Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Μ Ν · ΜΜΜ
ΠΑ ΤΗ ΞΗΡΕΗ Φθ|Η0ΠΩΡ'ΗΗ ¦
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ «ΠΡΑΣ|ΗΗΣ» 
 γ ή· >    
-  ¦χ_7 7 Δ
ΙΡΑοῶΜηΓ 7 `
| ΑΚ 5./ Με ΜΝ ΜΝΗΜΗ
·. ξ ΜΝΉΜΗ ΜΝ. <_ Δ
, =¦@“ἑ»`
“ ή β ©6300 ·Ι·1ΙΙξ
___Γ_ _ _` 7-7_“ὴῇ_“77 7 77 7 777 7 777777 7 7 7 “η "Χ #-ϋ' 1.ΜΆ = ^υι|ωΜ-Ψω
/ Η ΜΗΝΗΜΑ ΜΗΝ ΤΩΝ πΑΝΜΗΜϊκΩΝ Η"ΠΤΗ'3ΜΜΥ2Μ8 ··.ΦνΜον2Μ τ··Ν:·.5οε 'Μ“Μ“”“·ωΜο;^·Μ“Νὡν““““Μ
ΗΡ0ΗΡ|ΗΕΤΑ' Η ΗΕΡ|ΗΤΗΣΗ Τ0Υ Η0ΑΥΗΕ|Ρ0Υ ΗΑ|ΚΤΗ ΤΗΣ ΕΣΤΠΥΗΤ|ΑΗΤΕΣ Τ 'Α ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΠΥ ΤΖΕ.'·ΗΣ
ΓΣΕ ΜΤΒ ΜΑΜ(
Ι Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΠΗΤΠΣ ΕΞΗ'Ἑ' Τ|ΑΤ| ΤΗΡΗΣΗ <<ΓΑΗΤ|» 0 35ΧΡ0Η0Σ ΝΑΝΤ ΣΤΑ «ΗΣΑΠ» ΤΟΥ ΠΕΔΠΥΑΑΗΗ
ΣΤ ΗΧΟΣ ΝΑ Ε|ΗΑ' ΣΤΗ Δ'ΑθΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤ 0 ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕ Τσκ ΠΑΥΜΗ|ΑΗ0 ΣΤΟ ΣΕΦ
Φ ο' | | Ε' ΣΤΗ ΕΗΗ0|.ΕΑΒΗΕ
Η ΣΤΟ <<Σ|'||Τ|» ΤΟΥ ΚΑΝΕ' ΑΥΤΟΣ ΚΠΥΜΑΝΤ0
«ΜΗΝ ΕΡΒΕ|Σ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ»
το ΜΗΝΥΜΑ
Τ0Υ ΠΡΑΜΑΤΣ0Η| Ν"Α°Κ° ΤΗΣ "ΑΕ 
7- ΣΤΟ" ΜΑΡΚΟ" ΜΗΕΡΤΗ ΣΤΗ" Ε"Η Τ|Α ΤΟΥΣ
ΜΜΜ: ΜΝΗΜΗ: Η ΜεχΜΜ ΑΗΣ"|ΗΥΗΗΤΗΥΣ Δ|Α|Τ||ΤΕΣ
: , _ Τ. Ν'κ0^0Γ'ΑΝΝΗΣ
ΜἱἶἩ'Ἡἔ¦ἩἔἩ ΜΥΜ"°ΜΨΜ · . Η Η.» ΜΜ···ΜΜ
ΑποΣΔεκπ“πχοεΜκΜΜ ΜΜΜ"ΜΜ “Ἡ · Η
ΜΜΜιΜΜΜ ΜΜΤΜΜΜ ' ῳ“7=Μωω¦Μη
ΜΜπΜΜεΜΞΜ“ ΜΜΜΜΝΜ  73.” “Μ
' ν- «ΕΑΑΗΗΑΣ» Η ΖΕΚΑ!
'ΝΑΤΑΚΤ'ΚΗ“'ΝΕ ω· ΑΜ.ΑΥΣΗ°ΑΑ°'ΝΗΑΡΝΜ.ΜπΜΑΜ  Τ Η _ Ϊ · · = ·· ΜΜΗΑΤΜΜ°ΑΡΜΜΜΜ
“    πΜκεΜΜωΜΜκΜΜΜ“
7 7 Η .> . > ή “Η ` ' ϊ? ΜΜΞΒΤΠΜΑΜΜΗΗΣΜΜΜΜΗΦ!
Μ ΤΗΝ Το ΗΜ) ΗΜ: η!) ΜΗΝ
ΜΑ ΜΝ ΠΑΛΗ ΜΞ .Η ΜΝ Μ¦κ·ς4τ;ω
Η ΗΑΡΑΜΠΡΜ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΟΜΜΕ' Το" πωσ ΜΑΝΗ Με ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΥ ΚΑΝ ΗΜΜΥ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα