Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
Δεν υντής (1898-1913)
918-1950)
918-1974)
ΑAΩΝΣ ΚΥΡΟΥ
974-199)
ΝΕΦΏΣΕΙΣ: Νεφώσ
φορ. Μ
Θεσσαλο
Oi ανατροπείς
ζητούν ομαλότητα
άρση της λιτότητος διαγραφή χρεών κατάρΑρνήθηκε άσυμπράξεισmykλomΠροέδρουτής
Δημοκρατίας iστενάρίξειτήνΚωβέρνησηΣαμαρa,
Εναντιolouδήσοτε τιμήματος,
τώρα καταβάλλεται προσπάθεια νάκεισθούνolδαέκότό μνημόνιο σχεδόν όλοκληρoM,
Τότε οι εκλογές
οικονομία
βερνούσε τότε όΣόριζα Ακόμη και γένήνbαβοεicύνηστοόςδανειστές.
Σημερα
Έρχονται αόξήσeς
στήνάκτοπλοtα
Στόν άέραp
ότητος
εχθές
Η πολιορκία
τής Μοσούλης
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣΑΠΟΤο 1894
Αριθμ. Φύλ. 40580 Τιμή 1,50 €
Τετάρτη 19 Οκτωβρ
Τ.Κ. 116 35, Αθή
Τηλεφ
0170400, Φάξ: 213
Σελήνη 19 ημερ
Καταχωρ
ς: 2103220482 Συνδ
ές 21301706
7.38 Δύσις 6.42
Ετος 123
Απελυθη δημοσιος
Καινοτομία
μητέρα αναπτύξεως
υπάλληλος
Γράφειό Μελέτιος Τζαφέρης
ΧΟ χαρακτη
ό της
γκοσμ
ά οδηγεί τη
έλιξή της. Η
Οι προεκτάσεις μιάς είδησεως που αφνιάξε
αι η τεχνολογία ά
λούν την «μητέρα» της
Ο ισχυρές
άζουν έ
Το Αθη
κό Πρα
ψηλούς δ
με κύθα οδη
νησις ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτη
συλλογ
ός σχ
υπουράΕιολόγηση
ροπίας
βάν;Τ
φωτογραφ
απόδοσις
δυστυχως
λεγομ
Ταγίπ Ερντογ
νδικαλι
μίας, κάθε χρό
ρασμα.
μέα τή
παγκόσμ
στην Α
ρα αποτ
τήργη
μό της αυτοδ
τήσεις γιά
450.000 νέα δ
ωση, σημειώ
χνίας. Βεβαίως, η
λήλων (έλλείψ
βαρής deιολομετά το τρα
φάλμα στό τη
δεν πρ
της τω
γήσεως,
λεγράφημά
λο "Τ
υπαλλήλους. Οσο γιά τή
λούν καθη
Ερντογάν γι
λειας-προσπά
μβάλλ
στην οικ
σμένη
μενο. Ελάχ
μως, τελικώς
Ο0ωμα
ράτους, τη Μ
Θράκη
την Κύπρο'' το
βαράλάθ
σχεδιασμ
ρό τριετίας
ο «λου
εργάτη-άντα
ηράνσεως της λ
ργανισμό
ρα» με την βιομηχανία, χιλιάδ
μνης Κ
την σχεση
άλωση κάθε χρό
φή της ελληνικής
ς προς
μία ά
αλλαγή στή
μέ τόν ό
ζεται ή
λογη ειδ
Συνέχ
στην σελ. 8
χλήθη
όσο μάλλο
πλημμελάςτά καθη
ιαμαρ«Το Αyαiο θα γινει
ΣιδηροδρόΠΕΝN
και άπguθύνεται στο
βατικό
ή νήσος Ναούρου της ΕΕ»
οθυμικά επεισόχνά
Υπό nατάρρευσηή Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
σοβαρές καθυστερήρομολόγια
γιά το εάν
is ώρες
ΠΑ. Ο
ρρεύσεως της Συμφων
της Αγγελα Μ
αναγράφο
αμορας τή
φωση τή
μφωνίας, υποδ
την ελπίδα ότι θα
δηλαδ
ό κόμέχρι
2000,
ούς ά
ος πού
ή, ενδ
σμο» Ο
μφωνίας, ό
ό θενήσο Ναούρου, γνωρίζου
επηρεάσει τό
ριμένο
34 χρόταξίδ
Aiστραλ
μοναδική τους έπ
γιά να μάθ
αναλα
ην Ευρώπη
ά 300
ως, όπως
σε επε
ΌΓκέραλντ Κνάους
Ευρώπης». Σημε
Διευθυντής
nk tank «Εύ
χωρών αλλά άκόμη
το 2150 φθάσει τα
άτομα να απολαύίδια τη
ευρώ! Ποιός
σημαίνει την
Αυστραλ
όμως τότε
λιτικής βουλήσεως τόσο από τη
νόμους
ασχολεί
Μόλις
ην εφαρμογή
ροβλέκαι συντλθαμε κάπως ντυμένα μέβελ
rλθε καί ή NASA μάς
μένοι στήν κρύ
περάσαμε
Της ημέρας
κόμη Δράκου
άστρο
άλιστα, ήέταιρεία
ότι δεν
ρέπονται σκόρδα και
Μάχα, να χα τη χαρη σου
μενα μέόσμή σκόρδεδομένων, of
δεδομένο
το 2016
σπάσει το έτη
τό φέ
όρ ζέστης στή
πρέπει να το σκεφθού
το πρώτο εξάμηνο έρέτος
ρολογικά
βρύση. Αυτή
μην λιποθυμάτε
ρεάν 24 ώρες το 24ωρο.
να... «ξε
νο, όπου τόν
Ιστορικά ντοκουμέντα
τρόπο
πρώτος οικιστής
τού Φαλήρου
τού Ελευθερ