Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑAΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Δεν vντής (1898-1913)
Α ΚΥΡΟΥ
8-1950)
918-1974)
ΑAΩΝΣ ΚΥΡΟΥ
97-199)
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Τ
ές νερ
Επενδύσεις
δια νεύματος
Κατά την έναρκτήρια όμNo
σιμότης. Δεύτερο διότι οι επενδύσεις δέν ρχοστήν επενδυτική κοινότητα. Εhεδτιήδιαμάχημεχρειαζόμαστε. ΔηλαδήέντίνddvολάβειΒοςτίν
μέ τήν τολιτική του, προσπαομολογουμένος&ciστ
δημιουργία
Φορολοrasωλάμk Ενα κράτος
μόνον δέν σαουν τέτοιος συν
άκόμη
έναiτό έδιδετο άπό τούς δανειστές.
Αλλωστε οι τελευταίοι το έδωσαν κατ kovίληΣημερα
σε μια
Totπραστό Συνέδριο
Σχέδιο τοΟ Λονδίνου
γάτος μετανάστες
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟΤΟ 1894
Αριθμ. φύλ. 40578 Τιμή 1,50 €
Δευτέρα 170%τωβρίου 2016
3017040
Σελήνη 17 ημερ
ς: 210 3220482, Συνδρομές
0170670
λή ήλ
Δύσις 6.44
Ετος 123
Οι δυσαρμονίες
Η «νομοτελειακή
αποστολη Τσίπρα
για τον ΣΥΡΙΖΑ
σης Κ. Καραχάλιος
από έμ
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ
ακόμη
ς σχολ
γράφους
ή άποψη ότι όΑλέξη
ίπρας, ιδ
μετά τή
Το συνέδριο, το χρέος χαίοiέηλογές
ογραφή
την «απαλλ
από την Ζ. Κ
ομάδα Λαφ
γκαταλείψ
ις ακρ
αναζη
ην εδραίωση
Το 2ο
τη του Ελληνες,
κλογώ
ά ματευ0ετ στην δεύτερηάξιολόγη- φ
από τα
αλλά να
χοντας
στην προεδ
ύθύς αμέσω
στην Ελλάσθηση
ρία δ
αποκτή
νησης, πλησιάζει προς τη
αλδημοκρ
ρθόδος
ρα. Αυτή
κλογολογία
την επωφελή για
ΣΥΡΙΖΑ
αλλά μ
λίμα ά
ή ανεξήγητη
μονή ό
υγκεκαλυμ
είτεχ
ματικές της δομές, αυτό
φές, αλλά
ση άφέλε
ντως μ
ύπογραμμισθ
ωση μιας
γειας» διαδ
ής επι
εγάρου Μαείμ
υτή που δημ
στο Κ
λλήβδηνά
με τους
ό Αλ. Τ
ζει πολ
ρνηση
ς». Ετσι όΑλέξη
Τσίπρας Φερ
στηριζό
ος ακόμη
αίάπό μερίδα της παράταξης τής όποιας ή δ
την ά
μέ τό
ό τηλ
λογία, ή ιστ
ή πολι
ληψη δ
ψε από
υς, αλλά
σης με την σταλ
ΣΥΡΙΖΑ
ή μάλλον
πλεγμ
Γερμα
τη φορά
την χ
Ελλάδα, αφ
όσφατη εμφάνιση
θήνα, τό
γού στην Βουλή, στή
διατάξ
ό ημερ
α εναλ
τηση για τη διαφθορά
τη διαπλοκή
οτι δ
ό για τη
ούς θεσμούς στις μνη
μπαρασύροντας
ύςΑνεξάρΣυνέχ
γιατι με
Τά μονοπατια της Τζιχαντ
εκλογές, άπή
έρω σε
κόμμα άνή
από την Ελλάδα
στό άλ
Τάχενά στο εθνικό σύστημα εσωτερικής ασφαλείας
uάνα, δ
γήθηκε το πρώτο
ο Μαλά
θοδολογ
ως πρόσφυ
ον Πρόε
«OFF, όπως όνομά
Ελλάδ
ζεται, είναι τεράστι
μέ τό
μίας. Τ
νήσεις
στην Ν
ες για τους
ευταία φορά
Χωρίς
στην Ντάκα
ρατίας στην Μέση
ανγκλαντές.
Faridp
Αυτό, βεβα
ωτό, άλλα
ότι αυτομάτως ή
στην Νέα Υόρ- δέν
Στην i
ία σχέση με
ως τής κινή
λλά νας καλ
γνωρισθ
νήσεων τους
ύπνο, καθαρό νερό και ένα
σιςμέ
ασφαλείας που
άπι γιά τά ρούχα.
βαιών
ύπαρξ
στό έξe
ανακύ
φαλείας στην Ελλάδα
ρααπό τεχ
ματα, πούάνde
μως ή
μέρειες σελ. 3)
As άναφερθο
Της ημέρας
ΗΠΑ υπάρχει ένας
ανό ηγέτη. Τον Πρό
δολλαρίων στά
ευρέθη στο ΒεροΣυνοπτικά
και, κατά την διάpόν ίδιο ένα β
όβει τα μαλλιά! Στό
σε ερώτηση γιά τήν κρ
είναι τα
ά να αγα
σε μεγάανοικτό
βαθμό, διότι το
το ένδxaμενο νά μήν τόν
ρίξει σε επόμ
Η Εστία
κάθε πρωί
πιάνο τό παράπονο
πορτα σα
ΕΣΤΙΑ