Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
www.dimoprasion.gr
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26659 ΕΤΟΣ 87ον
Το «μπαλάκι
Τρία στοιχεία προτείνει ο ESM
Κράτη
για την ελάφρυνση του
ρίχνει
Μοσκοβισί για τη
ελληνικού χρέους
ελληνικού χρέους
Αύξηση του χρόνου αποπληρωμής και άρση της μεγάλης αύξησης των
Η υλοποίηση μέτρ
επιτοκίων το 2017 στα Βραxυπρόθεσμα μέτρα
για το χρεο
αι απαραίτητη προυπόθεση για να α
να κτήσει η ελληνική
οικονομία εμπιστοθερότητα
ρόσβαση
ρα. Ε
undesverfassainr
υπογραμμζει ο Ευρωπαίος ε
ξεργαζόμαστ
Bundesverfass
Πιερ Μ
βραχυπρόθεσμα μέτρα» δή
στην επίσημη απάντησή τ
ροσθέ
τολή των 38 ευρωβουλευτ
της Πρ
Δεν μπορώ να
λλά γ
δευτικής Συμμαχίας στο Εν
ς ομάδ
3 πολ
δή έχ
μη αρκετή
δουλειά μπροστά μα
γκη ελάφρυνσης του Ελλη
με τη
undies
ροφή της Ελλάδ
χρέους
λιτική διαδ
ξιακή τροχ
βισί, στη
%ασία αχόμή χαι δεν έχει ο
ντηση
Bundes
λοχληρωθεί. Υπάρχ
ρωβουλε
της Ευρ
ρας, των Σ
λιστών χαι
δας της Αρ
ές προτιμή
την αρχ
λάβουμ
λαγμα για την τήρηση των δεσμεύσεω
ρρυθμίσ
Το πρ
η εξο
για την εφαρμογή
που ζητούνταν ό τη
μόλυνση
ροφο.
Μηχανισμού Σταθερότητας
group ειχε δ
ληρωμών. Η μέση διάρ
θα περιλαμ
ς γραμμ
σήμερα 28χρ
Μπορούμ
ρο την εφαρ
τευξη που έδωσ
την EFSF, σε συ
βραχυπρόθεσμα μέτρα γ
32,5 χρ
η γερ
την αυξή
μογή μ
ρας μετρ
ή εφημερίδα Β
υ χρέους της Ελλάδας.
φρυνση του δημό
ελάφρυνση του ελλη
ού χρέους
ληρωμέ
ροσαρμόσουμ
Μας ζητήθη
με βραχυ
μεγάλ
Θα ήθελ
φέρθη
μέλος τ
φυγουμ
ρό θεσμα, μ
ρόθεσμα
μακροπρόμέλη τη
ρωζώνη
Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαίχού
ροφίλ
ρο γραμμάτων στήριξη
αρμόδια για την λήψη της σχ
Εργασιακά, πρωτογενή πλεονάσματα, χρηματοδότηση
ροπος
α αναλάβου
αφιετα
των κομμάτων και διοικήσεις τραπεzών τα «καυτά»
τον στο
της τη
λιτική
έματα της ατζέντας με τους θεσμούς
σχοβισί.
τή τη διαδ
ρέχον φθ
λοχληρωθεί η β' αξιολόμπάλα
αι ξεκάθαρα στη δική
δίωξη ε
ς επαφές μεταξύ χυβέρνηση
χεια η χωρ
ρο γραμ
μπλήρ
Νοεμβρ
ριοχή
χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ
σήμερ
βια, διαβεβ
μένου
πίπεδ
Δευτέρα
ε τεχ
ρογραμματισμένο εφ
group
για έξοδ
φαλής
γορές.
ραγματ
ς με τους
Ηπια υποχώρηση
ξήτημ
Στην ατζέντα των δια
λόγηση θ
της διευθέτηση
χρέους. Ω
στη συ
ριλαμ
προς το τέλος της εβδομάδας
στην Πρώτη
η χαθ
ρηση στη
συνεδρίαση της
Eurostat: Στο -0,1% ο ετήσιος
ου ΔΝΤ
στην Αθή
λέσχου,η ο
εβδομάδας
πληθωρισμός στην Ελλάδα το
ηδεία αξ
ματούχ
Σεπτέμβριο
ργείου Ο
ε ήπια υποχώρηση
η χρη
Δέκα κράτη μέλη κατέγραφαν αρνητικό πρόσημο
σήμερ
η αγορ
ην πρώτη
πόγευμα αναμέ
να ορ
ση της εβδομάδας, μετά τη
ισχυρή
Στο -0,1% διαμορφώθηνε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σ
η ημερομηνία έναρξης των συνομιλιών μ
δο της Παρασκευής (+2,20%
σύμφωνα με χεία που δημ
2016, σε σχέση με 0,4% τον Αύγου
εύει σήμερα η
διαφέρ
ση,θα διαρ%έσου
0 ημέρες, χα
τιστοιχο π
στο ήτ
φές της χυβέρνησης μ
ς αρχές Νοεμβρ
η εβδ
ρωζώνη
ληθωρ
μβριο ή
θεσμούς, στο πλ
ο της δεύτερης α
Αύγουστο χαι-0,1% ένα χρόνο πριν. Σε επύτεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο ετήσιος
Ειολόγήση
Ευρώπη
ληθωρισμός ή
σης 0,4%
σχέση με 0,3%
Ο Γενικός Δείκτης Τ
Η %υβέρνηση έχει διαμη
μών έχλ
στις 586,06 μο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα