Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
α ά _ ά _
/ £σἐΓ[Γ@¦ -¦ -ο περα τ Πε”
Δ α |α 3 ' η ' η
ι !ι ι
ι Ι μα . ι ια α
να- .Λος “ ..Μέ/“ι ρα”
Δ Δι.“'ω©“
λατρεΨε τε;
' | Στοιχ“ΜΔτικ“ &
 ΗΜερΗΣ|^ ΠΔΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
. Μ τ Δ ι· ` ὅ
Τι ψάχνουν · 85Ἡἔ=ιὲΞ 2016
Κοντρέρας και Λίνα ¦
.Δ Τα νούμερα που καθυσϊερούν.
Η . :ψ ¦ αυτό που εμφανίζονται συχνα,
ΠΜ 2 Ϊ* . ¦ ¦ ζ οι τελειπαιες κληρώσεις...
ωτιισε ξανα - η Α , · .α ΜΗ-.. 
|σνιιιιορείνσ| | · - _7 - 7 ; Ἡ[email protected]ΜἰὶζἑΚ
παρει Φειφσιζιδη '· ι -“ ι ~
ΑΠΟΔΟΣΗ...
ΔΕΚΑΕΝΝ ·
ρ '° .Η Δ ω
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ έ
Ο ΜΡ^0ΣΖΕκΔ“` . “  “σου
ΚΕΠΠΑ" ^' . 7·:7 - Ξ ή ζ ἰῖΞῇ' - - 2
-`Α ... _ __ - _ ω  * γ · Πέρασαν102-2σωκ '
.4 ` .η ι -τα Ϊ.- η “ 4· . _ - γ (ΜΜΜ καιω 2-1ωΧΜΜ
@ΝΕ Πρ 
 1ο  ' | ' ·= ιΛΜΕΙο Σ
ΜΜΜ Με - .. Η “Ι ΤΗΕ ΜΥ
 ι% _ ς , Ί: δέ ί Μ^!9α!θ9Ξηκαχ τέσσερις
ΜΗΤΡ0Π0ΥΛΠΥΣ ρ.: έ β ““:ΣΜ:.Μ%%
Το... αυτογκόλ Πω κυνηγάμε σημερα τις μεγ“λε Ω · 
Φιλε εω·· .  Μι το ··
σΛωισεσκω Ἑ$ωχ αι ν '· 7 7 Κ «Πωσ»
Το ΠΔΤΙΔΡΧΙΖΕΙΗ...ΠΙΕΣΗ ΠΔΪ0ΝΣ^ΟΒ^|(0 ΑΛ
«ΔΙΔΓΠΝ|ΣΜΔ» Ρ¦Μ%μΒ ιιοΛιοΡκογΝ ξ8ἴἑ'ἑΧ ΓΙΑ
Γ "Μ ΤΜ ΜΜΜ ΤΠΝΡ_ΕΤΣ0 ΗΜΙΑΙΜΑ
. . · - Ευκαιρία για νέα
· -· Τι ακουγεται στην Τουμιια ~ . .
Σεῆ. 5 γ|ο το χέρ| ϊου ' Ϊαμε'ο στο μΜ°ΚεΪ