Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26657 ΕΤΟΣ 87ον
Φάκελος
Αρθρο «φωτιά» της WSJ για το
Εκκληση σε ΕΕ να
λάβει επειγόντως
γερμανικο τραπεzΙΚο σύστημα
Το πρόβλημα είναι πολύ πιο ευρύ από αυτό της Deutsche Bank
μέτρα για τη
δημιουργία
πό μεγαλύτερες ιδιωτι%έ
Deutsche Bank
τράπεζες
Deutsch
Commerzbank ή η
τρα ΠεΖας
Bank, προσθέ
πληροφοριών
Η Γερμ
λιτική υπερ
δύναμη της Ευρώπης, αλλά αντό
Doληση σε όλα τ
ράτη-μέλη
δεν γ
πειγόντως τα απαραίτητα μέτρα
λάβου
ράπεξές της, ση
για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής τρ
γωγικά στο δη
εται ε
ς πληροφορ
μα. Πρόσφ
γκάλοπ τη
πιβατ
που ταξιδ
χεια τ
TNS E
προς την ΕΕ
σήμερ
ριοδικό F
έδειξε ό
Πέμπτη
τις Βρυξέλλ
των ερωτηθέντων ήταν α
τροπος Μετ
ευσης, Δημήτρης Α
μορφή
ς αρμόδ
ρατικής βοήθ
στη Deutsch
η Ασφαλείας, Τζούλι
Κινγκ, παρ
ζοντας την πρώτη
he Bank, η τρίτη
ση προόδου της Ευρ
γαλύτερη ευρ
λέμηση της τρομοzρ
για τη
ξα, δ
η μονη
στην Ευρώπη
ωπίζει προβλήματα. Η μικρότερη αντα
συνηθισμ
Ο Τ. Κινγκ ξεχαθάρ
τραπεζι
ρόβλημ
ης Γερμ
ς, αλλ
της C
bank έχ
έχουν ήδη πράξει (Ελλά
λες χώρες
σχέδια γ
μεγαλ
έτρεψαν τις
Αυστρία, Ιρλανδ
δα, Κύπρ
διαφορ
ση δρα
ού τύ
ν τραπεζών,
ύ ατα 20% χαι τη
he Bank»
τλος δημ
α, Ουγγαρ
α, Σλοβακία, Τσεχ
δύσκολο στη
της. Αλλες μεγάλ
ράπεζες
ς της Wall Street J
σήμερα παραμ
στηριοτη
al, το
α, Λουξεμβούργ
έχουν δ
νεται στο δημ
φερετ
ρματισμ
2018, πρ
περιορισμοί εμποδίζουν την ε
λιτική
ης χώρας. Ε
ιλία. Η
απαραίτητα μέτρα
ν ταμιευτηρίων Spark
αγορά τ
λύ χαμηλ
τημα ητα
διχές τους Μονάδες Σ
Γ. Σταθάκης: «Με ρυθμό 2,5%-3% θα αναπτυχθεί
την οδηγ
της ΕΕ γ
αστάσεις με
το 2017 ελληνική οικονομία»
πιβατών (PNR). Σημείωσε
Επιτροπή θα βοηθή
ράτη μέλη
Thessaloniki Summi
επιταχύνου
ές εργασίες, δια
Η Επιτροπή
ν πρόβλεψη γι
ανάπτυξη τ
διαμορφώ
ρη πρ
Μοσκοβiσf για το
για τη
ληνικής
με ρυθμό 2,5%-3%
Κάτω από τα
αφορά τα «20%
ελληνικό χρέος
2017 επιβεβ
ν σήμερ
Σταθάκη
ράπεξ
τη Θεσσαλονίκη,
Πέμπτη), α
επίπεδα των 580
«Χτυπnσαν την
ους όλ
στα χέρ
μίας, Γεωργ
Σταθάκης
λεία για
ρόβλημ
πιχαλούμ
μονάδων το
την πορ
Πορτα μου, τοσο
Πρόσθ
η διάρ
ελληνικό
διατυπωμένοι μέχρ
το καλύτερο
τοιμη
κατά 40% έ
ί0ηση ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η
την απομείωση το
Χρηματιστήριο
Το πρ
της τη
χή χαλάρωση
νταξη στην π
νων δ
στην 1η Σ
δο της Θ
ων» φα
ρώτη φορά σε έ
Σύνδεσμ
ου διοργ
Η Ευρ
αλύτερ
ή Επιτροπή δεν
τιxές τάσεις επιaράτη
θερης διαχείρισης μ
προοπτική
Βιομηχ
ν Βορ
Ελλάδ
θα υπεxφύγει οφείλουμε να διαδραμ
χρηματιστηριακή αγορά την Πέμπτη, η
κλιμάχωσής του
α επόμεν
με την
σουμε τον ρόλο μας του έντιμου μεσολα
ρόσθεσ
υποχώρη
Σταθάχη
βητή, φορ
ελπίδας για την Ελλάδ
580 μ
ρόγραμμα δημ
δήλωσε
ρωπαϊxές αγορ
ότι με βά
ισήμι
στη διάρ
μιχων Υποθ
ων, Πιερ Μ
2015-2016
ροχωρη
ό πρόσημο σε σχέση με αμέ
το Γαλλ
Πρακτορ
φαρμόζ
Υπάρχει βεβαιότη
σματα. «Δεν
για τη
χυρωση
ς στη
χερδώ
σάρων προηγούμενων α
υπάρχουν αποκλίσ
αι ένα
τολή π
απηύθ
36 ευρώ
στη διάρ
αρ- πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.
με ισχυρές ενδείξ
λευτές
μεσης
Υπάρχει ισχυρή βεβαιότη
στήρια
διαδοχι
ελάφρυνσης του ελλη
ατέγραψε
όχος γ
ΣΕΛΙΔΑ
χρέους,
ρδη 2,09%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα