Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Μ Μ _ Μ Μ Ε , _ . ΕΑΜ
¦ ' ΦΑΤοΕΕποΗΑ:, ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑ· ΠΑΡΑΣΚΗΝ|0 Φ  ΜΕ|0
ΜΜΜΜΜω·ΜΜΜ· ΜΑΜ Α _ Απο Τοπ ΑΓΩΝΕΣ Α1 ΚΑ· ΑΙ ΚΑΤΗΓ0Ρ|ΩΝ Η ΕΠΟ
«ΣΤ0Ν ΑΕΡΑ» Η Α|0||(ΗΣΗ
ΚΑ| 0' ΞκΛ0ΓΕΣ ' Ξ|'|ΞΜ'Α|Ν0ΥΝ
Φ|ΦΑ ΚΑ| 0ΥΞΦΑ ΚΑ|
Ξ|'||¦ΑΜ0ΥΝ Α|κΗ Τ0ΥΣ
Α|0|Κ0ΥΣΑ Ξ|'||'|'Ρ0|'|Η
ΣΤΗΝ 0Μ0Σ|'|0ΝΑ|Α ΚΑ|
ΑΡΧ|Α|Α|ΤΗΤΞΣ ΣΤΗΝ ΚΕΑ!
ν Σελ 5,10,11,5ε
|55Ν 2241-4584
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Δ|ΑΦ00ΡΑΣ
ΣΤΑ 5 ΕΚΑ'|'. 0 ΤΖ|Ρ0Σ
Σ'|'|Σ 150.000 |·| ΤΑΡ|ΦΑ
 ΚΡ|Σ|Μ0Τ|·|ΤΑ Τ0Υ Τ0|'||Κ0Υ ΝΤΕΡΜΠ| ¦
 ΠΟΠ: Πο: ο ¦ ._ Δ γ ' ΣπΑΝΕκοΜο·πΑΑΜΑ
Κμμ β:
«Απο ΕΜΑΣ ΕΕΑπΩΝΤΑ· Η ” .   | ῖ _ 7 η  ΜΑ·ΕΕΕΕΑΕ
 › _ = * ζ·· η
_ Απο ΤογΕἶκγπΕ·οπ ΧΑΡΤ0|'|0ΛΕΜ0Σ
3; Η  ' Κ0Νῖ0ΝΗΣ: ΕΠ|'|ἘΛ0Υζ
ΡΡΥ0ΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΞΛ0ΕῖΞ · ΕΜ: ΝΑ προ:ΕΕΕ·
7 Ε ο πωπω: Ε ΓΡΑΜΜΕΝο:¦
4 ΕΜΗ"||(ΩΝ 0 ΒΑΡΕΛΑ! “Η :ΠΜ ω ΦΜΑ'
, ' ΕΛΞΥ0ΞΡ|ΑΔΗΣ:
 ί ΑΠ0Δ0|(|ΜΑΖΠ 0ΛΗ 'ΜΝ
'ζ . ή , 0|Κ0|'ΞΝΞ|Α ΜΜΕοπογΑογ
ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ" «Μ»
0ΛΕΣ 0| ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ
(κΑ| Τ0 ΑΦ00Ν0
|'|ΑΡΑΣ|(|·|Ν|0 Τ0ΥΣ)
|'|0Υ ΑΝΕΔΕ|ΞΑΝ
Τ0Ν Β||('|'ΩΡΑ
Μ|·|'|'Ρ0|'|0ΥΛ0
ΩΣ γπΕΡΑΕπ·:ΤΗ
ΤΗΣ Ν0Μ|Μ0'|'|·|'|'ΑΣ..
'Π ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕ·σΕΠΑφΗ
ΠΑ πε ΑΚΑΔΗΜ|ΕΣ Τογ ΗΡΑΚΛΗ
Π «ΤΡΕχογΝ» ΠΑ ΑΑ:ΑΡ
_ . Π ΚΑΝΑΚ0ΥΔΗΣ πο
ΚΑ| ΜΕ Η... ΕογΑΑ Στο τ.Ε.ΜΗ Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ  “ ι “ΕΤ“°Ρ°“5 955= Με" Ε
· Η" Α·ΑοΕΕΗ Τογ ΚΑΠΝΑ" Το ΜΠ0Χ||(0 ΚΕΦΑΛΑ| ` _  Σελ. 12-14 γ ΤΑ "ΑΜΠ" ο' "ΜΠΕΣ”
13 10