Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26662 ΕΤΟΣ 87
Εκθεση του
ΣΕΒ: Στο τέλος θα υπερισxύσει
Γραφείου
Προυπολογισμού
αυτο Που εχει αποφασισει
Ο προυπολογισμός
2017 έχει
το Eurogroup
βραχυπρόθεσμα
εντονα ύφεσιαKO
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για το χρέος δ
ο ΣΕΒ στην εβδομαδιαία έκθεση του
Χαρακτήρα
ξιολογήσουν
μπορού
ρούπολογισμός 2017 όπως πρ
χει βραχυπρόθεσμ
χαρακτήρα, μολονότι η υφ
φωνα μ
group, αν
ση μπορεί εν μερ
δετερωθεί με την αλλαγή τ
στή ή όχι εφαρμογή συν
ς λόγω ολοκλήρωση
χαν Μνημον
ξιολογήσεων» επισημαίνει μ
άλλονθ
το Γραφ
λογισμ
Αναφέρ
του Κράτ
η Βουλή στη
ν προσχεδίου
pτης 25ης Μ
λογισμ
του 2017.
ν προφ
θεσης πρ
ow αφενός θεώρηση
η ελλη
προς τα κάτω τ
όχων για τα πρωτο
ή πλευρ
γνωρίζ
γενή πλ
σχεδό
του ρου βάρους μεταξύ φορ
α ληφθ
λογές στη
Γαλλία, αλλά νο
υπέρ των τελευ
αλλά όχι π
στη Γερμ
α χαθυστερο
προσχηματιΕιδ
ρα, στη
θα εξακολουθή
αξιολογεί τη
ει ο ΣΕΒ τη Qύ0μιση τ
λίξεις
χει ήδη δ
σσόμενος υπέρ της πρότα
μια μ
ης χώρας
με τη διελ
Αναφορ
ογενή πλεονάσματα ω
ο 2018
μετά.
στην χώρα 32,1 δ
ΔΝΤ γ
μπροσθοβαρή
ΔΝΤ με τον
υρωπαίους εταίρους για το
ρώτα Μνημόνια
διάρθρωση, αλλά εκτιμώντας ταυτόχροΣΕΒ
μεγαλ
ρη σημ
α με τη
το τέλος θ
λίξεων ό
αναθεώρηση των
στόχων για πρωτογενή
Συνδέσμ
ι αποφασίσει το Eurogroup,
γχλωβίζε
Η χώρ
Κυβέρνηση
διευθέτηση του χρέ
Ευκ. Τσακαλώτος: «Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει
λίτευση μάλλ
αφήγημα success story, αλλά πώς μπορούμε να
στην έκθεση
Προύπολογ
ν Γραφ
ξαναφέρουμε την ανάπτυξη»
στη Β
Τρ. Αλεξιάδης: «Η
δίως την ΝΔ, να δώσει
έφερε χαρακτηρ
αι θόλ
λίτευση
προκαλώ
μια καθαρή απάντηση, αν σε
ΔΝΤ επιθυμ
άλλο πρόγραμμα πλ
κυβέρνηση δεν
ενδιαφέρεται να
ΥΠΟMEΔΙ: Απόλυτα λειτουργικό καi
Ευκλείδης Τ
τας την Επιτροπή ο
εισπράξει από τους
εφαρμόσιμο απο την πρώτη μέρα της
της Βουλής ότι δ
μικρο-οφειλέτες του
ό τις συζητή
ς που έχ
ισχύος του, το νέο θεσμικό πλαίσιο για
με το ΔΝΤ
Δημοσίου που
τις Δημόσιες Συμβάσεις Εργων,
ροσχεδ
ν προυπολογισμού 2017,ο Χ. To
Προμηθειών και Υπηρεσιών
ΚατεX ουν μία πρώτη
ξάλλο
λώτος ξεχαθάρ
η %υβέρ
νηση αυτή δεν έχ
(Ν. 4412/2016)
story.
Το αφήγήμά μα
μπορούμ
ξη,αλλά χυρίαρ
ξαναφέρουμε τη
Με τη διαβεβαίωση
Υποδομών, Μεταφορ
Δικτυων προχώρησε στην εγκαθίδρυση ενός
ού πλ
ωνικές δυνάμ
που η %υρίαρχη
ο υπουργείο Οικονομι%ύν ε
ά με την ανάθεση
τέλεση
ση απ
προμη
ρατεύει χρό
ρεβλώσεις
δημόσι
μφέρον,τη διαφάνεια, τις
προτάσ
α μην υπάρχουν πλ
μοι πρ
χτές διαδ
άττυξη ενός πραγμ
της χατ
ς με συγ
ΥΙIOMEΔΙ με
Υγνήσεις ώ
έχει α
ή στρατηγική
χει μια ηγεμ
ργός Ο
ληρωτής
πρώτη ημέρα της εφαρμογή
λοxλη
ελίgeι 6νομιχων, Τρύφων Αλ
εξέπεμψε
ραμα, με πρώτη
ημοσί
φάσμα
χόσμο της εργ
η κυβέρνηση
τάξει τ
για δήθεν προβλή
στην εφαρμογή
αρανοήσεις.
τήματ
το μήνυμ
της φορολογ
διαφέρον της μό
Πολλο
ς μεγαλοοφ
όμο, γ
ότι δεν μπορού
προχωρή
δικασίες
Δείτε τη σχετική εγχύλ
ΥΠΟMEΔΙ στη Σελ
αυτη τη
Η κυβέρνηση δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα