Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website Website







Recognized text:
να" ειναι· Ρ ' : ι ι Π  ¦ Ρ
Δ/ντινς: ο. Νικαῇα'ι'6ι·ις
Διννανννας ΣννναΞΜ: ΠΡΑῖοΣ ΜΑΚΡΗΣ
"ΠΗΓΑΝ Η ΟΚΤΩΒΡΗ' 2048 Ο κα "8082
ΣΤΟ" ΑΓΩΝΑ ΜΕ
Τ" Ρ¦ΑΑ
ΑΛΛΑ ΚΔ' ΑΔ|κΗ ΚΑΒ!!!
ΜΕΧΡ| ῖΑ ΤΕΛΕΥΤΑ'Α
ΛΕΠΤΑ Δ|Ε|(Α'Κ°Υ¦Ξ να·
'¦°'¦ °Ρ°'¦ Ϊ" "'Κ"! έ
ΑΕ" Α¦'¦¦ "Α ΧΑΣ¦| Η! α"
"°"°ΥΣ Ο ΑΠ' "'Ρ"" ΟΜΩΣ
ΧΑ' "Α "° ΠΑ'Α'|'Σ¦|
ανα αν” α αανμαιακας παν
ξαναπω μα αννα να ν·α Ξιια·α'γκα α
πως" αανναμἰας παν ιι ΜΝ αααααι να νις
απανω για να ανήκω π αααια επι Ν ΜΕΝΑ" αν
και· ακα και ανα αννα “ως αγώνας για ναν
αμαν" ιμε 'Εανς και ΜιΜνα› παν αααπαι
να παω· ωσωωω
'θ"ΡΑ ¦'|| ΡΟΗ
'Ο' ΑΓΩΝΑ
ανα ναινα κακα" α και· ααα· ΜΜΜ
και ααααΜ να ν'κπ ναν α α αανμαιακας να·
Μένει να μανς και πανω Παω" ανα ακαα ανα
να· α και ακα' ακανα αν· να Μαι· μαζεμένα. χ
καναννας νπν παω μ· ναν ΜΜΜ α 'καναν και '
ανα ααναιγμανα ααα αααααν α·παα ανα Πα· να
'Α ΧΑΗ"Α Π"'|Α°""
ανα Μαννα· αμιΧαανα. μαναΜαν και για να και! παν νικ· πααια- η'
αανααα ανααγαια και Μαιας α Μπαααἰ να ααἰναναι αννα· ανα να" 6· _ ` ι
Μπα α αανμα·ακας ανν ένα" Νες ααα νανς απανω α θα Μπακ ' `
7 μααιανα αν· α και· ΜαιΡπ καινε αααα πανια αννικα αναΜια. α
Μπακ ΠΛΗΝ έπαιξα πναιααανααα ααα ααα αναν ααανΝννανιαμανα
α οι μαααν αανναι ναν ΜΒΜ αμως ικαι κναἰας να μααις αν ααανα
ανν ααααανααακα
Χανς α α·Ονιις Μακ και ααα
ανικανν αν· α 'Μπα να εκανα·
παιααει να ·αι·π ν· πως· αανωνιαν ο α
Μνανναν να ααΕ·ι κανας απααααναν ναν
αν· Η” ΜΜΟ κι" 'Ο ΜΟΝ'!Ε' 'ν να: ω · · · ι ααα· ανμανπ κανναα ανπν Λανανα για να
. . . μμ8νακας› και α αποανια αει-απ και ααιαναν αιφνιαιααμαν. ι .
""' ”π" ΜΜΜ· Μ” 'Μ "ω" ανΜαμανως να ειναι αια απμαννικα σαμααια αναΜαακνιΜαν για 00"°Υ"Νῖ Γ'"°"° Μ' · κ' "Η" 'κ ”παώ"
ΜΜΜ" ααααααααα· να ααα·αΜι α 3 να η 'Π' Ηρώ" “ω"" "Η” ΜΜΜ" Μ" Μ ῇ¦" Η ·"|°"""ῇ Μας α Μια αναμαν·ναι να
'Αϊ ΑΜΒ" με να
αννακαμννα
κααω·ι να να ναν
καναν"
ΓραΦει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜ: (ΜΜΜ: Η)
ιι και· 83-85 κιαν απο" ναν ω ¦¦ ΠΜ” ως κ_-¦· _'|"·¦"
°Π“ΠΜ'ω. Η” ΡΜ" 'Π “Η 4ααιαιααας· ααικανν ναν αεαιαανικα α αν: κι -α¦"α ϊ
"Η 'ω ε"ΝΠΜ° Ο ΜΝ" Η! ΜΜΜ παααπΜια ναν αανμαιακαν α Παααμαναι ω.. ααα “Μ“¦-¦°
'ΜΜΜ ΑΝ' Ν "ΜΒ Υ- :αμειῶ·ακαν Μαν ααα νικαν και“ί αν και Μ ΜΜωις α των Π·'ΝΜΠν. ΠΜ ΜΝ! "° αννα αν αικαιαααννί ναν αααανικα κΜΜ¦ ΜΡ""“°Ν"
να· ααααπαααααν να". απανω "ή" "ΜΝ” ° ω" ”Ν °|
να ΠΜ" α να" να για νανς "Μ” "ὁ” ανακαααας ναν
καανιαιανανς και Ξανα α αιωνα· Μ. σ” ΜνΜ·ν9ν αν' Ο·
ΠΜ!" Μ Μ “° ααα Μαννα Μαννα... απκαιΛιααινκ Ύ Μναα ναν Μ°°°°'°" ""'
"ΑΝΝ", "'°""'° Μ αιαικα ααα αι Μα ανν μαααααν να κανανν νεων ναν "Μ" "ΜΜΜ
'"'“ω' "ΜΙ "ΝΒΑ-“Ν Μα να αανπαια α να αααααιιιικ ανανς πανω και °' ° "Πω” ω 'Ν
ΜΜ°' "ω" Ν' Μ" ° Μπακ να αναΜι. ΜΑΝ και καναν αινανανανα να °"μ""“ἶ"' "Π"
Μ°°" ΜΑ” Μ' α ΠΜ" Ξαναγινω αννας ααα αναν και να Νέα ΜΜΜ" 'Ν 'Ν
_ "ΜΝ" μανανα·ανα αγαπα
κακα αικαα·κ Μα αι .
παικνες ναν ¦0αιααπανααν ααγαααν ° 5°'Ε="' 'Μ Ψ"“ ναπαιαααιιαιικν α ιαννι·ιν
να ·νμπ0ανν αν· ανα νέα ..' να α αιγπαιανας απααναννιν ανα Μπα.
"ΜΜΜ Η: αι). ΜΜ"ΛΗ£
Η' α.ι. Ενώ α Π"|Μ να· α
παννανς. ααα· να αιι·ιααννν και
αααα να νν·μααννα ναν ανα
αιααγανααα να πανω”
"ΑΝΤΑ "ΜΜΜ Ρ°Λ° α ΑΠΛΑ ΚΑΚ" ΑΡΧΗ και
ν£πανα ααααπανα α α εναααιγκα ακνι να
αγωνιανιής ναναι ναν κααιαπ
νπαακκι -αααν ψωμί·
. γ ΜΜΜ" ααα ναν κναιακα ένα ανω
¦ 4 “ΜΜΜ αν" αααμα νας ΜΜΜ" ααα
. , :.¦ · ` να Ζάμπια α Αν και
 β' 8ππα8ααμἑνας
 ααα να κααια- Α Ακόμα: ιι
Ε ι να πκκννκκν Ι 1 - "Μ "ΕΜ "'"ώ'= '°" :ΜΑ
› ζ ρ  ° _ 7//| ° |   °
ι ~ αιαακπναπανκα: ° "ο" °"°"” "ν "'"""' "°'° ε” =“ῳ "έ” ' εΜαααννΜαα παν ανακαανα μανς. α Γιαπ" ιν αν αααιΕα Η αααααναν ναν να α 'η · . .
ααανα· αααα ειναι Μαν μακρια ααα ειναι αναιμας για ναν Πω”. 'Β “Ρ°“ΜΜ' ΜΜΟ
αννα ααν Ξέρουμε α α Για” αμαν Πανιώνια α κανα αι ανκ 'Β "ΜΙ ων ΜΝι“Μ
να αανναικ. νανς να αναν ααῶνα καπ· και ΕΛ'°νΜν:ι _ εω“°" "Ι ° ΜΑΜ!
πεαιαααι α Παω κααα' για νανς αααμαιαζαν ααα να Μα "ω “ΝΝ Ν ΙΒΝ·
νικανας και αι ΜΜΜ ινα α.ι. αναανινν Μια νων ναακανῶακῶν ΜΜΜ" αν ”θα”
(Ἡ η.) και ΡΑΝΪΟΛΦ (7 Η.) νους με κκ κακές "Δα” ι "Α0"Μ°α 7 έ
Γραφει ο ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΜΗ: ΜΜΜ 2·
__ Νανα
α Μπας ναέγααν·ε νέα ανμααααια και
. ρ α Παω” ινααγααοαι· ναν αααανα'α
ναν ·ιακααναν ανπν ααῶνα γααιαια νων
εαιααγῶν ναν α
Παιας α αιαικας
νααιαααανκαν: -Χαααμ· παΜας κνκαιαἰας
να μπαινω ανα μανς α Η απίθανα μας ανν αναν
κααα α Χαααμν ααΜα Μι απ. καναμα να” αν
καιαιμα αιιμνία αν αιανιαιααμανς... ιι καιω
αια0ααα μας Μαι α Η και· ειναι αααν και
αμααα. αααα να μαγαπα αααααπμα αν" π αικα μας
κακα εμαανιαα ανα ανννααα πμ'καανα·
ΜΜικαΜαν:
·αααπα· να πικαπ”αανμα ανα μανια μ
ναν πανα·πνα|κα·
αν ειναι κακα" να παανις ανα μας
ανα ακρα- μ· Ο! πανναιις α αααα·ι να . . `
“κι απαααν·ας ανπν νπϋ·αα α κανα" "ΐ:ἔςἑα| Εἔ@"
Π Ε  Ε Χ θ ε = Η μναααμανα ΜΜΜ ανα αιιώνα πΜανα. " , έ" Ξ' Ν' 'η
··“ “·Μ“··Μ“·“·  · κανανε;
καναν· α.νι αν κακα· να κανανμ· α
Δ" Μ¦Μ.° "ο έως °νὑ"< ΠΝ" Μαιναν αν· Μ Με"
'Ω  ΠΜ ναν αν” ααα" Μια· 'ΜΑΡΩ °·'"£Ν
νανς ια παννανς να
να·ιὑπι ανα η'.
°ΥΜ'|°Υ"
' να ένα· Ξανακαναι α Μααννα α
εκεινος ΜΜΜ αε ααικ'α να
αφανών ναν αιωνα καα'αα
ι:ααἱααπ) ανα Σααανινγκ
Λιααααῶνας
ῖ°ΜΠ:: ·Ἡναν νααανς μήνας πιο α
Γιανγκ α Έπαιξε αν ένα παω) απατα
ααικνιαι α Σιγα αιγα να αναααιναι·
¦Υ¦"°= "'°Υ
¦Υ"ῖ||(ῖ'| Η!!!
Δ"ΜΗ"Ρ"
Β""'|"Ρ|°Υ
ΓραΦει ο ΜΟΝΗ: ΠΕΛΛΗΣ (σε-Μαν' 3)
“Μπακ τ:Ακ»
κιαν θα καηκε· ινοααΔ
Ρεαααναζ
για ναν κα68'α νας
και ανακαινῶααις
Ενώσεως :αννακνῶν
και ναν ναναααμαν Μ Μ "Μ ααα πα ννανιναααανα.αααι
κααανικαν Μαν __"¦“_ Μωβ” 'ω Δεν ειναι μανα αααπα να παικνιαια ααα
. αναιμανανν ναν ααωναααανα ανις νααις
ἔ=;==ἔ ααααμααες'ααν Ξεκινανν να μεναανε ααα να
πω Η 'ΜΜΜ °Μ' παρων· αααα και ανακααανανα α ιια αννα και α
"ε”“|° · Ν "ω "η σ" Η αιωνα αιακνιαιαα ναν Μαννα να ειναι να ·καειαιΜ“ σώσω” ω ΜΕΝ' νπς επιννκιας α α απανω να κανιαανει >
|°°°°|"|“ Μο 'Μ α" "Μ νναιμαπαανμανς απανς νανς ανικνκς γ, “Δ 7
'ω ¦κΜ Μ κ". Η" ναν και αννα' με να αειαα νανς να '
“"α"" ως _Μ¦"< καααανν να αααααπανν ανι μπααν·
"ως 62. το" και ααεανι να νανς νααααγιαι α
Γιαναααα Λιγκ "”"Μ'"¦ 'ως
Γραφει α Παρα:: κακα: ισεαιαα“3›

Τελευταία νέα από την εφημερίδα