Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 22
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26663 ΕΤΟΣ 87
Eurostat: Στο
Τήρηση συμφωνηθέντων από
90,4% του μέσου
των κοινοτικού ΑΕΠ το
όλες τις πλευρές znτά
δημόσιο χρέος
στην Ευρωζώνη το
ο πρωθυπουργός
Ευrικοα ώτα από τους Γάλλους- Στήριξη Μέρκελ για το προσφυγικό
Στο 2,1% τ
διαμορφώθηχε το 2015 το δημ
σης. Α
χουμε
ην ευρωζώνη, ενώ το δημό
ελλειμμ
ροσηλωμ
διαμορφώθη
το 90,4% του ΑΕΠ
αρχές τη
σύμφωνα με τη δ
επιχαιροποίηση
λληλεγγύη
tat που δόθη
της Ε
τη δημο
λων χωρ
ου έχουν την άποψη
ές γραμ
Eurostat αταγράφουν μείωση
λλειμμ
Σύμφωνα μ
πρωθυ
ργό, η
ρωζώνη
στην «ΕΕ των 28», σε σχέση με το 2014
στη Σ
δο Κορυφή
η αλλη
Συγχεzριμένα, στη
ρωζώνη
λεγγύη δεν
2015 μειώθη
θα εφαρμόζε
ιλογή
στο 2,1% του ΑΕΠ, από 2,6% του ΑΕΠ
ή «αλ
Πρόσθ
ότι ηΕλλ
στην «ΕΕ
δαση%
άλογο βάρο
μιχό έλλειμμα
ΕΠ το 2015, από 3% το 2014
γάλες δυ
Το δημ
ριθεί σε πολύ δύσκολ
ρο, στη
σε 90,4% το 2015. Αντιστοyως, στην «ΕΕ
τηρού
λευρές. «Δεν μπορ
86,7%
τη-μέλη
φαρμόζουν δήθ
ια της αλληλεγγύης. Αυτό
την έ
Η Ελλάδα
θηση ότ
Η ανοδική τάση
αι έν
ρόσχημι
για εμά
α μην α
Δεχεμβρ
βάρος
προσφυγ
της ανάπτυξης
πάρξουν θετικές εξελ
μας η αλληλεγγύη πρέ
πουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρ
χρονιά να ξεχινήσει με την Ελλάδ
στην Ευρωzώνn
εια συνέντευξης Τύπου που παρα
πρόγραμμα ποσοτι%ής
χαλάρωση
Αλέξης Τ
λίγο μετά τη λήξη
ροσφυγικό, ο πρωθ
ήμανε ότ
Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οσο
μη φορ
για μ
μευση για αποστολή
2017 σύμφωνα με
φορα την
ός της Ε
φής η
ειδικούς
Σοβαρή πρόκληση για το εγχώριο τραπεziκό
οικονομολόγους
σύστημα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Περιμένουν εξασθένηση από
το 2018 και μετά
οτελεσμ
διαχείριση
Ελαφρά υψηλ
67,2%), στα δά
ρο ρυθμ
ρομη εξυπηρ
ΤτΕ: Χαμηλότερο κατά
59,9%
χειρησ
ης Ευρ
ξης της
ποτελ
μφισβήτη
ην σημα
55,3%). Σ
τος και ελαφρά χαμηλότερο το 2018 χα
560 εκατ. ευρώ το
τερη πρόκληση
στικά δά
έρχεται
44,7%
μαxροπρόθεσμ
ραπεξ
χαμηλότερ
οσοστο
πλεόνασμα ΙσοΖυγίου
υποδιοικητής τη
ρος μεγάλ
στα δά
στημα, επισήμανε
αρατηρ
ιδρυμάτ
πως πρ
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Θεόδωρ
29,1%
Τρεχουσών
χειρη
έρευνα της Ευρ
ής Κεντρικής Τρ
μιλώντας στο συνέδριο τ
Συναλλαγών στο
μικής δραστηριότη
νιlηλ
Prodexpo
το τέταρτο τρίμηνο του
ό μη εξυπηρ
μενων δ
αθιστά φαν
2016.
ση (79,5%), στην χλωΟΚταμnνο
ροβλήμ
μέγεθ
ΑΕΠ τη
ργεία (75,9%
λάδο Εν
μη εξυπηρ
Ευρωζώνης θα αυξηθ
ατά 1,6% φ
λείας, χάρτου χα
λων (71.7%) αλλά
στην Ελλάδ
Μειώθη
τά 57% ή
τα 560
,5% στη
62,7%). Αντίθ
ροηγουμενη ερ
στη γεωργ
σε 45,1% (από 4,5%
τά 1,4% το 2017
μικρό
στον κλάδ
ρω το πλ
στην προηγ
ρατήρ
χταπλάσιο
μέσου όρ
2018M
νη ερ
Συναλλαγ
ταμην
μικρό
oηματοπιστωwές Ιανουαρίου Αυγούστου, αποτέλεσμα
με 6%. Γ
η αύξηση
μη εξυπηρ
ς (27,5%
7%. Η εγχώρ
χειρη
εριοριστεί στα 430
γμάτων
δωρος Μητράκος
ζήτηση θα συνεχ
γγελμ
λύμιχρ
ΣΕΛΙΔΑ
χειρη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα