Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΠΑΡΑΠ0Λ|Τ|ΚΑ ΚΑ| Η ΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΜΜΕ Μπεν κει-πιω: ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ολογΣ τογΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ·“ “ 5€
 τη ο η Β
ΔΩ Ρο ε τι ινΑι· ι-ι 5€  
 ανω ΜΜ| "ΑΜ"
Ι 3 σκΤοΒΡιογ
Κσθημερινη
Εφημερίδα Δρ.
Φύλλου |_897.
“  χ Οθρυλοςὲιισιξεστο
γ -   γ ισστη Μι γιο 25'.
  λ έδειΕεοτιμιιορει,σλλσ
 στοτἑλοςἑχοσεοιιο 
το λοθη του κσι το 
 :ἐν γ, Λομὸνικο κοι..:λοιιιὡν ~~ ~
συνόρων · Τὡρο _ ~
το κεφάλιο μέσα κσι ΐ ζ; Σ ,' ι
νίκη στο ντέρμπι της¦ _.
. ε γ Ι ` 4
λ Δευτερος Μ ,ο ρ
ς Δοκιμή με ΣιοΒο σου" στον Μοοιίο Μες στο Ρέντη ·
7 ··Ρέτσος γιο “Μπρος μοοκ με "ῶιὡνιο
ων ι .Ξ 4
ΑΠΟΦΑΣΗ·ΕΚΤΡΩΜΑ Το ι κιιιΣιιι8υι>ΕιιιΕιιυυΕ
ὰ να "Πρεμβ°ίΥε| Μ “ · κι ΗκολιΠεοηιιροτουη
κ°°ημερ|" ε... μηροστιἔους κοι... "ΜΜΜ
η . “ Ι ” λιγκοςοιιοτην
οι· Ενωοει · 9"ωφωρ°κ"Ή Εης .
ς ς' θελει νο οιοικησει ΜΜΜ" ω"
_ Βογγέλη Μουσικη
το ελληνικο 
ονιΜλσευσης. ιο οιοιιηιικο οικοσιηοιο
0 Πι ΠΜ Μο 'ΣΕ ΤΙΜΜ" ΣΥ|Ε||ΜΣ||| ειρεκον νο οκνοὡοοσν εις
εκλογεςΠΜΜιὡροωΜΜ κ·Μενοι·ΤιΜεηκονειηΜ
Ο ΜΝΗΜΗΣ ΠΡ0ΣΦΕΡΕ| θΕΣΜ||(0 ΠΕΡ|ΒΗΜΛ ΣΤ|Σ ΜΛΦ'0Ζ|ΚΕΣ 'ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ... ΕΞΥ|'|ΛΝΣΗΣ ΜΜΜ
Υπουργέ, ξέρεις κου γιο τον
Μισο σου κοι συνομιλητή '
της ιιλευρσς Μελισοονιὑη; ιιοὁσσιροιρο!
Με σε... ευλογίες κοι σοροσκηνιοκες μεΒοοεὐοεις ΜΜΜ. “συρμοκων". Σ 'ΙΙ
· Σκονὁολο Συν