Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AΔΩΝΣ ΚΥΡΟΥ
ΔιaΑvντis(1898-1913)
Α ΚΥΡΟΥ
918-1950)
ΚΥΡΟΣΑ ΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΑΛΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
974-199)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Αριθμ. φύλ. 40584 ΙΤιμή 1,50
ρα 24 Οκτωβρίου 2016
Νεφώσ
εμοιστά
τολικά βόρε
ς 1, Τ.Κ. 116
Αρέθα μεγαλομ., Σεβ
Τηλεφωνικό κε
0170400, Φάξ.
σία θα σημειώσ
Σελήνη 24 ή
Καταχωρ
ις: 2103220482 Σ
ρομές
έως 24
Θεσσαλονίκη έως
ις 6.35
Ετος 123
Το τριπλό αδιέξοδο
Εχνομη πολιτεία
Ανασχηματισμός
για το θεαθήναι
Γράφει ό Ν
έωνAιναρδάτος
ρες οι δ
τού Μ. Τσιτρα
ρατείας (ΣτΕ καλού
να απαντή
ό ερώτημα. Και τό
τημα αυτό
Στά σοβαρά δημοκρατικά κράτη. νασχηματιάνή
άρνηση
άγματος
σμοί κυβερνή
τος νόμος Π
πιβολήένός όλιγοπωλί
ενημέρωσης στην τη
Τόχρεος, οι τηλεοπτικές άδειες χαίήowονομία
ή αγορά δ
ς κακός
ή αποδοχή από
νόμος
ά σημ
της κά
ρνησης
απο το
Εδρότεροι
άνασχηματισμοί συνήθως Υί
ξεως, βο
ευθέτηση στό
στην μεγάλη πλειοψηφία τω
όταν έχουν μεσολαβήσει εκλογές καtheιkταveΒρυξελλώ
τα καναλια
2015 dναθεωρ
πι τα
τηλεθ
Αυτό όμως
λύσει τη
άποδοmpασία του γιά κάποια μελη το
μελών της Εiρωώνης
θώ ακόμα
σσότερο από τά
όπουργικοδ συμβουλίου, τότε όπ
να αντι
με ύφεση
βέρνη
δημοκρατική όποχρέωση
κή αυτή
όγηση
ραστηριό
μα να δ
ως ό μέγας
ανασχηματισμό κατ' επιταΚαι προβαίνει σε
τα χρήμα- στην τελε
Σύνοδο Κορυφή
μα, καί με τη
μη της κρατικής
ΔΝΤ, του
υπέρ τη
μηχανής στην διάθεσή της. Τό
ακόμη
έσοδα από
ό έγκλημ
φαρμογή αiστ
μεταρδεις αρχές
κή πτώση. Στη
ματος
ραγματική
μία,ή κατάστασις
ακόΤην προηγούμενη εβδομάδα
ο ΣτΕ
τίς έπι
εισηγητής μ
μφωνίας γ
cροβασέ άνασχηματισμό της Κυβερνήσεώςτου,
ώς αύ
πόθεση
ας τή
ματικό
δημοσ
χρέους έως
βάρος
αγαθά
ότηση
φορων
ιλιάδων
ΕΣΡ. Το άλλ
ή ανά
to κ. Τ
'Εντούτοις, σχεδόνΚανέναςπροθucουργός δέν
ξης άδειοδότη
απλοκής»
αδιακή ά
πλού άδιε όδου
αναγκαστικός θα κλε
ΣτΕ από το 20
άπό τη νομολογ
ίδιος διάλ.
ροέβη. Το πλέον πρόσφατο παράδειγμα
βάσεως στό έργ
άλλεπάλλη
αποφάσεις
Εάν δε
στηρίο
ρνηση
το 2014παρPδafταν δικαιολογημένος,δεδορόπο να τό
ση εX
σμού, έχ
ρίξει βαριά τη
την ά
γματικότη
ό εισηγητής
to, δένβελτιώθηκεκάτιστην Κυβέρνηση.
λογών θα προβάλει
Συνέχ
εγχείρημα.
ισχυρό.
Η Απελευθέρωσις
ΕΝΝΕΣ
έναντι 3
ότι ήπαπαρο
στις 2
τής Θεσσα
34 επαρχ
αύξησης
oΕΔΡΟΣ
γνωστόν, ή Taiλάνποντή μετέτ
δη θρη
λόπουλος, αφ
δρόμο
πόλεΒασιλέως
τά την iνακήρυξ
στήν χώρα
μουΔέλ
ίληροκάλεσε ανυποές σε σπt
από 15
και καταστή
άδες άνθρ
ας τή
ιας μας»
την ανάγκη
στην απόΘα ακολ
Απελευθερώσεως
σαροτucόςΛραγε τlσημαίνει
μέσα στα νερά,
3 Οκτωβρίο
στην λάσπη, σε
έφερε ντυμένοι στά μαύρα.. καt
βροχή Και το έρώττ- όλο
ροβάλλου
μό του τροφοογραφ
στάχεάνθρω
Τέλος πάντων θά μά
ορικό do
ληρου λαού μέσα από
ές με
πλους πότε
Τα μεταλλ
μένης από σήμερα
πάψουμε να
να! Τώρα πλέον βάxο
ριτηvΤετάρτη-μέμοναδικά
κα μεταλλαγμένα
βασιλίδο
ελ. 4
με την πρώ
όβερ από
δεν έρχεται
να παράγο
Σημερα
Της ημέρας
Οι επιστημ
τόρθω
κές άκριβούsγονδιακής
Η δεύτερη
Ο «πατερούλης
στάν ύτmpξαν αίτια γιά
την άνοδο κατά 10%
τήν έλληνική
ρου- γαλ
σσότερο
από την οπ
Το ίδιο yo
ρει» την ανάπτυ
Κοτζος Παράνομες
την Εκθεση
πολλά
ΟΗΕ γιά τά Napανθρώπους. Έ
πάλι έpχηyόs το κόμματος
άνaφέ
Whωνl Blβαο, τό ποσοστό αύτό
από ό,τι of
de κατώτερο το 99,9% τών
οδήγησε στην αύξηραγωγής όπί- άνθρω
Καλο,
HAT&Tάγοράζeι
ότι στό προηγούμενο
Η Εστία
ότι έχει
zάθε πρω
την ά
διαφορά το 696% Υlva τό
Κατά την 8άρenα