Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Την επισήμανση ότι τα ΕΛΠΕ
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Υπεύ- Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσυμμετέχουν ενεργά στη δια
σχυση των 7.000 επιχειρήσεων που
θυνη Επιχειρηματικότητα εντάσ
μόρφωση θέσεων και προ
δραστηριοποιούνται στην αποθή
σονται στον πυρήνα της λεnουρσεων στον τομέα της Διύλικευση και τη διαχείριση φορτίων
γίας των οργανωμένων επιχειρή
σης εξέφρασε οδο. Του ομ
ανέφερε η υφ. Οικονομίας και Ανά
σεων, τόνισε ο πρόεδρος του
λου Γρηγόρης Στεργιούλης.
πτυξης Θεοδώρα Τζάκρη.
ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας
Σελ 5
Σελ 4
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 Αριθμός φύλλου 82800,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σελ. 3
ΕΜΠΡΑΚΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΟmΤΙΚΕΣ ΑΝΑmΤΥΞΗΣ
«Κόντρα σε θεούς και δαιμονες στη
Partner του ΣΕΤΕ, του πλέον εξωστρεφούς κλάδου της ελληνικής οικονομίας
ρίξαμε έμπρακτα και το ελληνικό
αποτελεί πλέονηCosmote, με τον πρότραπεζικό σύστημα, διατηρώντας
συνεχώς και αδιαλείπτως το σύνοεδρο Μιχάλη Τσαμάζ να δηλώνει: «Ο
λο των διαθεσίμων μας στις ελλη
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επ
ΧΡΗΜΑ ΙΣΤΗΡοΑΘΗΝΩ
νικές τράπεζες", ανέφερε ο πρόεκοινωνιών μπορούν να δημιουργήσουν
Συγκρατημένη πτώση
δρος του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα Γιώρ
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον
εν αναμονή της αξιολόγησης
γος Περιστέρης
τομέα του τουρισμού».
Σελ 7
Σελ 7
ΓΛΏΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Μια ιδέα, όσο καλή και αν είναι, πολΣτην κατάθεση ικανοποmκών δε
λές φορές παραμένει μια ιδέα, επι
σμευτικών προσφορών ενόσω βρίσήμανε ο αντιπρόεδρος της Dixons
σκεται σε εξέλιξηη δεύτερη και τελι
South-East Europe Ανδρέας Αθα
κή φάση του διαγωνισμού αναφέρ
νασόπουλος, τονίζοντας πως με το
θηκε ο διευθύνων σύμβουλος της
Kode δίδεται η ευκαιρία εκμάθησης
ΟΛΘ Α.Ε. Δημήτρης Μακρής καλώ
της γλώσσας του προγραμματ
ντας τους υποψήφιους επενδυτές.
Σελ. 1
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr