Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ροέδρ
Ο ρόλος της ενσυναίσθησης
Τοπικό ντέρμπι
και η κατανόηση των θέλω
Ράμα.
της Τοπικής Κοινότητα
ΚΝευροκοπίο
και επιθυμιών του
Η a του 1922
Παραπληροφόρηση
πώς είναι η ζωή με ένα παιδί
την Κυριακή
για τα ασθενοφόρα
με αυτισμό στην οικογένεια
HΑνατολική Μακεδονία
Μιλάει στον «Π.Τ.» η αντπρόεδρος
του Κέντρου Υγείας
Καβάλα- Δόξα
του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων
ανάγκαι της, αι ελλείνεις τη
Κ. Νευροκοπίου
και Φίλων ατόμων με Αυτισμό
από την ΠΟΕΔΗΝ
Δράμας
σελ.7
«Αλκυόνηp κα. Μαρία Ξενίδου
αι τήσεις τη
ελ. 3
σελ 8
Τι προβλέπει ο «Καλλικράτης»
Στα 405,51 ευρώ
5 εκα
στη «Δημ ωφέλεια
Καβάλας από αποζημίωση
μερική απασχόληση
Σε 15 ημέρες η εκλογή
ο μέσος μισθός για
απαλλοτρίωσης
ώ της αποζητου νέου περιφερειάρχη
μίωσης τη
αλλοτρίωσης
ρεμμάτων
OpΣτο σύνολο
πλήρη απασχόληση
γανισμό λιμένα Καβάλας
το ημερομίσθιο
ές ανάγκες
έου λιμανιού
Αν. Μακεδονίας και Θράκης
μετέφερε χθες
άπεζα της Ελλάδος
μένος κατά
ραπεζκό λογ
μό της Δη
ωμέwος
Μαρτίου
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Καβάλας "ΔημώΦέλει
ασμένης Πέμπτ
μέσος
.51 ευρώ
ύτητα δεδομέ
ρειάρ
την μάχη με
ημερών, αφότου κενώ
χνικά έργα το μέσο ημ
Ροδόπ
Έβρος
ροβλέπε4
Καβάλα
ση ύστερα από πρόστοφεiαΜαρτίου επιβεβαιώνουν
μεταξύ ανδρών καιγινακών με τους μσθούς
Θάσος
μένουν
ψηφίας
αντρών συναδέλφων
μησης στην πολυπληθέστ
κυρίως τώρα
πάσα πιθανότητα
της αΔημωρέλ
Καβαλας,
έξοδο της Ελλά
Ιωσηφίδου
δυασμού, εκλέ
με μυστική ψηφοφορία
κόπουλος
την απόλυτη
λόγο για δικαίωση
εριφερειάρ
λος γραφείου
ού, έναν από αυτού
"Καλλικράτη, υπά
θειων τη
χείρησης
τέλος. Σημ
η σημερινή
Εμπορι
λικής Μακεδονίας
ιστορική από όλες τις
ρ. γανο της περιφέρειας, ακόμη
ότερα, η εκλογή
νέου περιφερειάρχη
αμονη της
ψεις για τη
ερα από
προηγούμενες
Αγανάκτηση φέρνουν οι επιστολές
Πρώτη σε έλλειμμα
ίες έχο
χρόνο επεEερΚατρούγκαλου στους συνταξιούχους
και χρέος
βλήθηκαν
ειρήσεις
9.753 από δοματεχνικά έργα, ο
η Ελλάδα το 2015
σφαλισμένων
έχουν δηλωτάξεις πυρ
στεχνικά έργ
κύρια σύνταξη
κύρια συνταE
χρέος διαμορφώθη
Προς το διοικητή του ΟΑΕΕ
61 ευρ
με τη δεύτερη
Επιστολή των ΟΕΒΕΣ
ημέρες
της Ε
αξιούχου
ΕΑΜ (πλέον ΕΤΕΑ)
Χθες στη δ
Ανατολικής Μακεδονίας
γραμμές
Eurostat καταγράφουν μείωση των δημοως αναφέρει
Θράκης και Σερρών
ονομικών
Καθημερινή
χρεών, τόσο στην ευρωζώνη, όσο
εμβρίου
ρομικό ψαλίδ
σχέση με
καθώς ενδέχετ
ουρικές
διαμορΣυγκεκριμένα, στην
σύνταξή
μέσο δημο
δεν μπο
δρομική
ντάξeων
γκη φορολογ
Ομοσπονδίες Ε
ρισμένες περιπτώσεις
μοσιονομικό έλλειμμα μειώθ
ένο ότι κατα
υρική συνταξ
ολής εi
lou, 2,
Εύ αλλων
να δρομικές
διαφορά
όσιο χρέος
μέσο όρο, στην ευρωζώνη
ς, Δράμ
ηνα επιβολής
όσο, υποστηρίζει
κό ότι ενώ
ρούγκαλος
σό της μηνικρατεί
το δηως, στην
να μεθόδου
ική δεν
ώ, εφό
όσιο χρέος μειώθηκε από
ράξη βέ
ιχειρη
Το υψηλότερο δημόσιο χρέος
Τις τελε
χουν δη
ρτογαλία (129
χαμηλότερα επίπεδα χρέους
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Λουξε
ΕΣΠΑ. LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΝΑΡ.ΠΕ .ΤΑ.Ε
ργο (22,
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εκ κράτη μέλη της ευρωζώνη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ικό έλλειμμα μεγαΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ελλάδ
Πορτογ
parpet.g
ON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑ ΤΟ. 825210
99.46 χρόνια παράδοση στα σαντουιτς
"ΚΑΛΑΜΙΑ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
AΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
IΑΝΑΓΙ ΣΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα