Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Την άποψη ότιη αναζήτηση προοΤην επισήμανση ότι οι τράπε
Πα τη στρατηγική της κυβέρνηπτικών της ακίνητης περιουσίας είζες θα αποκτήσουν σημαντικό
σης για τη συντονισμένη ενεργο
ναι ευθύνη όλων εξέφρασε ο αν
όφελος, με πλήρη ένταξη
ποίηση των διαθέσιμων χρηματουπ. Οικονομικών Τρύφων Αλεξάστην ποσοτική χαλάρωση,
δοτικών εργαλείων, όπως είναι το
δη, επισημαίνοντας τις προσπάθει
εξέφρασε ο υπουργός Οικονέο ΕΣΠΑ, μίλησε ο υφυπουργός
ες αναβάθμισης του Δημοσίου.
νομίας Γιώργος Σταθάκης
Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης
Σελ 7
Σελ. 5
Σελ.4
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 Αριθμός φύλλου 829 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
Σελ. 3
ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ON
ΜΕ ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Στην Κατηγορία Προϊόντος και Υπη
Το πρώτο εξάμηνο της χρήσης η
ρεσιών και στην καmyορία Βιοποικι
Πλαίσιο, όπως και γενικότερα ο κλά
λότητας διακρίθηκε στν 6η τελετή
δοςΛανικής, επηρεάστηκε απότην
απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβεί
ριορισμένη ροτήγια κατανάλωση
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
των Ελλήνων, τόνισε ο πρόεδρος
ων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον»
Οριακή πτώση στην προσπάθεια
Ελληνικών Βραβείων για το
και διευθύνων σύμβουλος του
Και των
Περιβάλλον», η ΕΥΔΑΠ, με πρόεδρο
λου Πλαίσιο Γεώργιος Γεράρδος.
να κινηθεί υψηλότερα
τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο
Σελ 8
Σελ. 4
ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPS
ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΑΡΟΣ
Για την ανάπτυξη της νεανικής επιχει
Τα ηνία της CLIA Ευρώπης, καθώς
ρηματικότητας, δηλαδή των startups
εξελέγη ομοφώνως από τη γενική
στην Ελλάδα, μίλησε ο γενικός διευ
συνέλευση της Διεθνούς Ενωσης
θυντής Εταιρικής Επκοινωνας, Πελα
Κρουαζιέρας, ανέλαβε ο διευθύνων
τειακώ Σχέσεων και Marketing του Ομί
σύμβουλος της Celestyal Cruises
λου τηςEurobank Myάλης ΒλασταράΚυριάκος Αναστασιάδης, σημειώ
κης παρουσιάζοντας τα project στο πονοντας ότι προσβλέπει στη συνέχι
λυσυνέδριο Capital Vision
ση του επιτυχημένου έργου της
Σελ 6
στον ιστότοπο www.vradini.gr