Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26661 ΕΤΟΣ 87
Ανταγωνιστικότητα- Παραγωγικότητα
Θετικά νέα από την ανεργία
Αποτελεσματικότητα το τρίπτυχο για την
Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο
εργασία σύμφωνα με τη Eurobank
ή μεγαλύτερ
διάστημα
ν 12 μη
ά 2,74%
μεταρρυθμ
χής ολοκλήρωσή της όχι μ
ς στη
η εγγ
45,05% για λιγ
2 μήνες.
γασίας αι η δεύτερη αξιολόγηση α
δότηση ύψους 6
γραμμένη
τη πλειοψηφία
μέα, αλλά θ
το θέμα μελέτης της Διεύθυνση
χέση με το μήνα Αύγ
63,01% ε
6,99%
Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διε- ανο
σύμφωνα με στοιχεία τ
ρα ση
για μ
ντικών, θετικών εξελίξεων, μέσω της συμ
Κεφαλ
γορών της Ε
ε 24.581 λιγότερους
ταφράζετ
μήνα Σ
δοτού
μετοχής της Ελλάδ
Greek lab
φισταμ
γους.
μαρα)
ής χαλάρωσης (PSPP) τη
agenda of the 2nd programme review»).
γραμμ
36.123
ανερχ
αι στη μελέτη, «η
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζ
ανέργων
μβριο ήτα
γραμμ
δηλαδή
7.042
Αύγου
ρη αξιολόγηση
Προγράμ
αι πιθανότατα ση
871.98
μια, έ
896.562
ματος Ο
μικής Πρ
ριβής στη 2η αξιολόγηση θ
αποτε
ρμογή
+16.30%
λέσον
ταρρυθμίσεις
βικής σημ
ές τη
Από αυτά
54,95%
αι εγγεγραμ
Σύμφωνα μ
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρο
μιας,
στην αγορ
Β. Σόιμπλε: «Πρωταγωνιστές τα πολιτικά
κίνητρα στους προύπολογισμούς
των χωρών-μελών»
Υπέρ της
θα άξιξ
Χρετιχων προύπολογ
Ευρωπ
Σταθερότητας (ΕΜΣ
ό Νομισματικό Σύστημα
ου τουργός Οικονομιάχθηκε σχύουμ
της Γερμ
ς, Βόλ
φγκανγκ Σόιμπλε, σύμφωνα
ξοπλ ζουν με μεγαλύτερη
με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall S
σημερ
έχουν την αρμοδιότη
διασώσεων ήτα
στην Πορτογ
αλία, την Ιρλανδ
λε έχει δηλώ
την Κύπρ
α, τη
λημμένα ότι τα πολ
σης στην Ελλάδα
Σόιμπλ
τη διάρ
λο ρόλ
λίας του
ως εξετάζοντα
α σχεδ
μελετών, σημ
λογισμι
λων από την Ευρ
στήριξης μπορ
μην η
ή Επιτροπή, αναφέρ
ντές, αλ
στις χωρ
μια. Νωρίτερ
φέτος, η Κομισιόν έδ
Γαλλία μεγαλύτερο χρονικό
Γ. Δραγασάκης: «Μοχλός ανάταξης και
Στο 1,14 δισ
ανα συγκρ Οτησnς της οικονομίας ο τουρισμος»
ευρώ Περιορίστηκε
Στο ζήτημ
του χρέους
το έλλειμμα του
θηκε ο Α
με φορολογ
ντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης
υτή η διαδικασία»
σήμανε ο χ.
στηρίξ
Κρατικού
πό το βήμ
Δραγα
φιχτό, εφόσο
Προυπολογισμού
Στη βάση
Συνδέσμου Ελλη
ξελίξ
ρξειμι
ων πλ
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για την τουρι
α διεκδιχηθ
η μείωση
ρόεδρο τη
βέρβιομηχ
της χώρας
νησης, αυτό
αι ο άμ
Στο 1,14 δ
άρξει μια ρύθ
ριοριστη
2018 μπορούμε
άσουμ
έλλειμμα του Κρατι
Προύπολογισμ
λεί μέρος τη
ητης της Τραπέζης της Ελλάδ
χουμε βάλει, δεν θα χρ
ή βάση στ
αλλά και γιατί
ροtπόθεση γ
Σεπτεμβρ
ρα. Αλλά μ
2,5 δ
όθεση γ
χθούμ
ν στόχων», τόνισε
ής χαλάρωσης χαι αν
ρόγραμμα ποσ
οιχη περίοδο πέρυ
αι δύσχοληη επ
2018, όχι μόνο θα
ρώ την αντ
Ο χ. Δραγ
φέρθη
θεση γ
λλά θ
της Τρ
ου αμφισβητούν
ξασφαλ
μιχός χώρ
εξης της Ελλάδος
γορές
αυτο το γεγο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα