Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σωσίβιο μόνο σε βιώσιμες εταιρίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ηαἴτατηΡοι·ίκί.8τ
ΠέμΠτη 13 Οκτωβρίου 2016 |τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 92ο · Αριθμός φύλλου: 26.185
ΠΠενουα Κερέ
μέλος του δ.σ. της ΕΚΤ
ΣΥΝΕΔΡ|0
ΕΥθΡΛΥΣΤΩΝ
|Σ0ΡΡ0|'||ΩΝ
Βαλντις "τ0|'“Ρ6β°"'ς
αντιΠρόεδρος της ΕυρωΠαίκιίς ΕΠιτροΠης
[εξωδικαστικός συμβιβασμός] Τι Προ βλέΠει το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ για την αναδιάρθρωση μη εξυΠηρετούμενων χρεών
Σωσίβιο μόνο σε βιώσιμες εταιρείες
Τριγμούς Προκαλεί στο κο βε ρνΠτΠτό στρατόΠεδο Π υΠόθεσΠ των Πλειστηριασμών
σημερα στη Ν
χυδην ξηρό φορτίο
Κερδίζουν τις ναυτιλιακές
τα 5εςοηα Μια Πλοία
Την τιμητικη τους έχουν φέτος τα 5εςοηα ωρα
Πλοία μεταφορας χυδην ξηρου φορτίου. Η αΠοχη
των εφοΠλιστών αΠό τα ναυΠηγεία για την κατασκευη ιωικ σει·ι·ιει·5, καθώς συνειδητοΠοιείται όλο
και Περισσότερο ότι η υΠερΠροσφορό χωρητικότητας αΠοτελεί μια αΠό τις αιτίες Που οι ναυλοι
Παραμένουν σε Πολυ χαμηλό εΠίΠεδα, έχει στρέψει τους έχοντες ρευστότητα Πλοιοκτητες στην
αγορα Πλοίων αΠό «δευτερο χέρι», οι τιμές των
οΠοίων, εΠίσης λόγω της κρίσης, κινουνται σε
Πολυ χαμηλό εΠίΠεδα. >ί 3
Ελαστικό: |'|ατουν γερό
στην ανόΠτυξη
Με θετικό Πρόσημο, 9% σε τεμάχια και 3,3% σε
αξία, έκλεισε η εγχώρια αγορά των ελαστικων
αυτοκινητων το οκτάμηνο του 2016, στο καναλι
των καταστημάτων Πώλησης και εΠισκευης ελαστικών (βουλκανιζατέρ) με βαση τα στοιχεία Ποτε"
Αααα της ΜΚ. Συνεχίζεται έτσι και φέτος η ανοδικό Πορεία αΠό την Περσινιί χρονια, Παρα τη
μέτρια εΠίδοση, με Πτωτικη μαλιστα τόση, κατα το
τρίμηνο Μαρτίου - Μαιου 2οι 6. Παντως, σημαντικη είναι η Πτώση τιμών Που Παρατηρείται τόσο
στις εΠώνυμες μεγαλες μάρκες όσο και στις Πιο
μικρές. >ί ί
ΠΥΡ Ο"Μ0Ν ΚΑΤΑ
Τ|·|Σ ΒΛΣ|Λ||(|·|Σ θΑΝ0Υ
ΠΑ το 0Ρ|0 |·|Λ||(|ΛΣ >29
ΤΟΥΡ|(|Α: |'|Ρ0Ε|Δ0|'|0|Ε|
|'|Λ |'|Λ|'|(0ΣΡ||0 ΠΟΛΕΜΟ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΥΡ|Λ|(0Υ >28
ΔΠόστολος
Βακακης
εΠικεφαλης του ομίλου 1υηιηο
θα απαιτουμε αρνητικές
συνέπειες στο μέλλον
απο Μας
τυπου «ΜΜΜ >17
Μόνον όσες εΠιχει ρΠσεις κρίνονται βιώσιμες θα αναδιαρθ ρώσουν τα «κόκκινα» δάνειά τους έναντι του συνόλου των Πιστωτών με το οχέδιο εξωδικαστικού συμβιβαομού Που Προωθεί το ΥΠΟΙΚ Με το Προτεινόμενο
σχέδιο νόμου, Που φέρει την έγκριοη των δανειο-τών
και Παρουσιάστηκε Χθες στη συνεδρίαση του ΙζΥΣΟ]Π,
για Πρώτη φορά το Δημόσιο, τα Ταμεία και οι τράΠεΖες
συμμετέχουν αΠό κοινού σΠιν αηομείωση χρεών βιώσιμων Πλην όμως υΠερχ ρεωμένων εΠιχειρησεων, εξέλιξη Που θα συμβάλει στην Προστασία των θέσεων
εργασίας, σΠιν εξυγίανση του τραΠεξικού συσΠίματος
και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Η υΠόθεσΠ των
«κόκκινων» δανείων και των ηλεισΠι ριασμών Προκαλεί
σοβαρούς τριγμούς στο κυ βε ρνητικό στρατόΠεδο,
ειδικά για την Πρώτη κατοικία. Η κυ βερνητικιί εκΠ ρόσωΠος 'Ολγα Γε ρο βαοί)ιΠ δηλωσε Πως αναζητείται μηχανισμός για αντίστοιχη ρύθμιση με αυτό του νόμου
Κατσέλη για υ Πε ρχρεωμένα νοικοκυ ριά και εΠιχειρηματίες με χρέη Προς το Δημόσιο. ΥΠοσΠἰριξε Πως
δάνεια Πρώτης κατοικίας δεν Πωλούνται σε τυτ1ά3 και
δεν γίνονται αΠό το Δημόσιο ΠλεισΠ1ριασμοί για ανάλογες υΠοθ εσεις. Ο εΠικεφαλης της ΠΔΕ, Γ. ΠιτσιλΠς,
είΠε Πως οι εφορίες δεν βγάζουν ακίνητα στο «σφυ ρί»
για μικροοφειλές. >4 - 5
Ταξιδιωτικό ισοΖυγισ
4.1 71,η
Εισηραξεις 3 
3.840,9 μ
- ιΔιιονΔι3ιοτ - ιο ιιιοτ Με Β"θ"'νε'
Πληρωμες - |ΔΝ0ΥΔΡ|0Σ - |0ΥΛ|0Σ 20ι 6 ”
Σε εκατ. ευρώ Π 
|σοΖυγιο ”
ταξιδιωτικών 3 64] '8 
ΗΠΠβεΟ|ων 3.363'4
0 ι250 2500 3750 5000
7 Δαιιανιι ανα διανυκτέρευση (ευρω) Μεση διαρκεια ιιαραμονιίς ιαριθμός διανυκτερεασεων)
' 57,5 ~ ~
Μεταβολή ότι
Μεταβολή αν   68  67
2αι5  2αι6 Με  Με
Στο κόκκινο 6 στα 10 δάνεια των μμε, '7 στα 10 των εΠαγγελματιών και 3 στα 10 των μεγάλων εταιρειών
Αυξάνονται τα ρίσκα για τις τράΠεζες
Οι καθυστερήσεις στην Προσαρμογύ του νόμου Προβληματίζουν τους τραΠεΖίτες
[Ζω 3-20'| 5]
Στα ύψη
οι αΠοΠοιύσεις
κληρονομιών
Ραγδαία αύξηση, της τάξεως του 56,Ζθ%, σημείωσαν
οι αΠοΠοιιί σεις κλη ρονομιών την τριετία Ζθί 3-ΖΟί 5,
όΠως δείχνουν τα στοιχεία όλων των Ειρηνοδικείων
της χώρας τα οηοία διαβιβάστηκαν στη Βουλη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα δυσβάστακτα φορολογικά βάρη
Που εηιβληθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ακίνητη
Περιουσία, καθώς και τα τεράστια χρέη τα οηοία συσσω ρεύτηκαν αΠό τους φόρους Που έμειναν αηλη ρωτοι
καθιστούν Πλέον ασύμφο ρη οικονομικά την αΠοδοχη
κληρονομιάς για δεκάδες χιλιάδες Πολίτες. >7
'|ιίρε ανασα η ιδιωτικιί οικοδομιί τον |ουλιο [τηλεοπτικές άδειες]
ί 600  β
μισο κλιμα
ί 200 Ι
Μο συνεδριαζει
το ΣτΕ
Μέσα σε κλίμα έντονης ανΠΠαράθεσης Περατώθηκε στις δέκα
το βράδυ η χθεσινό Πεντάωρη
διάσκεψη της διευ ρυμένΠς Ολομέλειας του Συμβουλίου της ΕΠικρατείας σχετικά με το «Παραδεκτό» των ηροσφυγών των τηλεοπτικών σταθμών για το θέμα
της συνταγματικότητας ή μη του
νόμου Παηηά. >Ζ9
2θΙ5 20Ιθ 2θΙ5 2ΟΙ6 2015 2016
Αριθμός αδειών Ειιιφανεια σε χιλ. τμ. Όγκος σε χιλ. κ.μ.
θετικός ήταν ο |ουλιος για την ιδιωτικη οικοδομική δραστηριότητα.
Τόσο ο αριθμός των αδειών όσο και η εΠιφόνεια, αλλά και ο όγκος Που
αντιστοιχουν σε αυτές τις όδειες αυξηθηκαν με ρυθμό ανω του 30%
σε σχεση με τον αντίστοιχο μηνα του Ζω 5. >ί ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα