Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΔιaΑυντής (1898-1913)
AΧΙΛΛΕΥΣΑ ΚΥΡΟΥ
918-1950
918-1974)
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
974-199)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟΤΟ 1894
Αριθμ. Φύλ. 40577 Τιμή 1,50 € (με τό βιβλίο 4€
Σάββατο-Κνοιαχη 15-16 Οκτωβρίου 2016
ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ:
Αντιοχείας τής μεγάλης
ς 1, Τ.Κ
[email protected]
λογητ
Τηλεφωνικό κέντρο: 213 0170400, Φάξ. 213
λικά βο
2103220482 Συνδρομές: 213 0170670
Ετος 1230
λή ηλίου 7.34-Δύσις 6.47
Η μονιμοπονησις
Ερωτοτροπίες
Σήμερα με την ΕΣΤΙΑ
με την Δραχμή
του μνημονίου
Καθεστώςή διεθνής επιτήρησιςnαιόδιαχρατικός δανεισμός
Βέβαια ργότερα, προσαρμο"μενος στήνβoόλη.
ση των πολιτών άρχισενέ cαριστάνει τόν διακρίς, ή Ελλάς έξακολου0
ηΑπριλ.
από βουμε τη
συνέβη
κατά το πρώτο εάμηνο το 2015,θεlΚαστελλόριζο, τόμε στην ανάπτυ
νηγγειλε τη
πογραφή
τηρήσεως, χωρίς να διαφα
εξουσία έρoτοτροκοδσε
με την επιστροφή στη
Τον Ιούλ
μη ή λ
κίνησις"ταν δ διορισμός
Δραχμή. Ηπρώτη
Κορυφή
οφη στη
μφωνηθη
μνημό
ός, Αλ.
από τους εταίρους
μας τη
γοποίηση
θνείςάyορές.
μού στήριξη
ού άπο
Ελπίδα
να πεισθ
ργήσαμε στην ΕΕ
χρηματα
Στουρνάρας, μόλις
πτυΕιακό
υρώ πού
ές να
την χώρα μας, μ
με, ή
χαμηλά
atiτοκρατόρων
στόν διοικητή τής Εiροπαiής
υς,αλλά και ή έξασφαλισμ
ξα- νη χρηματοδότησηγά
μάς έπιτρέψ
ασφαλής,
θα δημ
με το σκάφος μας
λιτικο
διαγραφής το Χρέους στην τραηστucότητα τόν
δυτές ότ
ις πρου2012,
ΤόνΦεβρο
προκαλοoσε, παίζοντας κορόνα γράμματα
λθόν. Και αιτή
σθηση
λή το δεύτ
ραμονή ήςxώρας στό εiρd.
λλον. Εξ
ό πολιΠρω
ργός Λ.
ρο μνημο
ά αντισταθ
επενδ
παδήμος έλεγε στήνόμιλ
gelΖόλτΝτάρβας προέβλεν
Ελλάς Θάόδ
βγάλε
εδαφος,θά όδ
ήσεις, δυστυχως
θηκε. Σχεδ
ίας της να
μίας μας,ώστ
μετά τό
σμα τή
τητα άπό τις rγορές.
ρος 15η Απρι
912 σε
"Ετσι μόλις φθάσαμε στό διέξοδο, όΠρchκό επιβατητην διενέργεια τοOδημονηστό παγόβουνο και
yo προσέφ
Αθίσθη, αναμένεται να
έναντι 55.000 ευρώ στην δη
Καποτε στην
enryAldridg
& Son στις 220:τωβρ
στιγμή.
υάντα, ή πτωχή αυτή χώ«Μπαλαλαιχα>
γράφει επάνω
όποια συγκλ
την υφήλιο με
φορές περισσότεροι γα
ύΖάχου Χατζηφw
Αρχιεπίσκοπος
994, γίνεται τώρα
ρώτη χώρα
αξίες από
γνωρίζαμε έως τώΤότε
clge κυκλοφορήσει ή φήμη πώς Ετερος
ρα υπάρχ
ΠΟΛΛΕΣ
στην ζωή μας, ότ
Δαμασχηvος
pωτοπόρο τxνολογία. Τάdron
λένε αστρονόμο
ά από άναλ
ης νιότης, λέμ
Τα όπ
θα στέλ
ομένων από το δ
πος Δαμ
Φθάνουν 2
γνώση να
ηνός διετέ
υποδομών έμ
τρισεκατομμύρια, ενώ
λλες φορές
χι πά
χρόνως
ιλεύς
ρό- Caμε σέioο
Τα 11 εκατ.
ολύ πυκνη αδάμ
ργός τό
σβαση στην υγειονομική περίθαλ
έξωγή
φορές ή
ό» γιατί πιθανόν να θ
Φισματος, λάβει τηλεφώνημα &cότόνPaσο
ρίοδο
έναρξις θά γίνει με έκτακτου άνάολογήσω άρ
ς τρέλες
ή χωρ
ρα δόσεις
ΕΚΕΙ στο
ίχα κά
βερνη
λόγω της κομ
τουμπάr; Θέλουν νάφθά
μπληρ
ως, αν δ
άνεις
Το ναυάγιο του «Τ
ύpανό; Ηδη διαθέτουν τον ύψηλ
μερικές
λες στα
Αδιαφ
Φοβος
προκαλεί δέος!
ύρανοξύστη στον κόσμο, τόν
έος αλλά «γε
αγωνίσθ
ροέρχ
από το
περίφημο «Burj Khalifa
αλότητα στή
Πολλές, λοιπόν, δ
ίες από σημε
ρει τη
άνάρ. ετοιμάζονται νάξεπεράσοuν τόνέαvφυσικά,
Ελλάδα
τό επέτυχ
μόλις είχα γυρ
από άρ
ά χρό
καί ένα κλειδί
εiρώδέν
στο Παρ
άνηκε στον ναύτη Σ
δη στό
αραπέμπει σε μιναρέ.
ά βράδ
Clubs, γ
σε αυτά
έτην ρωσική
«Κυριε Πρωθυπουργε...»
Σημερα
πληκτική μ
ς Κοζά
ς χορεύτρ
ς χορευτές στα γν
μαγαζι
ως το «Σεχαραζά
το «Ρ
ΥΨηλότό κόστος της
άλλα, ή
κινητής στήνΈλλάδa
στην Αθή
λα να
ρο. Βρή
λύ γν
ό μου Φίλ
ρεύονται άπό τό σημερινό Υπουρ
μεγάλ
Χειρημ
στην Αθή
ικο κε
στην Γλυφάδ
την ιδέα γιά
το Σαββάτου. Την έςραση
μαγαζί στην Αθή
Τα σενάρια
όντα πα
από το ξενοδοχ
μετά, ή δ
όσμηση
άγινό
Τά μυστικά
Συνέχεια στην σελ. 12
Διαβάστε τα άρθρα
«Ο κόσμος παραφρονησε
«Ο Τουρκος Αδελφός
Δiv dχa τήν τύχη, βλhrm, νά
ελ. 8
ΕΝΑΡΑ ΣΤΕ ΠΟΥΛΟΥ