 1,5 δισ
Ερχονται τα 2,8 δισ. ευρώ
ευρώ Πάνω το
στόχο τα καθαρά
στην Ελλάδα
έσοδα του
Ο ESM ενέκρινε την εκταμίευση της υποδόσης
προυπολογισμού
ληξιπρόθεσμα
ληρωμή
φειλ.
μαύρους 5,440
λογισμ
ρω παρ
ο εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος
δικό λογαρ
ι πρωτογενούς πλεονάσματος
ρόθεσμων
ληρωμή
3,0726
ρώ την ίδ
ρίοδο το 2015
Ο Κ. Ρέγκλινγκ
α πρωτογενές πλεόνασμα
χου γ
φράξει τη
1,907 δ
Παράλληλα, μεγάλη
για τη
eβαση
483 δ
ξιπρόθεσμ
φειλώ
υν το εννεάμη
χο σημ
ό δημό
ν τακτικού προϋπολογι
θα έχει θ
δραση στην ελλη
Αυτό προχύ
μία. «Ελπίζο να συ
λογισμι
η καλή συνεργ
με την ελληνική
λεόνασμα στη γενική χυβέρνη
βέρνηση, έτσι ώ
η δεύ
λλειμ
ρώ, έ
ση ύψ
ρη αξιολόγηση
904 δ
λοχληρωθ
ραιτέρω βήματα για τη λ
όχου του προϋπολ
ν 2015
για το
Διευθυντή
Αν η χυβέρ
2016 για έλλειμμ
023 δισ.
ο Συμβούλιο Διευθυντών τ
Σημειώνεται, τέλος
φαρμά
Αναλ.
ηση συνεχ
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε
ο ESM
ρογραμ
ρυθμίσ
ου συμφωνηθή
Το ύν
ων χαθαρ
με το προ
ρινε την exταμίευση της δόσης τ
χταμιεύσει μέχρι χαι σήμερα συνολ
λογισμ
ESM, η μεγέθυνσητης ελλη
γραμμ
2,8 δ
ρος την Ελλάδ
την Ελλάδα. Ο
31,7 δ
μίας θ
χυνθείτη
37,824 δ
Ο Διευθυντή
ESM, Κλ
EFSF (Ευρ
η χρονιά χαι η:υβέρνηση θα
κατά 514
υρώ ή 1,4% έν
ορεί ν
γχλινγκ, στη σχ
μός Χρημ
ωτικής Σταθερότητ
ση του
ξεχινη
δοση οι
Η σημερινή
σημερ
ν 2,8 δισ.
απόφαση
Ελλάδ
3,5 δ
για την
αμίευση
θυμίζεται ό
α 2,8 δ
λογισμού ανήλθαν σ
ευρω α
ότι ο ελληνικός λαός χά
στά τα δύο Ταμεία του
γαλύτερου
υρώ σημ
2-NAA
δύο τιήμι
35,248 δ
στη μεταρρύθμιση της
της Ελλάδ
με την εφαρμογή τω
που συνδέοντα
Η κυβέρνηση ο
μίευση των 2,8
ν. λλη
5 προαπα
ύμενων από
Κεφάλαια 500
ις κλειδιά στ
ρρύθμι
λεί αναγνώριση πως η Ελ
δισ. ευρ
της μ
θα χρησιμο
της δ
βέρνη
ή πρόοδ
ξυπηρέτηση
εκατ. ευρώ για τις
ν χρε
σης των τραπεζών, τη
με την έ
δισ. ευρ
xταμιευθού
ου μπορουν
ΜμΕ εξασφάλισε
συλλογής εσόδων. Εχουν γ
γ%ριση της εχταμίευση
ξιολόγηση για τη
Eurobank
Να μην ξεπουληθούν για «φίxουλα» κομμάτια του
Δημοσίου ξεκαθαρίζει ο Π. Σκουρλέτης
ύψους 500
για τη στήριξη τ
ών επιχειρή
τομίας έχει εξασφαλ
bank μ
μεγάλων διεθ
υς μήνες πήραμε πολ
Αλ. Τσίπρας
ν αφαιρεθούν κερδοφόρα
την Ευρώπη
όλο το
συνεργ
ς. Αν μπή
ψίχουλ
μιο, δ
«Εκλογές το
ς προτερ
όχερδήθη
Επιλ.
μικρές, μικρ
σαμε ζητήμ
χρόπου έχ%ρε μούσαν
ασήμαντη συμβολή στην αποπληρωμή
φθινόπωρο του
α, δουλέψαμε μ
ργός Περιβάλζήτη
ρα,η Ε
πρώτη
ραπέζι, χωρ
ρυφή ατζέ
Ενεργ
ς, ΙΙ
στρατηγική που υπηρ
ης, Χαρ
ρωτοβουλ
ου Ευρωπα
ύ Ταμ
σχέδιο ιδ
ησης του 17% τ
Επενδ
ρογραμμ
Επίσης, έχανε ιδ
ρη αναφορά
τηση με δημ
γράφους απ
της ΔΕΗ
λου (65%
αι ενταγμένες στο Ε
ησης του ΑΔΜΗΕ
μοντέλο απο Κρατ
συμμετοχής
την Ευρωπ
Σχέδιο για την Ευρώπη
διατήρηση
ην Ελλάδ
ην αιγίδα της
στη στήριξη
οίο, όπο
στο ενεργεια%
ς της Ευρ
αστάσεις χαι α
ρλέτη
ην Ελλάδ
χε στο Μέγαρο Μ
χειρήσεω
λεί σημε
στην Ευρώπη
λο των Ελληνικά
τυχημέν
ργός, Αλέξης Τ
χή της Ε
ησε, δε, ότι έ
ρχές τη
Πετρελ
η πλειονηφ
Στη συζήτηση κυριάρχησαν η προσφυγ
δυασμ
ης εβδομάδας, με την ολ
ευρωπ
η xpιση
α που
σης υ
λήρωση της αξιολόγηση
του Δημοσίου είναι θορ
γραφη την Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα