Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
· "Μ ".'κ 'Ο' ··Μ'Μ ΑΠοκολοιιτικ05 κοι σιιμερο ο “ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΟΔΟΤΗΣ»
 "Π.' '“ με τον κωστο ΠλιοΙοικο
ΜΝΗΜΩΝ. 'Μήπως αν" ο' ·· _
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠ0Σ Σελ. 2 η!
πως τι· Μ ο
πιω· ο ΜωΜς...;
` Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ
Δ|ΑΒΑΣΪΕ ΑΚΟΜΑ:
Ποιοε ιιοίκττι5
Προτοθιικε και οτοοε
4 «μεγολοο8» Με ει.
0 Η ομοτιιριι κριτικὴ ὲ ο
Τοιὑρτο στον 
Κετοιιογιο ο Το
0 Η Αντιιιολιτεοση ειιοθε ζημιο Μό τον εξελιξη αλλο @©Μ · ' Ϊ"λεφων"μ" το"
_ __ _ Ντέμη στον Σοντοεῦ
ὁ Ϊ 
. Ξ· 'ή .- ἔ9ζ:¦*. ;..ὴ 5 δ "μ · ' _
β . _'?;ἐΒΡἑΌΦ “9“|:$;::(ἶ τ
ι7 . _ ¦.,_. · Φιν: .· .¦¦ . ^ ~°. “ ¦ κ ·:
ΑΔΗ Χ κι' “71 .η μὲ' 4) Ηθη . - χ· ι-¦*Νι¦ -`!··
ΜΒωωω&Μ“ 54» η ἔ:Ξ¦Ἡ“·ιὅ!κμϊ
οιοΜπο
οι__ ι
7. Δ Ι έ  .ι
"ΚΕΠ""'8¦-'|©'|'|0Χβ£ωΠΒ'£!!" "ΜΜΜ" _
Π"Βῦ'Ν'8||9Χ|Ἡ|0|'-"ΜΝΉΜΗ 'Ι "ΠΜ" Κ"|
7 . Ι Ι κ
ΔηοκΑΛγΠΤικο ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ Νικογ κιΤΣιΓιΑΝΝΗ 0 Π
  _4__  Δ μ ο ιις ο ιιιι ιιιιιιτιιιιι κεντρο
το" 0ιιιξῳΒιῖιοιΜειινμ»
Ι  586355.  Γ Ι
σὲ "κ «Αν|¦Σ"|ξ›| _ | · ι (η """""»!
 , το ειτιθομιιτο οιτοΙελεομοτο κι*ετσι ¦ | Μ
μεσο 7 οΠ0ΦοσἱσΙΠκε να ΧειρουρνΠ98Β ,;, - 7 γ το" Δου" με ]00'89 Ο "ολλοε οθλιιτἡ3 του τμἡμοτ03
7 ^τ ιἑιἑειγ·ρηγοοΗτο ΝΑΘ4 μεθτιιν εΠεμβοσιι νο γιιΧ:τοἑ'. στο ΟΑΚΑ, με Πεντε ΤΜ" των" τ"3 Δεκ' ΜΜΜ"
¦ ς τ η _;_ ι _ η . οι ονοτοτο ου ιο, στο ον ινο ' ' · 7 ·
φ“σ|ω"κε κα' εΠ'σ"μσ' ρ "ΠΜ" να εχουν Μιτροσον, μιλοει γιο Πρωτη
η μετοφορο των οιιορριμμοτοφορων τω το·'Αλσοἑ· οΡιΣτικΛ οσοι.. ΜΝΑΣ, οι τιΜοεΣεΔρτκΑΣ 6¦ η ιο ο ¦θ ο Ποντων ·
; · “ ΑΜ! · ΣΗΜΕΡΑ κΡιΝετΔι τον ΝτιΝτΑκ ψ φ ρ μ φορα Μην “ΩΡ^»
Ο . _ ω.. .ο ω - Ἡ ο, . 
Γ .  . . Μο ' λ 'ο '6 ' “ ο 
έ«Πορετοηε» συναντεωνΠεριφερει|ο · €ρ“"ε|“ Που “κο ου Με Η ./“- Η ΑΕΚ εΠ|βΜθΠκε Θες