Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26664 ΕΤΟΣ 87
Το υψηλότερο
Υπεραπόδοση εμφανίζουν τα δημόσια έσοδα
Χαμηλώνει ο πήχης για το
χρέος στην ΕΕ
Κατέγραψε
Ελλάδα
πρωτογενές πλεόνασμα του 2015
AΕΙI έφ
δημόσ
Η αναθεώρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος θα επηρεάσει τα δημοσιονομικά του 2016
χρέος της Ελλά
ρο τρίμη
της Ε
ρίνιξε
ότερα,
η δημο
δημοσ
μετέχ
διαπραγμα
ρο τρίμην
νάντησης ήταν η αξιολόγηση τη
ΕΠ τη
της Ε
ώρηση
έλεσμ
πρωτογ
κπλήρωση
προβλέψ
017. Σε χάθ
ση, ό
Δεύτερη ευκαιρία σε
πλευρά
ζήτημα
ανέργους, Πρώην
προγράμματος
κής πολιτικής γ
έλεσμα
επιχειρηματίες
α με την ίδια πηγή στη
συζήτηση εξετά
ελεύθερους
μεταξύ άλλ
φορουν, τη
ύς πλ
ρωτογ
επαγγελματίες δίνε
πρόβλεψης
όσο αυτό
νέο προγραμμα του
mpεάξ
έλεσμα
ΕΣΤΙΑ
Επίσης, εξετάσθημ
μα της εξ
νησης
Εθνικής Α
017.20
υρώ για τη
Δεύτερη
ύξηση
δημοσ
ή ελεύθ
επαγγελματίες π
λύνοντας τους χειρισμούς
χειρτi
Qαπέζι τη
άντηση
έλεση
ότι αφορά τη
ΕΣΠΑ,
έλεση
λογισμ
ληρωτή
λογισμού όσ
ηση της εμ
Χουλι
όμων γ
πτωση
ηση τη
χειρημα
θεσμό
Το πρόγρα
ση Επιχειρηματικής ΕAE
ας-Επιχειρηματική Επα
Συμφωνία χρηματοδότησης για τη στήριξη ελληνικών
δράσεις
γράμματος Επιχειρηματικότη
ΕΠΑΝΕΚ
ΕΣΠΑ βρίσHοντ
επιχειρήσεων υπέγραψαν οι ΕΤΕ, ΕΤΕπ, EBRD και το ΕΤαΕ
Οι άλ
δράσεις
Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμ
της ελληνική
άπτυξη αλυσίδ
Αξίας»
χόληση. Η στρατηγική μια
η «Εξωστρέφ
προϊόντ
ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζα
μέχρι 300
για τη στήριξη
Φραγκιαβάκης, αναφορικά μ
χειρηματικέ
ση ΜμΕ
Φραγκιαδάκη
ογράμμ
ότι στη
η Εθνική
χειρή
την αύξηση
ρίσιμη αντί
Τράπεζα Ε
ξα,η Ε
βασίζ
ξής σημεία
ύφεση
άκαμψης,
Ανασυγκρότηση
ροπής Παρ
Ευρωπαική
ρκή διεύρυ
ρίαση τη
ότι μπορούμε
λούθηση
προσφ
φώνουμε από
τό προς την μεριά τη
μεταφ
Η συμφωνία χρη
δότηση
βάση στις ανάγκε
άττυξης. Στην
ία, χρειά
ηση επιχειρημ
ργασίαμ
σμούς
ση» δυνά
διμήνου η Εθν
Τράπεζα, εξ
προχωρ
γιατη
προγραμμάτων, οι προυποθέσεις παγωm
σφαλίζ
ό σημ
ά μειωμ
χρηματοδότησης πέραν στις εγχώριας rγοράς
πιλέΕ
μέλια, διορ
όστος άντλησης κεφαλ
για χρηματοδότηση.
Στη στήριξη νέ
προϊόντα
ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΑΥΣΙΔΩΝ IIPO
άτηςση
άση τις
πρόσβαση
ΣΤlΘΕΜΕΝΗΣΑΞΙΑΣ»
τη συμφ
ις στις
ελικό κόστος δα
πογράφη
Περιγραφή της Δράσης Σύνδεση με
της Uφεση
ργίας
ΕΠΑνEK 20
Επιχειρ
Ο κ. Φραγκιαδάκης επεσήμανε ότ
τη συμφ
όπλο τις
σχυση
Ο Αντuτο
ρος της Ευρ
κής Τρά.
ογράφ
ΣΕΛΙΔΑ
Η Δράση
φιστάμ
μική δραστηριότη
της Τράπ
ος τη
υρίως Επιχειρ
στην Ελλάδα, Τζό
Τέιλορ, τό
ύφος της αλ
Αλ. Τσίπρας: «Είναι ώρα και οι πιστωτές να
την υπογραφή της συμφωνίας, το tmp
ραιότη
της Ε
διατροφή- Βιομηχ
τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να
Επιχειρήσεις
όπως είτ
Υλικά Κ
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επ
ορμό της ελληνική
καταλήξουμε σε ελάφρυνση του χρέους
Ενέργεια, Εφ
ή Αλυσίδα,
Περιβάλτης Ευρ
κής Τράπεζας Επενδύ
λον, Υγ
ητική δραστηριόστην Ελλά
λλαγή,
με πυρήνα την
Αφορά τη χρηματοδότηση σχ
άπτυξης
ας προς μια μεγάλη τράπεζα γ
Το μήνυμα
με τη μορφή
μας οφείλ
μεύσεις
αλήξουμ
ροφήτη
μεταξ
λε ο Αλέξης Τ
μέτρα γ
ην ελάφο
Το Ευρ
όΤαμείο Επενδύ
χειρήσ
ης Συνόδου της Ευρ
η της Ε
χής ο
στην εν
ά στη
λοποήση της Ε
ΔΡΑΣΗ: άΕΕΩΣΤΡΕΦΕLA. ΔΙΕΘΝΟΙol.
Tis E
ής της Ελλάδας,
ής για δανειοδοτήσεις προς Μ
ΗΣΗ ΜμΕ
στη Β
Η δράση «Εξωστρέφ
ηση ΜμΕ
ρήσεις, τόν
χατά την υπογραφή, με
μuxή, προσφυγuri, ασφάλ.
Αναφερόμενος στις τρεις προκλή
ίσχυση
υ, Αλεσάντρο Ται
της Ευρώπης.
ούτητην περίοδ
Εθνική Τράπεζα να αυξή
άτην οηθήσει σημα
χυροποιή
πουργός υποστήριξε γ
χρέους ότι
χορηγi
Meρομ
ηνας πρ
χουμε
της προς
προίποθέ
την στήριξη
ό,αλλά με ένα θέ
φορά το σwoλο της Ευρώmς, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη,
λό τη
χειρήσεις μέση
εξωστρεφούς πρ
λισμού
ισχυρό κίνητρο
ορίσει ά
τη βάση
Η δρά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα